Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(77) | strony 71-84

Article title

Benefits for Flood Victims and Compensation under Property Insurance Contracts - Compensation or Accumulation

Title variants

PL
Zasiłki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia – kompensacja czy kumulacja?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wypłaty świadczeń ze środków publicznych na rzecz osób, których mienie zostało uszkodzone lub zniszczone podczas powodzi, powinien być uwzględniany przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia tego mienia. Autor analizuje dorobek orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zbiegu świadczeń odszkodowawczych (w tym z umowy ubezpieczenia) ze świadczeniami z innych tytułów, stając na stanowisku, że rozstrzygnięcie tego zagadnienia sprowadza się do oceny charakteru zasiłku otrzymanego przez poszkodowanego. Jeżeli wysokość zasiłku zależy od wysokości poniesionej szkody, przemawia to za odszkodowawczym charakterem zasiłku. Ta okoliczność natomiast w połączeniu z faktem, że źródłem obu świadczeń (tj. odszkodowania z umowy ubezpieczenia oraz zasiłku dla powodzian) jest to samo zdarzenie (to jest powódź) przemawia za tezą, iż zasiłek powinien być zaliczony na poczet odszkodowania z umowy ubezpieczenia – to jest zmniejszyć kwotę odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela (kompensacja).
EN
This article contains an evaluation of the question whether the payment of benefits from public funds to people whose property has been damaged or destroyed during the flood should be considered in the payment of compensation under property insurance - by reducing the amount of the insurance compensation obtained by the victim by the amount of allowance. The author analyses the Supreme Court's judicature concerning the confluence of compensation (including insurance) with other benefits, presenting the view that the resolution of this issue comes down to the evaluation of the nature of the allowance. If the amount of benefit depends on the volume of the damage suffered, it weighs in favour of the compensatory nature of the benefit. This circumstance, however, together with the fact that both benefits ( namely compensation under the insurance contract and benefit for flood victims) have the same source (i.e. flood) weighs in favour of the view that the benefit ought to be included in the compensation under an insurance contract - namely reduce the amount of compensation paid out by an insurer (compensation). The opposite conclusion would lead to the conflict with the principle of fairness of victims enriching themselves due to a loss. Keywords: benefit for flood victims and property insurance, compensation/accumulation of indemnity under insurance and other benefits.

Year

Volume

Pages

strony 71-84

Physical description

Dates

published
2013-12-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b1d6c40-8387-45c9-b584-49384ab98957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.