Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 4 | 15

Article title

Wpływ umorzenia obligacji Skarbu Państwa stanowiących aktywa OFE na finanse publiczne

Content

Title variants

EN
The impact of the nationalization of the pension fund assets expressed by Treasury Bonds on public finance

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem umorzenia obligacji Skarbu Państwa stanowiących aktywa OFE było księgowe obniżenie poziomu jawnego długu publicznego i tym samym uniknięcie przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego według metodologii krajowej do PKB. Było to najłatwiejsze rozwiązanie, mające natychmiastowy krótkoterminowy skutek. Rozumowanie, które przeprowadziła strona rządowa było następujące: bez konieczności finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych z tytułu OFE relacja długu do PKB byłaby znacząco niższa. Ograniczenie lub całkowita eliminacja OFE będzie miała pozytywny wpływ na finanse publiczne także w długim okresie. Celem artykułu jest wykazanie, że to nie OFE są odpowiedzialne za sytuację w finansach publicznych. Przyczyną nierównowagi są odstępstwa od zasad reformy emerytalnej poszczególnych ekip rządzących. W konsekwencji, jeżeli umorzenie nie rozwiązuje żadnego z problemów nierównowag strukturalnych w polskich finansach publicznych, tym samym nie zamyka ścieżki ku ponownemu narastaniu długu. W związku z tym niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie reform strukturalnych oraz tym razem konsekwentne ich realizowanie.
EN
The aim of the nationalization of the pension fund assets expressed by treasury bonds was accounting reducing of open level of public debts and thus avoid exceeding the second prudential threshold according to national methodology to GDP. It was the easiest solution, which had immediate short-term effect. Reasoning that was conducted by government side was as follows: without necessity to fund additional borrowing needs due to OFE relation between debt and GDP would be significantly lower. Limiting or complete elimination of OFE will have positive influence on public finance also in a long-term period. The aim of the article is to demonstrate that OFE is not responsible for our public finance. The main reason for the imbalance are exceptions to the rules of the pension reform of individual governing groups. Consequently, if nationalization doesn’t solve any of the problems of structural imbalances in the polish public finance thus doesn’t close the path to re-build-up of debt. Therefore, it is necessary as soon as possible to star structural reforms and this time implementing them consistently.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b9589e0-6630-4ce7-a5a6-6b6f48c9f5c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.