Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3/2014 (47) | 47-63

Article title

Opowieści o tworzeniu organizacji. Historiografia przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny

Content

Title variants

EN
Organizational Creation Stories: A historiographic approach to entrepreneurship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony refleksji nad twórczymi momentami organizacji przedsiębiorczej. Tekst ukazuje możliwości wykorzystania historiografii przedsiębiorczości jako uprawnionego programu badawczego i praktycznego, który pozwala na holistyczne poznanie procesów tworzenia nowych organizacji w ich naturalnym kontekście. W części teoretycznej przybliżamy ideę przedsiębiorczości jako twórczości, uzupełniając ją o rozważania na temat funkcji opowieści przedsiębiorczych w dociekaniu naukowym i praktyce przedsiębiorczości. Następnie przedstawiamy wyniki analiz historii wielkopolskich przedsiębiorców o początkach organizacji. Uzyskany w ten sposób kompleksowy obraz działań przedsiębiorczych, każe nam sformułować postulat o unikatowej i istotnej roli, jaką tego typu badania odgrywają zarówno w refleksji naukowej, jak i w twórczym działaniu przedsiębiorczym.
EN
The text is dedicated to a reflection on creative moments of the entrepreneurial organization. It presents the practical and theoretical possibilities that a historiographic approach to organization theory can offer, enabling a holistic understanding of the creation of an enterprise in its natural context. In the theoretical part we approach the idea of entrepreneurship as creativity, supplementing it with a reflection on the function of entrepreneurial stories in science and practice of entrepreneurship.Then, we portray the results of an ethnographic study of local entrepreneurship in Wielkopolska, focusing on the creation narratives. Thus obtained a comprehensive picture of entrepreneurial activities, leads us to formulate the postulate of a unique and important role that this type of research plays both in the scientific reflection, as well as in creative entrepreneurial activity.

Year

Issue

Pages

47-63

Physical description

Dates

issued
2014-08-30

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Leeds Business School, Uniwersytet w Leeds
 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Berger, P.L. i Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Boje, D.M. (2001). Narrative Methods for Organizational and Communication Research. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage.
 • Boje, D.M. (2003). Using Narrative and Telling Stories. W: D. Holman i R. Thorpe (red.), Management and Language (s. 54–66). London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage.
 • Certo, S.T. i Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business Horizons, 51, 267–271.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Csíkszentmihályi, M. (2003). Good Business: Leadership, Flow, and The Making of Meaning. New York: Penguin.
 • Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: POLTEXT.
 • Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage.
 • Down, S. (2006). Narratives of Enterprise: Crafting Entrepreneurial Self-identity in a Small Firm. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Down, S. i Warren, L. (2008). Constructing narratives of enterprise: Clichés and entrepreneurial self-identity. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14 (1), 4–23.
 • Downing, S. (2005). The social construction of entrepreneurship: Narrative and dramatic processes in the coproduction of organizations and identities. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (2), 185–204.
 • Drucker, P. (1985/1993). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. Harper Collins.
 • Ericsson, D. (2001). Kreativitetsmysteriet: Ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik. Stockholm: EFI förlag.
 • Fletcher, D. (2007). ‚Toy story‘: The narrative world of entrepreneurship and the creation of interpretive communities. Journal of Business Venturing, 22, 649–672.
 • Gabriel, Y. (2000). Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies. Oxford: Oxford University Press.
 • Gartner, W.B. (2004). The edge defines the (w)hole: saying what entrepreneurship is (not). W: D. Hjorth i Ch. Steyaert (red.), Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 245–254). Cheltenham (UK): Edward Elgar.
 • Gartner, W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696–706.
 • Gibbs, G. (2010). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser, B. i Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
 • Hatch, M.J., Kostera, M. i Koźmiński, A.K. (2010). Trzy oblicza przywództwa: Menedżer, artysta, kapłan. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Hjorth, D. (2003). Rewriting Entrepreneurship: For a new perspective on organizational creativity. Copenhagen: CBS Press.
 • Hjorth, D. i Johannisson, B. (1998). Entreprenörskap som skapelseprocess och ideology. (Entrepreneurship as creative process and ideology). W: Barbara Czarniawska (red.), Organisationsteori på svenska (Organization theory in Swedish) (s. 86–104). Malmö: Liber.
 • Johannisson, B. i Anders, N. (1989). Community entrepreneurs: Networking for social development. Entrepreneurship & Regional Development, 1 (1), 3–19.
 • Johannisson, B. (2005). Entreprenörskapets väsen (Istota przedsiębiorczości). Lund: Studentlitteratur.
 • Johansson, A.W. (2004). Narrating the entrepreneur. International Small Business Journal, 22 (3), 273–293.
 • Kociatkiewicz, J. i Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne: Zarys programu. Problemy Zarządzania, (4), 9-19.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. i Śliwa, M. (2011). Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury. W: B. Glinka i A. Jelonek (red.), Zarządzanie międzykulturowe (s. 269–290). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Philips, N. (1995). Telling organizational tales: On the role of narrative fiction in the study of organizations. Organization Studies, 16 (4), 625-649.
 • Ochinowski, T. (2013) Tradycje przedsiębiorczości jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Riessman, C.K., (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Los Angeles–London– New Delhi–Singapore: Sage Publications.
 • Schumpeter, J. (1949). Economic Theory and Entrepreneurial History. W: Change and the Entrepreneur (s. 63–84). Cambridge: Harvard University Press.
 • Sławecki, B. (2011). Zatrudnianie po znajomości: kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa: C.H. Beck.
 • Smith, R. i Anderson, A.R. (2004). The devil is in the e-tale: Forms and structures in the entrepreneurial narratives. W: D. Hjorth i C. Steyaert (red.), Narrative and Discoursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 125–143). Cheltenham–Northampton: Edward Elgar.
 • Steyaert, C. (2004). The prosaic of entrepreneurship. W: D. Hjorth i C. Steyaert (red.), Narrative and Discoursive Approaches in Entrepreneurship: A second movements in entrepreneurship book (s. 8–21). Cheltenham–Northampton: Edward Elgar.
 • Steyaert, C. (2007). Of course that is not the whole (toy) story: Entrepreneurship and the cat’s cradle. Journal of Business Venturing, 22, 733-751.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Van Maanen, J. (1988). Tales of the Field: On writing ethnography. Chicago–London: University of Chicago Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b4b9b6d-0500-4f27-90f7-559333279aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.