Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(36) | 77-95

Article title

Przymus w leczeniu pacjenta – wybrane problemy.

Title variants

EN
Compulsory medical treatment of a patient – chosen problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie przymusu pośredniego oraz bezpośredniego w kontekście zgody osoby ubezwłasnowolnionej na zabieg medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem ubezwłasnowolnienia wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych. Zagadnienie to jest warte uwagi ze względu na jego wieloa-spektowość. Leczenie odbywa się bowiem nie tylko w szpitalach; diagnostyki prowadzone są również w domach pomocy społecznej i zakładach dla psychicznie chorych. Konstytucyjna ochrona prawa pacjenta do wyrażenia zgody lub jej odmowy na uzyskanie określonych świadczeń zdrowotnych zyskuje szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy podmiotem upraw-nionym do wyrażenia zgody (lub jej odmowy) jest osoba/pacjent ubezwłasnowolniona/y. Za-stosowana metoda: przegląd literatury.
EN
The aim of paper is discussion on an indirect or direct coercion in the context of a consent of an incapacitated person to a medical procedure, particularly taking into consideration incapacitation in the result of a psy-chical disease, psychical retardation or another type of psychical disorders. This problem is worth considering because of many aspects contained in it. Since treatment takes place not only in hospitals; diagnostics is also carried out in social aid homes and institutions for psychically ill. The constitutional protection of a patient’s right to express his/her agreement or to refuse a consent to acquire definite health services obtains a particular meaning particularly in a situation where the subject authorised to express a con-sent (or refusal) is an incapacitated person/patient. The used method: a review of literature.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

References

 • Balicki M., Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo i Medycyna 1999, nr 1.
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Warszawa 2013.
 • Boratyńska M., P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004.
 • Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006.
 • Gajda J., Gawlik Z., Podstawy prawa cywilnego - część ogólna, red. S. Wójcik, Warsza-wa 1999.
 • Ignaczewski J. Zgoda pacjenta na leczenie, Warszawa 2003.
 • Lubelski M. J., Stanik J. M., Tyszkiewicz L., Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2005.
 • Przybysz J., Psychiatria sądowa, część II, opiniowanie w postępowaniu cywilnym Toruń 2005.
 • Przyłuska – Fiszer A., Etyczne problemy genetyki – zarys problematyki, Prawo i Medy-cyna 1999, nr 4.
 • Schopenhauer A., O wolności ludzkiej woli, Kraków 2014
 • Słownik języka polskiego, Warszawa 1994.
 • Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b4a8b00-3144-4275-88a1-0075bcadc884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.