Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 15/2018 | 199-220

Article title

Jakość życia kuratorów sądowych

Content

Title variants

EN
Quality of life of probation officers Feeling the quality of life and chosen determinants - inspection of examinations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł koncentruje się na tematyce jakości życia kuratorów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy znaczenia wybranych czynników ją kształtujących. Obok analizy literatury związanej z satysfakcją z życia jako podstawowym warunkiem dobrostanu i charakterystyki pracy kuratora sądowego, przedstawione zostały również wyniki badań własnych. Badania przeprowadzono w zespołach kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wybór okręgu sądowego był celowy i wzięło w nich udział 73 funkcjona¬riuszy KSS. Przedmiotem badań było zdiagnozowanie jakości życia funkcjonariuszy Kuratorskiej Służby Sądowej a także zweryfikowanie zależności pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi i organizacyjnymi a poziomem satysfakcji życiowej. Badania wskazały, że na jakość życia kuratorów sądowych wpływają przede wszystkim relacje społeczne i ich jakość, poczucie bezpieczeństwa, charakter wykonywanej pracy a także styl życia i poziom aspiracji życiowych. Kuratorzy sądowi są szczęśliwsi od ogółu Polaków, pomimo wykonywania przez nich specyficznych obowiązków zawodowych. Poziomu satysfakcji z życia nie różnicują w istotny sposób predyktory socjodemograficzne i organizacyjne. Wyniki badań pokazują między innymi, że kuratorzy sądowi, którzy częściej pracują w środowisku podopiecznych, są de facto bardziej usatysfakcjonowani, niż ci którzy wykonują swoje obowiązki głównie w siedzibie sądu.
EN
Quality of life of probation officers Feeling the quality of life and chosen determinants - inspection of examinations The article is concentrating on the subject matter of the quality of life of probation officers with particular reference to the analyses of meaning of chosen factors shaping her. Besides analysis of literature connected with satisfaction from living as the essential condition of the welfare and characteristics of the work of the probation officer, findings were also presented own. They conducted research in teams of the probative court service by regional courts in the area of the jurisdiction of Circuit Court in Gdańsk. Choice of the court circle was intentional and 73 KSS officers took part in them. Diagnosing the quality of life of officers of the Probative Court Service as well as verifying was the subject of the research relations between variables sociodemographic and organizational and with level of practical satisfaction. Examinations showed that above all social relations and their quality, the sense of security, character of the performed work as well as a lifestyle and the level of practical aspiration influenced the quality of life of probation officers. Probation officers are happier from the whole of Poles, in spite of carrying peculiar professional obligations out by them. They aren't diversifying the level of satisfaction from the life into the significant way predyktory socjodemograficzne and organizational. Findings are showing among others that probation officers which more often work in the environment of charges, are de facto more satisfied than, the ones which perform their duties mainly in the seat of the court.

Year

Issue

Pages

199-220

Physical description

Dates

published
2018-11-12

Contributors

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański

References

 • Argyle, M., 2000, Psychology and Religion: An Introduction, Routledge, London.
 • Argyle, M., 2004, Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Bartkowiak, G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Borkowska S., 2014, Wynagrodzenie, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2014.
 • Brief, A. P., & Weiss, H. M., 2002, Organizational behavior: Affect in the workplace, “Annual Review of Psychology”, nr 53.
 • Carr, A., 2009, Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • CBOS, 2017, Komunikat z badań – zadowolenie z życia, nr 3, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek, T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, VIZJA PRESS&IT, 2009.
 • Czapiński J., Panek, T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński J., 1992, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Warszawa.
 • Derbis R., Bańka A., 1998, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, SPA, Poznań.
 • Derbis R., 2000, .Doświadczenie codzienności, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.
 • Druk statystyczny MS-S40r za 2017 r.
 • Drummond, R. J., & Stoddard, A., 1991, Job satisfaction and work values, “Psychological Reports”, nr 69.
 • Dziurowicz-Kozłowska A., 2002, Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia jakości życia”, T. 1 nr 2.
 • Fisher, C. D., 2000, Mood and emotions while working: Missing pieces of job satisfaction?, “Journal of Organizational Behavior”, 21.
 • Heller, D., Judge, T.A., Watson, D., 2002, The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship between Job and Life Satisfaction, “Journal of Organizational Behavior”, nr 7 (23).
 • Heslop, P., Smith, G. D., Metcalfe, C., Macleod, J., 2002, Change in job satisfaction, and its association with self-reported stress, cardiovascular risk factors and mortality, “Social Science & Medicine”, nr 54.
 • Jedynak T., Stasiak K., 2014, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Juczyński Z., 2001, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psycho¬logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Król H., Ludwiczyński A., 2014, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kuczyński T., 2000, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław.
 • Locke, E. A., 1976, The nature and causes of job satisfaction, (w:) M. D. Dunnettee (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, Wiley & Sons, New York.
 • Ludwiczyński A., 2014, Ocenianie pracowników, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Ludwiczyński A., Trochimiuk R., 2005, Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej [w:] Ostasiewicz, W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Piccolo, R., Judge, T.A., Takahashi, K., Watanabe, N. , Locke, E.A., 2005, Core Selfevaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, “Journal of Organizational Behavior”, nr 26.
 • Piotrowski A., 2012, Jakość życia i satysfakcja funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 74-75, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 • Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, OW Impuls, Kraków. Stasiak K., 2016, Wpływ stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową. Niepublikowana praca doktorska, Biblioteka UG.
 • Ustawa budżetowa na rok 2017, 2016, http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.011.0000108,ustawa-budzetowa-na-rok-2017.html
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 795 ze zm.).
 • Wirkus Ł., 2015, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno – empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Wirkus Ł., 2015, Level of occupational stress of court probation officers and style of coping with stress, “Current Issues in Personality Psychology”, nr 3(4).
 • Wirkus, Ł., 2017, Level of occupational stress among women working for the Probation Court Service, “Social Study. Theory and Practice”, nr 2.
 • Wojtera E., Hołyst B., 2013, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b97415d-b10b-452f-b026-eefe8ea6f804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.