Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 31-41

Article title

Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Organizational changes introduced into the enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wprowadzanie zmian jest ważnym warunkiem trwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa, a nawet przejawem jego żywotności i twórczego zachowania się kierownictwa oraz pracowników. W okresie przyspieszonej transformacji gospodarki musi być dokonywanych wiele zmian w przedsiębiorstwie i muszą one spełniać nie tylko funkcję adaptacyjną, ale także innowacyjną. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia 'zmiana organizacyjna' oraz klasyfikacji zmian organizacyjnych z punktu widzenia różnych autorów. Artykuł prezentuje również syntetyczną charakterystykę podejść oraz modeli stosowanych we wprowadzaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
EN
Introduction of changes is an important condition of duration and development of every enterprise. During accelerated transformation of economy, there has to be made many changes in the enterprise and they have to fulfil not only adaptive functions, but also innovative ones. The purpose of the paper is to introduce a notion of 'organizational changes' as well as presentation of the typology of organizational changes in an enterprise based on literature of object with a point of view of different authors. The article also presents a synthetic profile of conceptions and models applied while introducing organizational changes in an enterprise.

Year

Issue

Pages

31-41

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

References

 • Borowiecki R. 2003. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. W: Borowiecki R., Jaki A. (red.). Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa-Kraków: AE w Krakowie, TNOiK, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania "Cecios". ISBN 83-725-1381-3.
 • Bratnicki M. 1998. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Katowice: AE w Katowicach. ISBN 83-872-658-02.
 • Czerska M. 1996. Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Drucker P.F. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza SA. ISBN 837-20-060-59.
 • Grouard B., Meston F. 1997. Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Poltext. ISBN 83-868-902-31.
 • Jasiński B. 2005. Turbulencja otoczenia. W: Krupski R. (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1582-7.
 • Kozina A., Wal as-Trębacz J. 2006. Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy. W: Borowiecki R., Jaki A. (red.). Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji. Kraków: AE w Krakowie. ISBN 978-83-7246-536-8.
 • Krawiec F. 2007. Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-713-5.
 • Luecke R. 2003. Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. ISBN 83-889-703-56.
 • Malara Z. 1998. Metodyka dokonywania zmian restrukturyzacyjnych w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstw. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISSN 0324-9492.
 • Masłyk-Musiał E. 1995. Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: CIM. ISBN 83-862-104-94.
 • Masłyk-Musiał E. 2003. Organizacje w ruchu, strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-893-550-78.
 • Penc J. 1999. Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet". ISBN 83-854-28-47-X.
 • Penc J. 2001. Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet". ISBN 83-854-286-5-8.
 • Stabryła A. 1996. Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Księgarnia Akademicka. ISBN 83-86575-09-3.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert J r. D.R. 2001. Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-12-95-X.
 • Walas-Trębacz J. 2000. Formułowanie strategii produktu w zarządzaniu zmianą. Praca doktorska (maszynopis niepublikowany). Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Zarębska A. 2002. Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 837-25-1311-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b7d6c2a-e989-4c96-9554-ec97acca8dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.