Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 13 | 4 | 116-137

Article title

O trudnych doświadczeniach podopiecznych zawodowych rodzin zastępczych

Content

Title variants

EN
About difficult experiences of children in professional foster families

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem prezentowanych badań jest krzywdzenie dziecka w rodzinie i w konsekwencji konieczność przejęcia nad nim opieki przez zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Opisywane skutki zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych dotyczą zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, trudności i deficytów rozwojowych, niedostatecznego przystosowania społecznego oraz braków w edukacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań, które obrazują podejmowane przez zawodowych rodziców zastępczych działania na rzecz kompensowania poczucia osamotnienia wychowanków w środowisku lokalnym oraz przedszkolnym i szkolnym. Badania przeprowadzono metodą indywidualnych przypadków z uwzględnieniem strategii ilościowo-jakościowej, w 58 zawodowych rodzinach zastępczych z województwa śląskiego, pod których opieką znajdowało się 207 wychowanków. Uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom zaniedbań we wszystkich obszarach zadań opiekuńczo-wychowawczych. U przeważającej większości wychowanków zdiagnozowano poważne zaniedbania higieniczne, niedożywienie, deprywację poczucia bezpieczeństwa, efekty ujemnego wpływu środowiska pochodzenia na zachowania i prezentowane postawy społeczne oraz niski poziom kompetencji społecznych. W obszarze zaniedbań edukacyjnych należy zwrócić uwagę, że w przeważającej liczbie przypadków rodzice nie zapewniali dzieciom warunków do realizowania obowiązku szkolnego. Podejmując działania na rzecz kompensowania poczucia osamotnienia wychowanków, rodzice zastępczy zwracają szczególną uwagę na ich integrowanie się z rówieśnikami ze środowisk sąsiedzkich oraz nawiązywanie pozytywnych kontaktów ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym. W bardzo wielu przypadkach działania te nie przynoszą zamierzonych efektów, z uwagi na negatywny stosunek otoczenia społecznego oraz środowisk przedszkolnych i szkolnych (w szczególności nauczycieli) do pełnionej przez rodziców zastępczych funkcji oraz do dzieci znajdujących się pod ich opieką.
EN
The subject of the presented research is harming the child in the family and, consequently, the need to take over the care provided by professional foster families in the character family emergency. Described effects of neglect care and education relate to physical and mental health of children, difficulties and developmental deficits, inadequate social adaptation and deficiencies in education. In addition, the results of study illustrate the actions undertaken by professional foster parents to compensate for feelings of loneliness in the local, preschool and school environment. Research carried out with use of the method of individual cases, taking into account the quantitative and qualitative strategies. Fifty-eight professional foster families from the Silesian region, under whose care is two hundred seven pupils were examined. The results indicate a high level of negligence in all areas of care and educational tasks. The vast majority of pupils were diagnosed with a serious neglect of hygiene, malnutrition, deprivation sense of security. They were also diagnosed with the effects of the negative impact of the environment on the behavior of origin and presented social attitudes and low levels of social competence. In the area of educational negligence, it should be noted that in most cases, the parents did not take action to ensure that children are the conditions to implement compulsory education. By taking action to compensate for feelings of loneliness of the children, foster parents pay special attention to their integration with their peers from neighboring communities and to establish positive relationships with the environment of schools and kindergartens. In many cases, these actions do not produce the desired effects, due to the negative attitude of the social, preschool and school environments (especially teachers) to the functions of foster parents towards the children under their care.

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

116-137

Physical description

Contributors

author
  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
author
  • Zakład Pedagogiki i Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b8c0aab-8d35-46d4-a783-f4a32605ab7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.