Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 141-156

Article title

Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

Title variants

EN
Business Valuation in the Mode of Prepared Liquidation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przygotowana likwidacja stanowi nowość w polskim prawie upadłościowym. Daje ona nowe możliwości przeprowadzenia sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i wobec których zaistniały przesłanki niewypłacalności. W procesie przygotowanej likwidacji określenie wartości przedsiębiorstwa dokonuje się w myśl art. 56 a, pkt 3 ustawy - prawo upadłościowe oraz art. 29 ustawy o rachunkowości z zachowaniem zasady kontynuacji działalności. Zastosowanie znajduje tutaj metoda bilansowa, metody likwidacyjne, jak też i metody dochodowe. Na przykładzie zostanie przedstawione zastosowanie metod wyceny w procesie upadłościowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The prepared liquidation constitutes the novelty in the bankruptcy Polish law. She is giving new opportunities of conducting the judicial restructuring of enterprises being in a difficult financial situation and which premises of the insolvency arose towards. In the process determining the goodwill is causing the prepared liquidation sie in accordance with Art. 56 ah, pt 3 act-s the bankruptcy law and Art. 29 Accounting Acts with preserving the principle of the continuation of activity. Here a balance method is finding application, liquidation methods, as well as and income methods. On the example described applying methods of the evaluation will stay in the bankruptcy process.(original abstract)

Year

Issue

12

Pages

141-156

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, absolwentka

References

 • Adamus R., Likwidacja masy upadłości. Zagadnienia praktyczne, Difin, Warszawa 2014.
 • Hołda A., Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, Krajowa Izba Biegłych Rewidentow, Warszawa 2015.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Matschke M.J., Brosel G., Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Nowak J., Zarzecki D., Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.
 • Paździor A., Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynkow finansowych, Difin, Warszawa 2013.
 • Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Piłat W., Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, [w:] Doradca restrukturyzacyjny, "Czasopismo Krajowej Izby Syndykow", nr 01[1]09.2015.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D. (red.), Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b7ead9c-5f9b-46d8-96c9-b1bc0e69913a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.