Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 99(155) | 65-95

Article title

The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU

Content

Title variants

PL
Dokonywanie ujawnień niefinansowych przez spółki giełdowe w Polsce w świetle zmian wprowadzonych dyrektywą 2014/95/UE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Beginning in 2017, stock-exchange-listed companies in Poland have been obliged to publish non-financial information. This is due to the implementation of Directive 2014/95/EU in Polish law, which requires the disclosure of extended non-financial information on the part of specified large public-interest companies and capital groups. Taking the above into consideration, the aim of this article is to answer the following questions: 1) What is the state of the non-financial disclosures made by stock-exchange-listed companies in Poland? 2) What are the differences in reporting non-financial information by companies from various industries? 3) What factors affect the disclosure of non-financial information? In total, 53 companies were researched. The results obtained indicate that the form of the disclosures varies. Most commonly, non-financial information was presented in management commentaries. The scope of the information presented was diverse. The most non-financial disclosures were made by companies from the chemical and the energy sectors. The following factors influenced the publication of this type of information: the entity’s size, its market value and the industry to which a given company belongs. In contrast, no positive associations between the economic performance of a company and non-financial disclosure, nor between the financial leverage of a company and non-financial disclosure have been found, with the exception of companies from the low-profile sector. The studies involved content analysis and the Tobit regression model. Existing results of research on non-financial reporting made by stock-exchange-listed companies in Poland did not encompass the last reporting period prior to the introduction of the changes to the Act on Accounting. Therefore, the results obtained allow us to determine the degree of preparation on the part of the researched companies belonging to various sectors (of larger and smaller environmental nuisance).
PL
Od 2017 roku spółki giełdowe w Polsce są zobowiązane do publikowania informacji niefinansowych. Wynika to z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2014/95/UE, która wymaga ujawniania przez określone duże jednostki zainteresowania publicznego oraz grupy kapitałowe rozszerzonego zakresu informacji niefinansowych. Biorąc powyższe pod uwagę celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytania: 1) Jaki jest stan dokonywanych ujawnień niefinansowych przez spółki giełdowe w Polsce? 2) Jakie istnieją różnice w raportowaniu informacji niefinansowych przez firmy z różnych branż? 3) Jakie czynniki wpływają na ujawnianie informacji niefinansowych? Łącznie przebadano 53 spółki. Otrzymane rezultaty wskazują, że forma dokonywanych ujawnień jest różna. Najczęściej informacje niefinansowe prezentowane były w sprawozdaniach z zarządu. Zakres prezentowanych informacji też był zróżnicowany. Najwięcej ujawnień niefinansowych dokonywały firmy z branży chemicznej i energetycznej. Na publikowanie tego typu informacji wpływ miały następujące czynniki: rozmiary podmiotu, jego wartość rynkowa oraz branża do której należy. Natomiast nie stwierdzono występowania dodatnich zależności pomiędzy wynikami finansowymi a ujawnieniami niefinansowymi oraz pomiędzy dźwignią finansową a ujawnieniami niefinansowymi, z wyjątkiem firm należących do grupy o mniejszej uciążliwości dla środowiska. W badaniach wykorzystano analizę zawartości oraz model tobitowy. Dotychczas opublikowane rezultaty badań, dotyczące raportowania informacji niefinansowych przez spółki giełdowe funkcjonujące w Polsce, nie obejmowały ostatniego okresu sprawozdawczego przed wejściem w życie zmian do ustawy o rachunkowości. Dlatego też otrzymane rezultaty pozwalają ustalić stopień przygotowania analizowanych firm należących do róż-nych sektorów (o dużej i mniejszej uciążliwości dla środowiska) do nowych obowiązków sprawozdawczych.

Contributors

  • Department of Accounting, University of Gdańsk
author
  • Department of Accounting, University of Gdańsk
  • Department of Econometrics, University of Gdańsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb41f49-8089-42ae-9a33-6ee46200805c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.