Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 34 | 235-246

Article title

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w warunkach pełzającego kryzysu w Niemczech i w Polsce

Content

Title variants

EN
Start of Professional Career of University Graduates in the Conditions of Crawling Crisis in Germany and Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ukazanie sytuacji na rynku pracy jednej z grup zagrożonych bezro-bociem, mianowicie absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech, w okresie pełzającego kryzysu. Wybór krajów podyktowany został wyraźnymi różnicami występującymi na polskim i niemieckim rynku pracy, w szczególności w zakresie poziomu bezrobocia oraz funkcjonowania rynków. Ze względu na szybkie zmiany zachodzące na rynku pracy niezbędne staje się systema-tyczne badanie trendów i zjawisk występujących na rynku pracy, analiza ich cech i prawidłowości oraz wyszukiwanie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań umożliwiających absolwentom szkół wyższych płynne przejście z systemu edukacji do życia zawodowego. W części pierwszej opracowania scharakteryzowano rynek pracy w Niemczech i Polsce na tle ogólnej sytuacji gospodarczej w obu krajach w latach 2008–2012. Następnie przedstawiono wybrane tendencje i zjawi-ska w obszarze startu zawodowego absolwentów szkół wyższych w Niemczech i Polsce w latach 2010–2012. Całość kończy syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
EN
The aim of the study is to present situation on a labour market of one of the groups at risk of unemployment, namely: the university graduates in Poland and Germany, in a period of crawling crisis. Selection of the countries was made basing on distinct differences between Polish and German labour markets, especially considering level of unemployment and functioning of the markets. Because of the fast changes on a labour market it is necessary to systematically research trends and phenomena on a labour market, analyse their features and rules and search forthe information which constitute a base to actions that enable the university graduates to fluently come from system of education to professional life. In the first part of the study labour market in Germany and Poland was characterised in the background of general economic situation in the countries in a period 2008–2012. Then, some chosen tendencies and phenomena connected with the professional life start of the university graduates in Germany and Poland in years 2010–2012 were presented. The study is shortly summarised in the final part.

Year

Issue

34

Pages

235-246

Physical description

Contributors

 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Arbeitslosigkeit kaum ein Thema. In Deutschland sind Akademiker vollbeschäftigt, http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/arbeitslosigkeit-kaum-ein-thema-in-deutschland-sind-akademiker-vollbeschaeftigt-1612382.html.
 • Employment and Social Developments in Europe 2012, 2012, European Commission, Publications Office of the European Union.
 • Entwicklungen in den Bereichen Beschäftigung und Soziales: weiteres Auseinanderdrif-ten und wachsende Gefahr langfristiger Ausgrenzung, 2013, Europäische Kommis-sion, Pressemitteilung, Brüssel, 8. Januar.
 • Forschungsinstitute senken Wachstumsprognose 2013 deutlich auf 1,0 Prozent, http://www.wallstreet-online.de/nachricht/5019309-hb-forschungsinstitute-wachstumsprognose-2013-deutlich-1-0-prozent.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=de.
 • Kann Bildung vor Armut schützen? Ohne Berufsabschluss steigt das Risiko für Armut durch Arbeitslosigkeit, http://www.fluter.de/de/118/thema/11206/.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, 2012, GUS, Warszawa.
 • Miesięczny Przegląd Ekonomiczny, 2012, Polski Bank Przedsiębiorczości, Warszawa, nr 11 (23).
 • Miesięczny Przegląd Ekonomiczny, 2012, Polski Bank Przedsiębiorczości, Warszawa, nr 12 (24).
 • Nadchodząca burza. Raport z transformacji. Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/pwc_ nad-chodzaca_burza_raport_z_transformacji.pdf.
 • Polska gospodarka ostro hamuje. Fatalne dane, http://www.money.pl/gospodarka/ wia-domosci/artykul/polska;gospodarka;ostro;hamuje;fatalne;dane,226,1,1207010.html.
 • Prognoza BZ WBK: wzrost PKB Polski w 2013 r. wyniesie 1,2 proc., http://forsal.pl/ artykuly/673917,prognoza_bz_wbk_wzrost_pkb_polski_w_2013 _r_wyniesie_1_2_ proc.html.
 • Rehn T., Brandt G., Fabian G., Briedis K., 2011, Hochschulabschlüsse im Umbruch Studium und Übergang von Absolventinnen und Absolventen reformierter und tradi-tioneller Studiengänge des Jahrgangs 2009, HIS: Forum Hochschule 17/2011, Hannover.
 • Studie: Hochschulabsolventen starten erfolgreich ins Berufsleben http://www.bmbf.de/ press/3168.php.
 • Wachstumsprognose für Deutschland halbiert, http://www.handelszeitung.ch/konjunktur/ europa/wachstumsprognose-fuer-deutschland-halbiert.
 • Wirtschaftsforschungsinstitute revidieren Wachstumsprognose, http://www.wallstreet-online.de/nachricht/5019522-konjunktur-herbstgutachten-wirtschaftsforschung sin-stitute-revidieren-wachstumsprognose.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b4971e5-54a6-4276-96fa-471bfb943c24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.