Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 48 | 1 | 287-300

Article title

Terapia logopedyczna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Content

Title variants

EN
Speech Therapy for People with Profound Intellectual Disability

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano, na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń, prezentacji obszarów terapii logopedycznej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Za najważniejsze pole działań terapeutycznych uznano: wspieranie umiejętności oddechowych, sprawności komunikacyjnych oraz karmienie terapeutyczne. Prezentację poszerzono o specyfikację stosowanych metod i przykładowe ćwiczenia. Zamierzeniem artykułu jest przybliżenie tematyki osób z głęboką niepełnosprawnością oraz wyznaczenie kierunku działań możliwych do podjęcia przez logopedę, dla którego trudnością jest odnalezienie się w pracy z osobami niemówiącymi, z wielorakimi dysfunkcjami natury medycznej, poznawczej, społecznej, obniżonymi możliwościami komunikacyjnymi.
EN
The article presents, on the basis of the own experience, the fields of speech and language therapy among people with profound intellectual disability. Respiratory abilities, communication skills and therapeutic feeding are found the scopes of activity of the greatest importance. The presentation is broadened by the specification of the methods applied and exemplary exercises. The survey is also used to emphasise the most frequent difficulties in therapists’ work. The purpose of the article is to introduce the subject area of people with profound intellectual disability as well as to decide upon possible course of action that a speech therapist, who finds it difficult to work with mute people and the ones with inhibitive communication abilities, can take.

Journal

Year

Volume

48

Issue

1

Pages

287-300

Physical description

Dates

published
2020-08-30

Contributors

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim Uniwersytet Gdański, Filologiczne Studia Doktoranckie

References

 • Adler S.S., Beckers D., Buck M., 2008, PNF w praktyce, Warszawa.
 • Baraniewicz D., Baraniewicz M., 2007, Możliwości komunikacyjne uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie, red. J. Baran, A. Mikruta, Kraków, s. 195–205.
 • Baraniewicz M., 2013, Rozwijanie zainteresowań uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, „Biuletyn Sieci MPD. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym »Krok za Krokiem« w Zamościu”, 11, s. 11–13.
 • Baraniewicz M., 2015, Edukacyjne wymiary jakości życia uczniów z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński, J. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 60–98.
 • Błeszyński J.J. (red.), 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.
 • Błeszyński J.J., 2013, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk.
 • Błeszyński J.J., Kaczorowska-BrayK. (red.), 2012, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gdańsk.
 • Bodziony A., Olesińska A., 2000, Jedzenie przyjemnością!, [w:] Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, red. M. Orkisz, M. Piszczek, A. Smyczek, J. Szwiec, Warszawa, s. 47–50.
 • Boksa E., 2016, Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Kraków.
 • Carson R., Butcher J., Mineka S., 2003, Psychologia zaburzeń, Gdańsk.
 • Chabowski A., Górski J., 2010, Fizjologia oddychania, [w:] Fizjologia człowieka, red. J. Górski, Warszawa.
 • Frohlich A., 1998, Stymulacja od podstaw, Warszawa.
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy, perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin.
 • Grycman M., 2008, Efektywność stosowania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się na przykładzie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J.J. Błeszyński, Kraków, s. 119–159.
 • Grycman M., 2014, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji, Kwidzyn.
 • Grycman M., 2015, Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, Kwidzyn.
 • Horst R., 2010, Trening strategii motorycznych i PNF, Kraków.
 • Jerzyk M., 2019, Oddziaływania wspierające komunikację osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, „Terapia specjalna dzieci i dorosłych”, 12/18–01/19, s. 20–23.
 • Kaczan T., 2006, Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej stymulacji rozwoju oraz w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji, [w:] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. J.J. Błeszyński, Kraków, s. 111–135.
 • Kaczan D., 2014, Wspomaganie rozwoju komunikacji i jedzenia dziecka z rzadką chorobą genetyczną, [w:] Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych, diagnoza – edukacja – terapia, red. nauk. B. Winczura, s. 81–82.
 • Kielin J. (red.), 2002, Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk.
 • Kuczkowski J., 2014, Anatomia i fizjologia obwodowego i ośrodkowego narządu mowy. Patofizjologia narządu mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 104–140.
 • Kwiatkowska M., 1997, Dzieci głęboko niezrozumiane, Warszawa.
 • Kwiatkowska M., 1997, Sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki wspomagania rozwoju dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, „Rewalidacja”, 2, s. 6–15.
 • Leopold N., Kagel M., 1997, Dysphagia – Ingestion or Deglutition?: A Proposed Paradigm, “Dysphagia” 1997, nr 12, s. 202–206.
 • Mackiewicz B., 2002, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo-połykowego, Gdańsk.
 • Masgutowa S., Regner A., 2009, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław.
 • Matsuo K., Palmer J.B., 2009, Coordination of mastication, swallowing and breathing, “Japanese Dental Science Review”, no 45, s. 31–40.
 • Mowszet K., Kosmowska A., Jackowska-Adamska M., Stawarski A., 2007, Aspekty kliniczne i psychologiczne zaburzeń karmienia u niemowląt i małych dzieci, [w:] Dziecko chore, zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków, s. 325–342.
 • Orkisz M., 1997, Towarzyszenie w rozwoju osobie z głębokim upośledzeniem umysłowym, „Rewalidacja”, 2, s. 3–6.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom.
 • Przebinda E., Pilch A. (red.), 2005, Gestem – obrazem – słowem, Kraków.
 • Regner A., 2015, Poradnik terapii ustno-twarzowej, Bytom.
 • Regner A., 2019, Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową, Wrocław.
 • Rządzka M., 2019, Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja, Kraków.
 • Smyczek A., Szwiec J., 2000, Poszukiwanie sposobów porozumiewania się, [w:] red. M. Orkisz, Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa.
 • Smyczek A., 2006, Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się, [w:] Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się, red. J.J. Błeszyński, Kraków.
 • Smyczek A., 2015, AAC jako standard. Podnoszenie jakości edukacji przez poprawę warunków porozumiewania się, [w:] Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, red. A. Smyczek, P. Szczawiński, J. Szwiec-Kolanko, Kraków, s. 90–151.
 • Smyczek A., Szczawiński P., Szwiec-Kolanko J., (red.), 2015, Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, w środowisku, w kraju, Kraków.
 • Ward E.C., Morgan A.T., 2009, Dysphagia Post Trauma, Pular Publishing, San Diego.
 • Von Tetzchner S., Martinsen H., 2002, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa.
 • Zaorska M., 2019, Problematyka intymności w komunikacji alternatywnej, „Niepełnosprawność. Dyskurs pedagogiki specjalnej”, 33/2019, s. 145–156.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b35d073-28f6-4872-af4e-4b9e712a778d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.