Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6(2)/2015 | 123-138

Article title

CLASSIFIED INFORMATION IN THE MEDIA SPOTLIGHT AND THE TRUST OF STATE

Content

Title variants

PL
INFORMACJE NIEJAWNE W CENTRUM ZAINTERESOWANIA MEDIÓW I ZAUFANIA PAŃSTWA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The penetration of media and information technologies into the absolute majority of citizens' lives requires that, in defending and pursuing its intentions in the subject-matter area, the State should view it in the most erudite manner and should be capable of responding to it professionally. This fact is even more crucial in the post-socialist countries, where, in light of their totalitarian past, state bodies are often perceived through the lens of stereotypes as being deformed in the sense that the State performs more repressive than protective roles; that it is a bad owner in general terms; or even that it mismanages the tax payers’ money. The situation in the field of security is of special seriousness, where the State, being its principal guarantor, must seek to attain the highest possible level of credibility. However, one of the phenomena that may damage or weaken this credibility is a leak of State-classified information, as a result of which the credibility of an institution responsible for administering the security of classified information could be damaged significantly.
PL
Obecność mediów i technologii informacyjnych w życiu dużej większości obywateli wymaga aby państwo w sposób profesjonalny reagowało na to zjawisko. Jest to szczególne ważne w byłych krajach socjalistycznych gdzie, w świetle ich totalitarnej przeszłości, rola państwa jest często rozpatrywana w kontekście władzy represyjnej a nie protekcyjnej. Jest to więc władza definiowana jako zły gospodarz, które źle zarządza publicznymi pieniędzmi. Szczególnie ważna jest kwestia bezpieczeństwa, której głównym gwarantem jest państwo osiągające wysoki poziom wiarygodności. Jednak jednym ze zjawisk, które mogą zniszczyć lub osłabić tę wiarygodność jest przeciek tajnych infor-macji. W skutek takiego przecieku, autorytet instytucji państwowych odpowie-dzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa tajnych informacji, może zostać bardzo poważnie podważony.

Contributors

author
  • Armed Forces Academy General Milan Rastislav Štefánik Liptovský Mikuláš, Department of Security and Defence Studies, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic
  • Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences

References

  • Bajčan, R.: Techniky Public Relations aneb Jak pracovat s médii. Praha: Managment Press, 2003. 148 pp., ISBN 80-7261-096-1 Hradiská, E., Brečka, S., Vybíral, Z.: Psychológia médií. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 418 pp., ISBN 978-80-89447-12-1 Nečas, P., Ivančík, R.: Globalizácia obrana a bezpečnosť. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M. R, Štefánika, 2011. 192 pp., ISBN 978-80-8040-425-3 Ramonet, I.: Tyrania médií. Praha: Mladá fronta, 2003. 232 pp., ISBN 80-204-1037-6 Samson, I.: Medzinárodný terorizmus, Implikácie pre Slovensko, Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2003. 252 pp., ISBN 80-9681-3-4 Sullivanová, M.: Tlačový odbor v demokracii. Viedeň: Úrad pre medzinárodné informačné programy Ministerstva zahraničných vecí USA – regionálna kancelária Viedeň, 2003. 72 pp., RPO 2003-113 Šmihula, D.: Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch., Bratislava: Veda, 2007. 282 pp. ISBN 978-80-224-0975-9 Trampota, T., Vojtěchovská, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 294 pp., ISBN 978-80-7367-683-4 Vybíral, Z.: Psychologie komunikace, Portál, Praha 2009, 320 pp., ISBN 978-80-7367-387-1 Erić, D., Bačík, R., Fedorko, I.: Rating decision analysis based on iOS app store data, Quality Innovation Prosperity, 18 (2), 27-37 pp., Olak, A.: Człowiek jako podmiot systemu bezpieczenśtwa, Košická bezpečnostná revue, VŠBM Košice, 1/2013, 91-98 pp.. ISSN 1338-4880 Olak, A., Kovaczuk, F., Krauz, A.: Edukacja dla bezpieczeństwa. Stowarzyszenie, Edu-kacja. Nauka. Rozwój“, Ostrowiec Św.2011. Kamenický, J., Čermáková, H., Soušek, R., Němec, V.: Multiple Measurement of Phys-ical Quantity from the Risk Evaluation Point of View, The 15th World Multi – Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics; July 19.-22.2011, Orlan-do, Florida USA; International Institute of Informatics and Systemics; (volume I.) s. 212 – 215 pp., ISBN 13 978-1-936338-28-3 (Collection), ISBN 13 978-1-936338-29

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ba78463-42cc-49b1-8617-37b53b1e79a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.