Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 23 | 19-48

Article title

Próby i skuteczne samobójstwa w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010-2013 - wybrane charakterystyki penitencjarne

Content

Title variants

EN
Suicides committed among the detained in the Polish prison system between 2010 and 2013. Prevention of suicidal behaviors in isolation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prewencja suicydalna osadzonych, realizowana jest we wszystkich jednostkach penitencjarnych kraju. Instrukcja w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności, wprowadziła 3-stopniowy model oddziaływań: profilaktyka presuicydalna I rzędu (dla wszystkich osadzonych), II rzędu (dla osadzonych z wysokim ryzykiem suicydalnym) oraz profilaktyka postsuicydalna (dla osadzonych po próbie samobójczej). Działania te wymagają koordynacji i sprawnej komunikacji wielu pionów służby więziennej. Przedmiotem badań opisanych w artykule jest charakterystyka samobójstw w izolacji w latach 2010–2013. Analiza danych z grupy osadzonych podejmujących próby (N=75) oraz osadzonych którzy dokonali samobójstwa (N=77), w zakresie wskaźników dotyczących ryzyka suicydalnego, pozwoliła oszacować szereg istotnych różnić międzygrupowych. Zidentyfikowano czynniki socjodemograficzne, charakterystyki penitencjarne oraz czasowość badanych zdarzeń. Uzyskane rezultaty dostarczają danych mogących mieć zastosowanie w doskonaleniu metod prewencji suicydalnej w więziennictwie.
EN
Suicide prevention schemes are implemented among prisoners across all penitentiary institutions in Poland. The instruction on the prevention of suicide among detained individuals has introduced a 3-stage interaction model, based on 1st-oder pre-suicide prevention (for all prisoners), 2nd order prevention (for the detained with a high suicide risk), and 3rd order, post-suicidal prevention (for prisoners who have attempted suicide). Such actions require coordination and effective communication between various divisions of penitentiary services. The study in question aims at presenting an overview of suicides committed by prisoners, between 2010 and 2013. Following the analysis of data derived from the group of those who attempted (N=75) and those who actually committed suicide (N=77), carried out according to suicide risk indicators, we were able to estimate a number of significant inter-group differences; we have identified relevant socio-demographic factors, drawn up penitentiary characteristics and defined timeframes of suicidal incidents. The findings include the data which may be further used to improve suicide prevention methods applied in prison environment.

Year

Volume

23

Pages

19-48

Physical description

Contributors

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej

References

 • Borrill, Jo (2002) Self-inflicted deaths of prisoners serving life sentences 1988–2001. “British Journal of Forensic Practice” 4 (4): 30-38.
 • Blaauw, Eric, Frans Willem Winkel, Ad J. Kerkhof (2001) Bullying and suicidal behavior in jails. “Criminal Justice and Behaviour” 28 (3): 279–299.
 • Corcoran, Paul, Marie Reilly, Agus Salim, Aline Brennan, Helen S. Keeley, Ivan J. Perry (2004) Temporal variation in Irish suicide rates. “Suicide and Life-Threatening Behavior” 34 (4): 429-438.
 • Dahle, Kevin, Johannes Lohner, Norbert Konrad (2005) Suicide prevention in penal institutions: Validation and optimization of a screening tool for early identification of high-risk inmates in pretrial detention. “International Journal of Forensic Mental Health” 4 (1): 53–62.
 • Daigle, Marc, Real Labelle, Gilles Côté (2006) Further evidence of the validity of the Suicide Risk Assessment Scale for prisoners. “International Journal of Law and Psychiatry” 29 (5): 343–354.
 • Fruehwald, Stefan, Patrick Frottier, Teresa Matschnig, Reinhard Eher (2003) The relevance of suicidal behaviour in jail and prison suicides. “European Psychiatry” 18 (4): 161-165.
 • Głowik, Tomasz, Andrzej Matyba (2010) Samobójstwa osadzonych w latach 2006-2009. „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 66: 5-25.
 • Goffman, Erving (1975) Charakterystyka instytucji totalnych. [w:] Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki, red., Elementy Teorii Socjologicznych. Warszawa: PWN, s. 150-178.
 • Greenberg, Michael, Dona Schneider (1992) Blue Thursday? Homicide and suicide among urban 15-24-year-old black male Americans. “Public Health Reports” 107 (3): 264-268.
 • Gruszczyńska, Beata, Paweł Ostaszewski (2013) Statystyki penitencjarne. Standardy europejskie, implikacje dla Polskiego systemu penitencjarnego. [w:] Paweł Szczepaniak, red., Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Warszawa: Wyd. Forum Penitencjarne, s. 53–62.
 • Heszen, Irena, Helena Sęk (2007) Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Hołyst, Brunon (2012) Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.
 • Huey, Meredith, Thomas McNulty (2005) Institutional conditions and prison suicide: Conditional effects of deprivation and overcrowding. “The Prison Journal” 85 (4): 490-514.
 • Instrukcja nr 16/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z dnia 13 sierpnia 2010r., w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności.
 • Johnson, Helen, Anita Brock, Clare Griffiths, Cleo Rooney (2005) Mortality from suicide and drug-related poisoning by day of the week in England and Wales, 1993–2002. “Health statistics quarterly” 27: 13-16.
 • Liebling, Alison (2006) The role of the prison environment in prison suicide and prisoner distress. [w:] Greg E. Dear, red., Preventing suicide and other self-harm in prison. Basing- stoke: Palgrave-Macmillan, s. 16-28.
 • Marcus, Paula, Philip Alcabes (1993) Characteristics of suicides by inmates in an urban jail. “Hospital and Community Psychiatry” 44 (3): 256–261.
 • Matsching, Teresa, Stefan Fruhwald, Patrick Frottierr (2006) Suizide hinter gittern im internationalen Vergleich. “Psychiatrische Praxis” 33 (1): 6-13.
 • Mills, Jeremy, Daryl Kroner (2005) Screening for suicide risk factors in prison inmates: Evaluating the efficiency of the Depression, Hopelessness, and Suicide Screening Form (DHS). “Legal and Criminological Psychology” 10 (1): 1–12.
 • Nakaji, Shigeyuki, Stefano Parodi, Vincenzo Fontana, Takashi Umeda, Katsuhiko Suzuki, Juichi Sakamoto, Shinsaku Fukuda, Seiko Wada, Kazuo Sugawara (2004) Seasonal changes in mortality rates from main causes of death in Japan. “European journal of epidemiology” 19 (10): 905-913.
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Psychicznego, Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).
 • Pilecka, Barbara (2004) Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Pratt, Daniel, Mary Piper, Louis Appleby, Roger Webb, Jenny Shaw (2006) Suicide in recently released prisoners: A population-based cohort study. “Lancet” 368: 119–123.
 • Przybyliński, Sławomir (2006) Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Oficyna wydawnicza Impuls.
 • Shaw, Jenny, Denise Baker, Isabelle M. Hunt, Anne Moloney, Louis Appleby (2004) Suicide by prisoners: National clinical survey. “British Journal of Psychiatry” 184 (3): 263-267.
 • Stukan, Jarosław (2008) Diagnoza ryzyka samobójstwa. Kraków: Prometeusz.
 • Ustawa z dnia 9. Kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U z 2010 r. Nr 79, poz. 523.
 • World Health Organization (WHO) (2007) Preventing suicide in jails and prisons. Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization.
 • Zonda, Tamas, Karoly Bozsonyi, Elöd Veres (2005) Seasonal fluctuation of suicide in Hungary between 1970–2000. “Archives of Suicide Research” 9 (1): 77-85.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b46f22c-7956-475d-8bea-edda044c715b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.