Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 239-258

Article title

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce

Content

Title variants

EN
Business activity income taxing in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej stanowi najmniej stabilny element polskiego systemu podatkowego. Na opodatkowanie dochodów wpływają: forma organizacyjno-prawna podmiotu gospodarczego oraz rodzaj i rozmiary prowadzonej działalności. W miarę stabilne jest opodatkowanie dochodów osób prawnych. Opodatkowanie to opiera się na jednolitych zasadach dla wszystkich osób prawnych. Jest przy nim uwzględniona zasada równości podatkowej. Największe kontrowersje budzi ilość pozycji kosztów, które przez prawo podatkowe nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, wspólników spółek cywilnych oraz spółki osobowe dokonywane jest na odmiennych zasadach niż w przypadku osób prawnych, ponieważ uregulowane jest innymi ustawami. Taka sytuacja powoduje, że w odniesieniu do rożnych podmiotów gospodarczych, działających w tym samym otoczeniu, w tych samych warunkach, nie jest zachowana zasada równości podatkowej, co może wpływać na swego rodzaju uprzywilejowanie podatkowe, a tym samym możliwości rozwijania działalności gospodarczej i funkcjonowania na konkurencyjnym rynku. Zmiany w opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej powinny przebiegać w kierunku ujednolicenia zasad opodatkowania wszystkich podmiotów gospodarczych i koncentrować się na wspieraniu przedsiębiorczości, zapewnieniu stabilizacji gospodarczej oraz kształtowaniu odpowiedniego poziomu i struktury dochodów podatkowych.
EN
Business activity income taxing constitutes the least stable element of the Polish tax system. Income taxing is influenced by the following: organization and legal form of business entity and the kind and size of conducted activity. Corporation taxing is stable enough. This taxation is based on uniform principles for all corporate customers. A tax equality basis is considered there. The most controversial is an amount of cost items which are not recognized as tax deductible business expenses by the tax law. Taxing income from business run by individuals, partnerships and general partnerships is made on different principles than those of corporate customers, because it is regulated by different acts. It leads to a situation, that with reference to different business entities, operating in the same environment and in the same conditions, tax equality basis is not preserved, which can affect tax privileges and possibilities of developing business activity on the competitive market. Changes in taxing income from business activity should lead to standardization of taxation principles for all business entities and to concentration on supporting the entrepreneurship and to guarantee economic stability and shape an appropriate level and structure of tax revenues.

Year

Issue

Pages

239-258

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

 • ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

References

 • Brzeziński B. 2008. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: Dom Organizatora. ISBN 978-83-7285-372-1.
 • Jarocka E. 2002. Finanse. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-190-X.
 • Majchrzycka-Guzowska A. 1996. Finanse i prawo finansowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 83-86702-39-7.
 • Poszwa M. (red.). 2005. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-85-X.
 • Rozporządzenie [2003] Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. nr 152, poz. 1475.
 • Šmid W. 2007. Leksykon przedsiębiorcy. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-98-3.
 • Ustawa [1964] z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z poźn. zm.
 • Ustawa [1981] z dnia 22 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity. Dz.U. z 1991 r., nr 18, poz. 80 z poźn. zm.
 • Ustawa [1982] z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tekst jednolity. Dz.U. z 1995 r., nr 54, poz. 224 z poźn. zm.
 • Ustawa [1991] z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity. Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z poźn. zm.
 • Ustawa [1992] z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity. Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z poźn. zm.
 • Ustawa [1994] z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z poźn. zm.
 • Ustawa [1997] z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z poźn. zm.
 • Ustawa [1998] z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z poźn. zm.
 • Ustawa [2000] z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z poźn. zm.
 • Ustawa [2004a] z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z poźn. zm.
 • Ustawa [2004b] z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.
 • Waśkiewicz R. 2005. Odroczony podatek dochodowy. Aspekty ekonomiczno-prawne. W: Kulawik J., Mazurkiewicz E. (red.). Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań. Tom II. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. ISBN 83-60197-01-6.
 • Waśkiewicz R. 2008. Polski system podatkowy w dobie globalizacji. W: Caban W. (red.). Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa? Kalisz: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu. ISBN 978-83-920189-6-4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b2618be-b424-42c0-93fe-976acb01ff13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.