Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1(47) | 7-9

Article title

Wstęp

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Najnowszy numer „Edukacji Elementarnej w Teorii i Praktyce” poświęcony jest myśli pedagogicznej Marii Montessori, jednej z najwybitniejszych reformatorek edukacji XX wieku. Koncepcja pedagogiczna M. Montessori, choć opracowana ponad 100 lat temu, zachowuje świeżość, oryginalność i głębię intelektualną, inspirując wciąż nowe pokolenia badaczy, nauczycieli i rodziców. Unikatowy potencjał poznawczy tej koncepcji wynika, jak zauważa Clara Tornar, z połączenia metody naukowej obserwacji pedagogicznej z jej stopniowym rozwojem i doskonaleniem, opartym na rygorystycznie traktowanym wymogu naukowości i związanej z nią racjonalności i obiektywności. M. Montessori postrzegała klasę szkolną jako swoiste „laboratorium psychologiczne”, jednak nie w znaczeniu behawiorystycznym – miejsca, gdzie badacz w starannie kontrolowanych warunkach wprowadza bodziec, starając się wywołać wcześniej zaplanowaną i pożądaną reakcję dziecka. Wręcz przeciwnie, jej wizja laboratorium psychologicznego zbudowana w Casa dei Bambini opierała się na trzech wewnętrznie powiązanych i cyklicznie powtarzanych fazach działania, odzwierciedlających metodologię badania w działaniu (action research): stworzeniu otoczenia przygotowanego do ćwiczenia wolności wyboru – otoczenia, którego zadaniem było wzmacnianie i wyzwalanie swobodnej ekspresji psychologicznych potrzeb, tendencji i zdolności dziecka; systematycznej obserwacji zachowań i reakcji dziecka na stworzone mu warunki działania; oraz na stopniowym przekształcaniu, reorganizowaniu tego otoczenia tak, by coraz lepiej odpowiadało zaobserwowanym potrzebom i możliwościom dziecka, by zawarte w nim bodźce stawały się facylitatorem rozwoju, materiałem do konstruowania własnego potencjału rozwojowego.

Keywords

Contributors

author

References

  • Tornar C. , Maria Montessori’s Contribution to Scientific Pedagogy. Lecture given at the doctoral course in „Innovation and evaluation of the educational systems” of the International Doctoral School „Culture, Éducation, Communication” - Department of Educational Design, University of Roma Tre. „MO.R.E - Montessori Research&More” Newsletter 1-2009 (June).
  • van EwijkN., The scientific work of Dr. Maria Montessori: a closer look, [w:] Learning in Montessori Classroom – in search of quality in education, red. B. Bednarczuk, D. Zdybel, Lublin 2014.
  • M. Montessori, To Educate the Human Potential, Oxford, England, 1989.
  • Lillard P.P., Montessori Today. A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood, New York 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b5fc0f4-0948-4bb0-b653-52d7d02cc835
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.