Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 (22) | 42-57

Article title

Bilateralizacja wielostronnej pomocy rozwojowej

Content

Title variants

EN
Bilateralisation of multilateral aid

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem badania jest wielostronny system pomocy rozwojowej i zachodzące w nim zmiany określane mianem bilateralizacji. Jest to zjawisko rozumiane jako rosnący wpływ dawców bilateralnych na pomoc świadczoną przez międzynarodowe organizacje wielostronne. Celem artykułu jest zbadanie zmian zachodzących w wielostronnym systemie pomocy rozwojowej, a także wskazanie na skutki, jakie mogą mieć one dla dalszego funkcjonowania systemu. W artykule rozwinięty został problem powiększających się zasobów multi-bi jako głównego źródła finansowania pomocy rozwojowej. Z tego powodu zaczęto określać działania pomocowe finansowane z tego rodzaju źródeł jako pomoc multi-bi. Badanie oparte zostało na analizie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych z międzynarodowej bazy Creditor Reporting System (CRS OECD). Zastosowano także metodę analizy porównawczej dotyczącą pomocy wielostronnej finansowanej ze źródeł podstawowych i multi- bi. Zbadano działania podejmowane przez dawców pomocy zarówno będących członkami Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC), jak i tych znajdujących się poza nim.
EN
The paper addresses the problem of multilateral aid system which is undergoing substantial changes known as ‘bilateralisation’. This phenomenon is understood as the growing influence of bilateral donors on development assistance provided by international organizations. The aim of the article is to examine changes taking place in the multilateral aid system, as well as to indicate the results that they may have on further functioning of the aid architecture. The paper underlines the problem of growing multi-bi resources as the main basis of financing of development assistance. For this reason, activities financed from this type of sources have started to be defined as multi-bi aid. The study was based on the analysis of the subject literature and statistical data from the OECD Creditor Reporting System (CRS OECD). A comparative analysis method was applied for examining multilateral aid financed from multi-bi and core sources as well as for the exploration of the OECD DAC donors and those entities who are beyond.

Year

Issue

Pages

42-57

Physical description

References

 • Christiansen K., Rogerson A. (2005), Is the current aid architecture fit for purpose?, Overseas Development Institute, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2145.pdf.
 • Eichenauer V.Z, Reinsberg B. (2017), What determines earmarked funding to international development organizations? Evidence from the new multi-bi aid data, The Review of International Organizations, vol. 12, issue 2, s. 171-197.
 • Heldt E., Schmidtke H. (2017), Measuring the empowerment of international organizations: the evolution of financial and staff capabilities, Global Policy, 8(S5), s. 51-61. doi:10.1111/1758- 5899.12449.
 • Milner H.V. (2004), Why Multilateralism? Foreign Aid and Domestic Principal-Agent Problems, Columbia University, s. 6, 13-15. https://www.researchgate.net/profile/Richard_Arnott/publication/5151959_Residential_Real_Estate_Brokerage_as_a_Principal-Agent_Problem/links/0f-31752def715e915b000000.pdf (dostęp: 18.05.2019).
 • Milner H.V., Tingley D. (2013), The choice for multilateralism: Foreign aid and American foreign policy, The Review of International Organizations, no. 8(3), s. 313-341.
 • OECD, Multilateral Development Finance, https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/ development-finance-topics/multilateralaid.htm (dostęp: 19.06.2019).
 • OECD (2005), The Paris Declaration on Aid Effectiveness.
 • OECD (2007), Reporting Directives, paragraph 9, OECD, Paris.
 • OECD (2010a), DAC Report on Multilateral Aid, Paris.
 • OECD (2010b), Reporting Directives for the Creditor Reporting System, OECD, Paris.
 • OECD (2012). Report on Multilateral Aid, OECD, Paris.
 • OECD (2013), What we know about the multilateral aid?, http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/13_03_18%20Policy%20Briefing%20on%20Multilateral%20Aid.pdf (dostęp: 17.05.2019)
 • OECD (2015), Multilateral Aid 2015: Better Partnerships for a Post-2015 World, OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2018a), Annex 2 List of ODA-eligible International Organizations, https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/annex2.htm (data dostępu 12.06.2019).
 • OECD (2018b), Multilateral Development Finance: Towards a New Pact on Multilateralism to Achieve the 2030Agenda Together, OECD Publishing, Paris.
 • Panayides A., Andreopoulos G., Andreopoulos G.C. (2011), Multilateral vs. bilateral aid: addressing some puzzles, European Journal of Management, 11(4), s. 73-78.
 • Reinsberg B. (2015), Foreign aid responses to political liberalization, World Development, no. 75, s. 46-61.
 • Reinsberg B., Michaelowa, K., Eichenauer, V. Z. (2014), The rise of multi -bi aid and the proliferation of trust funds, s. 23-24, http://www.snis.ch/system/files/3682_final_wp_a1_buchversion_12_1.pdf (data dostępu 24.05.2017).
 • Reinsberg B., Michaelowa K. Eichenauer V.Z. (2015), The rise of multi-bi aid and the proliferation of trust funds, [w:] Handbook of Economics of Foreign Aid, red. B. M. Arvin, B. Lew, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Reinsberg B., Michaelowa K., Knack S. (2015), Which donors, which funds? The choice of multilateral funds by bilateral donors at the World Bank, Policy Research working paper, no. WPS 7441. World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/948551467997028331/Which-donors-which-funds-the-choice-of-multilateral-funds-by-bilateral-donors-at-the-World-Bank (dostęp: 15.12.2017).
 • Sridhar D., Woods N. (2013), Trojan multilateralism: global cooperation in health, Global Policy, vol. 4, issue, 4, s. 325-335.
 • Tortora P., Steensen S. (2014), Making Earmarked Funding More Effective: Current Practices and a Way Forward, Report number 1, OECD, Paris.
 • World Bank (2011), Trust fund support for development. An evaluation of the World Bank’s trust fund portfolio, Independent Evaluation Group of the World Bank, Washington.
 • Zajaczkowski M. (2018), Polska współpraca rozwojowa: aktualne problemy i wyzwania, [w:] Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 279-298.
 • Zajaczkowski M. (2019), Współpraca rozwojowa w ramach Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b873a60-0895-4562-91e8-f113cb341a6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.