Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(11) | 17

Article title

WYBRANE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. CZĘŚĆ PIERWSZA

Content

Title variants

EN
SELECTED LEGAL REGULATIONS CONCERNING INFORMATION SECURITY THREATS. PART ONE

Conference

IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie stanowi próbę prezentacji wybranych pojęć oraz definicji z zakresu problematyki zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, jak również zarysowania ram prawno-karnej ochrony informacji. Wraz ze wzrostem roli informacji w wieku XXI, w literaturze przedmiotu nazwanym wiekiem informacji, rodzą się nowe zagrożenia blisko powiązane z wykorzystywaniem sieci informatycznych. Katalog tych zagrożeń jest katalogiem otwartym, gdyż wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego pojawiają się nowe możliwości i wyzwania. W opinii ekspertów, pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego nie posiada jednoznacznej wykładni, i razem z towarzyszącym mu terminem „bezpieczeństwo informacji” jest używane w wielu znaczeniach, zaś szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego niesie za sobą gwałtowny postęp cywilizacyjny, powstanie zbiorów olbrzymich zasobów informacji oraz rozwój środków komunikowania. Rozpoznawania coraz to nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji inicjuje wdrażanie różnorakich zastrzeżeń odnoszących się do postępowania z informacjami, jak i do odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji osobom do tego nieuprawnionym.
EN
The article presents selected notions and definitions concerning infor-mation security threats as well as outlines legal and penal framework of information protection. As the role of information grows in the 21st century, which is called the information age in the literature of the subject matter, new threats emerge that are closely connected with the use of IT networks. These threats catalogue is open since new opportunities and chal-lenges appear together with the development of information society. According to experts, the notion of information society does not have an explicit interpretation and with accompanying term of information securi-ty is used in many meanings. A special threat to information security re-sults from a rapid development of civilization progress, enormous infor-mation resources and development of different communication media. Recognizing new threats to information security initiates various reser-vations relating to dealing with information and penal responsibility for dis-closing information to unauthorized personnel.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

References

 • Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Ciecierski M., Gajos M. (red.), Ochrona Informacji niejawnych i biznesowych, Materiały III Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2007.
 • Dereń A. M., Prawna ochrona informacji w krajowym ustawodawstwie, wybrane zagadnienia, Zeszyt 2008, OPO Bydgoszcz 2001.
 • Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni, [w:] Bezpieczeństwo narodowe II-2012/22, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012.
 • Iwaszko B., Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2012.
 • Janczak J., Zakłócenia informacyjne, AON, Warszawa 2001.
 • Kodeks Karny Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 • Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 2011.
 • Kwintowski A., Realia wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, [w:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, Studio Emka, Warszawa 2014.
 • Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Łoś-Nowak T., Bezpieczeństwo, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Alta2, Wrocław 2003.
 • Łuczak J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Oficyna Współczesna, Poznań 2004.
 • Nowak A., Scheffs W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON, Warszawa 2010.
 • Szydlik A., Paszek S., Przekazywanie danych osobowych w państwach trzecich, Rocznik 2014, Wardyński i Wspólnicy, 2014.
 • Taradejna M., Taradejna R., Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Wrzosek M., Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON, Warszawa 2010.
 • Wrzosek M., Współczesne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 • Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • Żebrowski A., Kwiatkowski W., Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ba6c7af-fa55-44ad-9836-dccff2a3a925
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.