Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1 | 26-29

Article title

Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych

Content

Title variants

Prenatal diagnostics of aninborndefects

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Diagnostyka prenatalna oferuje szerokie spektrum badań możliwych do przeprowadzenia na różnych etapach zaawansowania ciąży w celu wczesnego rozpoznania wad wrodzonych. Celem niniejszej publikacji jest omówienie metod badań prenatalnych, określenie ich przydatności i dostępności. Wykrycie nieprawidłowości anatomicznych in utero i postnatalna weryfikacja rozpoznania w sposób istotny zmniejszają u dziecka ryzyko związane z ewentualną wadą rozwojową. Szczególnie ważne jest prenatalne wykrycie wady, wymagającej interwencji chirurgicznej w pierwszych dniach życia. Wewnątrzmaciczne zdiagnozowanie wady pozwala wdrożyć postępowanie diagnostyczne i lecznicze u noworodka bezpośrednio po urodzeniu. Transport in uterojest najbezpieczniejszym sposobem przekazania dziecka do ośrodka wielospecjalistycznego. Zespół konsultacyjny opiekujący się matką i noworodkiem obarczonym wadą wrodzoną powinien składać się ze specjalistów z zakresu położnictwa, neonatologii, pediatrii, anestezjologii, chirurgii dziecięcej i genetyki. W przypadku prenatalnego podejrzenia lub wykrycia wady wymagającej interwencji chirurgicznej, właściwe wydaje się włączenie do zespołu terapeutycznego chirurga dziecięcego w momencie rozpoznania wady w okresie prenatalnym. Zgodnie z rekomendacją PTG zaleca się, aby każda ciężarna miała wykonane USG płodu przynajmniej 3-krotnie podczas trwania ciąży. Minimalnie inwazyjny screening zarezerwowany jest dla wszystkich ciężarnych kobiet w Polsce, bez względu na wiek. Badania inwazyjne proponowane są w przypadku dodatnich badań przesiewowych (obecność sonograficznego markeru zespołu genetycznego lub nieprawidłowego wyniku testu biochemicznego) lub u ciężarnych z obciążonym wywiadem i w wieku powyżej 35 r. ż.
EN
Prenatal diagnosis offers a wide range of tests that can be carried out at various stages of pregnancy in order to conduct early diagnosis of congenital malformations. The purpose of this publication is to discuss the methodology, suitability and availability of prenatal testing. The detection of anatomical abnormalities in utero and postnatal verification of the diagnosis decreases the risk associated with malformation in a significant way. Prenatal detection of the defect requiring the surgical intervention on the first days of the life is particularly important. Intrauterine diagnosing of the defect allows to implement the diagnostic and healing progression at the newborn directly after the birth. Transport in utero is the safest way of transmitting the child to the high- specialistic centre . The consultative team looking after the mother and the newborn with an inborn defect should be composed of specialists from obstetrics, neonatology, pediatrics, anesthesiology, pediatric surgery and genetics. In the case of prenatal suspicion or detection of the defects that are possible to surgically repair, it seems appropriate to incorporate a pediatric surgeon to the therapeutic team in the moment of detection in the prenatal period. According to the Polish Gynecological Association it is recommended for every pregnant woman to have an ultrasound scan of the foetus at least 3 times during pregnancy. Minimally invasive screening is destined to all pregnant women in Poland, irrespective of the age. Invading examinations are proposed in case of the positive screening (presence of genetic sonographic marker or wrong biochemical test results) or for pregnant women with the past medical history and at the age above 35.

Journal

Year

Issue

1

Pages

26-29

Physical description

Dates

accepted
2014-02-15

Contributors

 • Oddział Chirurgii Dziecięcej, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uni-wersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • NZOZ „A.W.Med.” w Opolu

References

 • Respondek-Liberska M. Komentarz do artykułu pt. Chirurgia matczyno-płodowa. Na jakim etapie znajduje się obecnie i jak doszło do jej rozwoju? Med Prakt Ginekol Położ 2010; 1: 56-60.
 • Kaleta M. Diagnostyka prenatalna chorób uwarunkowanych genetycznie. Położ Nauka Prakt 2009; 3: 36-41.
 • Bręborowicz G. Komentarz do artykułu pt. Nieinwazyjna diagnostyka płodu. Obietnice a praktyka. Ginekol Dypl 2013; 15, 2: 44-45.
 • Przewodnik po Rekomendacjach Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym - 2012. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej. Ginekol Pol 2009; 80: 390-393.
 • Respondek-Liberska M. Sonograficzne markery zespołów genetycznych. Prz Chir Dziec2009; 4, 2/3: 29-41, 7 Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne pt. Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków Warszawa 13-15.12.2009.
 • Sochocka L, Wojtyłko A. Psychospołeczne, etyczne i moralne aspekty opieki nad dzieckiem z wadą wrodzoną. W: BoguckaKocka A, Feldo M, Kocki J, red. Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin: Wydaw. Polihymnia 2011: 173-180.
 • Sochocka L, Wróblewska I, Wojtyłko A. Badania prenatalne – wiedza i opinie studentek opolskich uczelni. W: Steciwko A, Kurpas D, Sochocka L, red. Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku– wady wrodzone u dzieci. Problem kliniczny, psychologiczny i socjoekonomiczny. Wrocław 2011: 65-72.
 • Stembalska A, ślęzak R, Sąsiadek M. Badania prenatalne. Fam Med Prim Care Rev 2005; 1: 18-24.
 • Jezela-Stanek A, Dobrzańska A, Krajewska-Walasek M. Wady i zespoły genetycznie uwarunkowane - wczesne rozpoznanie u noworodka oraz płodu. Chir Dziec 2009; 4/2/3: 43-51.
 • Bohosiewicz J. Minimalizacja urazu chirurgicznego u noworodka. Prz Chir Dziec 2008; 3-4: 195-197.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b5082b5-123d-4650-9779-08ad4bdc7134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.