Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/2 | 83-94

Article title

Polszczyzna radziecka na kartach Słownika rosyjsko-polskiego Józefa Krasnego

Authors

Content

Title variants

EN
THE SOVIET POLISH LANGUAGE IN THE RUSSIAN-POLISH DICTIONARY OF JÓZEF KRASNY

Languages of publication

PL RU EN

Abstracts

EN
This article concerns a specific language-code that was used by the Poles living in the territory of the Soviet Union in the interwar period. The introductory section outlines the history of the Polish minority in the USSR, discusses the major premises of the ethnic policy of the Soviet authorities employed with respect to ethnic minorities and presents the features of the Soviet Polish language. The empirical section is focused on the analysis of the entries from the Russian-Polish dictionary of Józef Krasny. It is established that the equivalents of the Russian units placed in this dictionary are classified to the Soviet Polish language. This aspect is seen on the lexical, inflective and syntactic grounds.

Year

Issue

Pages

83-94

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Русско-польский словарь. 1933. Pед. Красный Ю. Москва: Советская энциклопедия.
 • Cieszkowski Marek, Mędelska Jolanta. 2011. О раннем варианте немецкого советского языка (на материале Русско-немецкого словаря А. Ф. Несслера). „Slavia Orientalis” LX, nr 2: 254-276.
 • Graczykowska Tamara. 2007. Rusycyzmy i sowietyzmy w tekstach Tomasza Dąbala (przedstawiciela polskich komunistów przebywających w okresie międzywojennym w ZSRR). W: Język, historia, polityka. Red. Laskowska E., Jaracz M. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 39-49.
 • Graczykowska Tamara. 2008. Wpływ sytuacji politycznej na jakość polszczyzny tygodnika „Trybuna radziecka”, wydawanego w ZSRR w okresie międzywojennym. W: Język, społeczeństwo, wartości. Red. Laskowska E., Benenowska I., Jaracz M. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 137-150.
 • Iwanow Mikołaj. 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. Warszawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Iwanow Mikołaj. 1992. Stan i potrzeby badań nad polską mniejszością narodową w ZSRR. W: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Red. Kubiak H., Paleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk: 35-43.
 • Киселёва Ирина. 2007. Советский польский язык в России до II Мировой войны. W: Język, historia, polityka. Red. Laskowka E., Jaracz M. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 87-92.
 • Kubiak Hieronim, Polacy i Polonia w ZSRR: kwestie terminologiczne, periodyzacja, rozmieszczenie przestrzenne, szacunki ilościowe. W: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Red. Kubiak H., Paleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk: 17-34.
 • Łukawski Zygmunt. 1978. Ludność polska w Rosji. 1863-1914. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Маршалэк Марэк. 2001. Из исследований над советским польским языком (1917-1939). „Zinatniskie raksti” nr III: 167-173.
 • Mędelska Jolanta. 2007. Siedmiolatki i polityka. Język kowieńskich Nowych czytanek, Język, historia, polityka, Red. Laskowka E., Jaracz M. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 101-112.
 • Mędelska Jolanta. [w druku]. U źródeł dialektu kulturalnego Niemców radzieckich: próba skodyfikowania pierwszych niemieckich sowietyzmów. „Slavia Orientalis”.
 • Mędelska Jolanta. 2001. Проблемы исследования послереволюционного варианта советского польского языка. „Scando-Slavica” nr 47: 53-61.
 • Mędelska Jolanta, Marszałek Marek. 2000. Kułak czy gbur? Rozterki twórców polszczyzny radzieckiej. „Przegląd Polonijny” nr XXVI: 121-139.
 • Мэндельска Йоланта. 2001. Советский польский язык как новый объект лингвистических исследований. К постановке вопроса. „Zinatniskie raksti” nr III: 174-180.
 • Michalski Wojciech. 1992. Problemy językowe mniejszości polskiej w ZSRR. Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR. Red. Kubiak H., Paleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk: 181-183.
 • Siedlecki Julian. 1990. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986. Gdańsk: Graf.
 • Sierocka Krystyna. 1968. Polonia radziecka 1917-1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Sobczak Michał. 2015. Rosyjskie skrótowce porewolucyjne w dwujęzycznym opisie leksykograficznym (rosyjsko-polskim i rosyjsko-niemieckim). W: Linguistica Bidgostiana Series Nova. Red. Dyszak A. Warszawa: BEL Studio: 153-179.
 • Szydłowska-Ceglowa Barbara. 1997. Język polski w Rosji porewolucyjnej i ZSRR (do roku 1935). „Język Polski” LXXVII, nr 4-5: 251-258.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1509-1619

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb130e6-4ad7-462b-9104-69f042dae704
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.