Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(40) | 239-247

Article title

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Content

Title variants

EN
Financial security of food industry enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy była ocena bezpieczeństwa fi nansowego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009–2013, ze szczególnym uwzględnieniem branży przetwórstwa mleka i wyrobu serów, w tym przedsiębiorstw działających w formie spółdzielni mleczarskich. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu niepublikowanych danych GUS z lat 2009–2013, a także jednostkowych danych fi nansowych spółdzielni mleczarskich. Przeprowadzone badania wskazują, że branże produkcji artykułów spożywczych i produkcji napojów, a także przetwórstwa mleka i wyrobu serów, w świetle przyjętych mierników bezpieczeństwa fi nansowego, można uznać za bezpieczne. Ocena ta jest jednak zróżnicowana i wynika ze specyfi ki branż, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania kapitałem obrotowym.
EN
The aim of the study was to evaluate the fi nancial security of food industry enterprises in Poland in 2009–2013, with particular emphasis on the processing industry of milk and cheese production, including those operating in the form of dairy cooperatives. The analysis was conducted using unpublished data of GUS, as well as individual fi nancial data on dairy cooperatives. The study indicates that the manufacturing sector of food and beverage production, as well as milk processing and cheese making, according to the established measures of fi nancial security, can be considered safe. This assessment, however, is varied and results from the specifi c industries, especially in relation to capital management.

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

References

 • Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2009). Konwersja gotówki w przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10 (717), 65-73.
 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2007). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Duraj, A. N. (2012). Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw. W: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 79-83.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 1, s. 121-128.
 • Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał pracujący kapitałem stałym netto jako miara płynności finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55 (111), 59-75.
 • Karbownik, L. (2012). Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Economica, 267, 79-93.
 • Karbownik, L. (2012a). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Economica, (267), 63-77.
 • Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa. Przegląd Strategiczny, (1), 185-200.
 • Largay III, J. A., Stickney, C. P. (1980). Cash flows, ratio analysis and the WT Grant Company bankruptcy. Financial Analysts Journal, 36(4), 51-54.
 • Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego (2013). F0-2, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów, GUS, Warszawa, plik excel.
 • Pawłowicz, L. (2005). Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane. Gdańsk: ODDK.
 • Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Difin: Warszawa, 299–324.
 • Sharma, D. S. (2001). The role of cash flow information in predicting corporate failure: the state of the literature. Managerial Finance, 27(4), 3-28.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sierpińska, M., Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • www.infoveriti.pl Pobrane 25.06.2015 r.
 • Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje–struktury–funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.
 • Zuba, M. (2010). Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), 116-124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b47afeb-aa74-41b7-8848-9952ea945df1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.