Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 5 | 2(15) | 135- 144

Article title

Stan kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy w Polsce

Title variants

EN
The state of human resources and the economic growth in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znaczące miejsce w teorii wzrostu gospodarczego zajmuje kapitał ludzki oraz jego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Kapitał ludzki, wśród czynników wzrostu, postrzegany jest jako kluczowa determinanta wysokiego tempa wzrostu i tym samym skracania dystansu rozwojowego do krajów wzorcowych. Kapitał ludzki pobudza wzrost gospodarczy. Tempo zmian technicznych i technologicznych, wymusza podjęcie inicjatywy przez kapitał ludzki. Żaden rozwijający się kraj nie może liczyć na taryfę ulgową, inwestowanie w kapitał ludzki, jego wiedzę i kwalifikacje jest jednym ze słusznych rozwiązań w drodze rozwoju gospodarczego. Działania w kierunku rozwoju kapitału ludzkiego przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Wnioski wynikające z rozwiązań i doświadczeń krajów przodujących w rozwoju potwierdzają znaczącą rolę zasobu wiedzy i kapitału ludzkiego dla osiągania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Decydują one bowiem o zdolnościach innowacyjnych społeczeństwa i tym samym o bieżącym i przyszłym poziomie konkurencyjności całej gospodarki.

Keywords

References

 • Bednarek H., Pierański B., Podstawy mikro- i makroekonomii dla logistyków, Wydaw. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2007
 • De la Fuente A., Ciccone, Kapitał ludzki w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Raport końcowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisja Europejska 2002
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy , Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993, s. 19
 • Janc K., Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej, (w:) P. Bezdeń, S. Gryzień (red), Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Wydawnictwo Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2007, s. 87-98
 • Jarmołowicz W., Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu. Poznań 2010
 • Makowski K., Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, Monografia i Opracowanie SGH nr 470. Warszawa 2000, s. 11
 • Migracja napędza wzrost gospodarczy w Polsce, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,58480,3852592.html
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski. Warszawa 2007
 • Na pierwsze 5 lat w Unii Europejskiej, Wyd. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa 2009
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r., Wyd. Ministerstwo Polityki Społecznej. Warszawa 2005
 • Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształcenia gospodarki opartej na wiedzy, Wydaw. Difin. Warszawa 2007
 • Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Stan Kapitału Ludzkiego w Polsce rok 2008, www.pszk.org.pl
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa 2000
 • Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2010
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/strategia_rozwoju_kraju_2007_2015/strony/srk_0715.aspx
 • Strużyna J., Obrazy kapitału całkowitego firmy, Organizacje i Kierowanie, nr 1 (107). Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskie Akademii Nauk, Instytut Organizacji i Zrządzania w Przemyśle Orgmasz 2002
 • www.odce.org

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b56f1e4-269f-43d4-a12a-88ce45ed091e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.