Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 41-52

Article title

Analiza powiązań pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Analysis of connections between the inancial liquidity and the profitability of the company

Languages of publication

Abstracts

PL
W literaturze przedmiotu przedstawiany jest powszechny pogląd na temat istnienia zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa. W związku z powyższym za cel opracowania przyjęto weryfikację istnienia związku między płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa oraz próbę określenia jego kierunku. Badanie przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których działalność obejmowała sektor odzież i obuwie. Wyniki przeprowadzonych badań nie dały podstaw do odrzucenia przyjętej w artykule hipotezy mówiącej o braku istnienia zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstw z sektora odzież i obuwie, a co za tym idzie niemożliwe było zweryfikowanie kierunku zależności jaki reprezentują badane zmienne.
EN
The literature on the subject presents a common view on the existence of dependence between financial liquidity and the profitability of the company. In connection with the above, the purpose of the study was to verify the relation between financial liquidity and the profitability of the company and an attempt to determine its direction. The survey was conducted on a group of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, whose activities included the clothing and footwear sector. The results of the conducted research did not give grounds for rejecting the hypothesis adopted in the article that there is no dependence between financial liquidity and profitability of enterprises from the clothing and footwear sector, and hence it was impossible to verify the direction of the dependence represented by the variables studied.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

41-52

Physical description

Dates

published
2018-09-30

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny

References

 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red.) L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red.) M. Walczak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Tom 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gentry J. E.., Management Perceptions of the Working Capital Process”, Faculty Working Paper, College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976.
 • Jaworski J., Czerwonka L., Mądra-Sawicka M., Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XX, No. 1, 2018.
 • Kuciński A., Statyczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne, Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice, Quarterly Journal, No. 2/2018 (25).
 • Mensch G., Finanz-Controlling. Finanzplanung und -kontrolle. Controlling zur finanziellen Unternehmensführung. Oldenbourg Verlag, München Wien 2008.
 • Pitera R., Financial ratios as a source of information about the company's financial condition, WebScieConf, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2015.
 • Skoczylas W., Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa za pomocą controliingu finansowego, Rachunkowość Nr 1/2013.
 • Zuba M., Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, Vol. 44, Lublin 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b6b27b5-9e13-49ec-bf2f-22546d075614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.