Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17 | 44 | 849-863

Article title

Sustainable Development in the Bottom-Up Approach – Selected Aspects

Content

Title variants

PL
Zrównoważony rozwój w podejściu oddolnym – wybrane aspekty

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Economy, society, environment and sometimes indicated institutional and political system – on these pillars is based the idea of sustainable development. The necessity for a global balance in these dimensions hinders the multidimensional approach of ideas. These difficulties increase when the attempt is taken on a macro scale. At that time, detailed monitoring of the performance of countries in terms of sustainability was started, which next would allow for some adjustments. These adjustments aim at identifying the achievable level of norms at the lower economic and social levels, thus creating a more matched system. In this paper was presented selected aspects of sustainable development in the form of indicators, which are referring to Poland in comparison with the maximum, minimum and average results achieved in the European Union. Presenting and analyzing data by identifying disparities between regions is to contribute ultimately to achieve the article goal, that is to confirm the need to introduce appropriate levels of standards in a way that is more matched to the situation of the area and not purely from above, covering larger territories.
PL
Gospodarka, społeczeństwo, środowisko, a czasem nawet i ustrój instytucjonalno-polityczny – to na tych filarach oparta została idea zrównoważonego rozwoju. Potrzeba wprowadzenia równowagi globalnej na tych płaszczyznach utrudnia wielowymiarowe podejście idei. Trudności te powiększają się, gdy próba zostaje podjęta w skali makro. Wówczas to zaczęto szczegółowego monitorować efektywności działania krajów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, co w następstwie pozwolić powinno na wprowadzanie pewnych korekt. Korekty te mają na celu określenie osiągalnego poziomu norm na niższych szczeblach gospodarczo-społecznych, a więc stworzenie bardziej dopasowanego systemu. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały niektóre aspekty zrównoważonego rozwoju w formie wskaźnikowej, jakie kształtują się na obszarze Polski w zestawieniu z wynikami maksymalnymi, minimalnymi i średnimi osiąganymi w Unii Europejskiej. Prezentacja i analiza danych poprzez wskazanie dysproporcji między regionami ma przyczynić się w efekcie do osiągnięcia celu opracowania, jakim jest potwierdzenie potrzeby wprowadzania poziomów odpowiednich norm w sposób bardziej dopasowany do sytuacji danego obszaru, nie zaś w sposób czysto odgórny, obejmujący większe terytoria.

Year

Volume

17

Issue

44

Pages

849-863

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

  • Oikos Opole, Poland
redactor

References

  • Central Statistical Office of Poland (2011). Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Katowice: Central Statistical Office in Katowice.
  • The data published by Eurostat in Eurostat DataBase.
  • The data published by Central Statistical Office of Poland

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b58e82c-d5b3-432e-987f-88218212427d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.