Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 | 99-114

Article title

Wpływ inwestycji i usług turystycznych na rozwój przedsiębiorczości w gminie Uniejów

Content

Title variants

EN
The impact of investments and tourist serviceson the development of entrepreneurship in Uniejów commune

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wykazanie, czy inwestycje i usługi turystyczne funkcjonujące i rozwijające się na terenie Uniejowa wywierają faktyczny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie. Aby ten cel osiągnąć wśród uniejowskich przedsiębiorców zostało przeprowadzone badanie kwestionariuszowe, które pozwoliło na zebranie opinii odnośnie kształtowania nowych dróg rozwoju przedsiębiorczości w gminie oraz dokonania oceny gminy Uniejów pod kątem rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto przeprowadzono również osobny, pogłębiony wywiad kwestionariuszowy z Panią Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych (USPT). Wywiad oraz badanie kwestionariuszowe zostały uzupełnione badaniami terenowymi polegającymi na obserwacji i analizie istniejącego zagospodarowania terenu pod kątem stopnia zaawansowania i rozwoju występującej oraz projektowanej infrastruktury i bazy turystycznej. Badania potwierdziły, że inwestycje i usługi turystyczne istniejące i rozwijające się w Uniejowie wywierają faktyczny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie.
EN
The purpose of this article is to show whether tourism investments and services operating in the city actually affect the development of entrepreneurship in the commune of Uniejów. For this purpose a questionnaire survey was carried out among Uniejów companies, which provided answers to questions regarding the new ways and the level of entrepreneurship development in the commune of Uniejów. In addition, an interview with the president of the Uniejów Association of Tourist Entrepreneurs (USPT) was conducted. The interview and the questionnaire survey were supplemented with field studies consisting of observation and analysis of the existing and planned infrastructure and tourist base. The studies have confirmed that the investments and tourist services have an impact on the development of entrepreneurship in the commune of Uniejów.

Year

Volume

8

Pages

99-114

Physical description

Contributors

References

 • Błażejczyk K., Szmyd J., Adamczyk A.B., Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 43–60.
 • Bordun M., Znaczenie inwestycji turystycznych w stymulowaniu popytu turystycznego na przykładzie gminy Biały Bór, [w:] Popyt turystyczny. Fundusze europejskie, znaczenie regionalne, Zeszyty Naukowe nr 700, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 139–150.
 • Dziegieć E., Bachvarov M., Relacje między pojęciami „rekreacja” i „turystyka”, „Turyzm” 2005, t. 15, s. 79–93.
 • Gałecki R., Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości, [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, MWSH–P, Łowicz 2004, s. 113–117.
 • Grobelna A., Marciszewska B., Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych, „Polityki Europejskie. Finanse. Marketing” 2013, nr 9(58), s. 184–195.
 • Hall C.M., Page S.J., The geography of tourism and recreation. Environment, place and space, Wyd. Routledge, London–New York 2002, s. 55.
 • Kaczmarek J., Smętkiewicz K., Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 4.
 • Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne gminy i miasta Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9–20.
 • Kowalska P., Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 107–126.
 • Kulawiak A., Wpływ władz lokalnych na rozwój gospodarczy miasta. Przykład Uniejowa, [w:] Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, red. S. Ciosk, A. Raczyk, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 20.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–138.
 • Lewandowska A., Usługa turystyczna jako produkt, [w:] Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 78.
 • Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, t. 5(2), s. 87–103.
 • Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, t. 50, nr 4, s. 370–396.
 • Milne S., Ateljevic I., Tourism, economic development and the global-local nexus: theory embracing complexity, „Tourism Geographies” 2001, nr 3(4), s. 369–393.
 • Nowakowska A., Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze, [w:] Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 19–61.
 • Przecławski K., Turystyka a wychowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 25.
 • Raport PARP o stanie sektora MSP w Polsce, wrzesień 2017.
 • Strategia rozwoju gminy Uniejów na lata 2013–2020.
 • Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania Europejskie, Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 20.
 • Suliborski A., Walkiewicz D., Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego, [w:] Województwo łódzkie 1919–2009, red. Badziak K., Łapa M., Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, s. 40.
 • Tosek A., Konkurencja i kooperacja w sektorze turystyki, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 91–106.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 884).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 807).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646).
 • Warszyńska J., Jackowiak A., Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1979, s. 20.
 • Wiśniewski S., Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3, s. 67–82.
 • Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 25–43.
 • http://browarwiatr.pl/browar/browar-restauracyjny/ [dostęp: 11.10.2017].
 • http://herbowauniejow.pl/ [dostęp: 1.08.2017].
 • http://swiatspa.info/definicja-spa-i-wellness/ [dostęp: 7.07.2017].
 • http://uniejow.gotopoland.eu/ [dostęp: 7.07.2017].
 • http://www.termalna.com.pl/ [dostęp: 30.07.2017].
 • http://zamekwuniejowie.pl/ [dostęp: 7.07.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b24a705-a20f-464f-94c2-bcf86b5c50d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.