Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1(34) | 147-160

Article title

Nowa ewangelizacja w Ecclesia in Europa Jana Pawła II

Authors

Content

Title variants

EN
The New Evangelization in Ecclesia in Europa of John Paul II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Misja Kościoła w dzisiejszej Europie, podobnie jak w każdym czasie i we wszystkich miejscach, to głoszenie Ewangelii nadziei, która została mu przekazana przez Jezusa Chrystusa. Ten obowiązek określa jednocześnie tożsamość Kościoła i jego powołanie, by nauczał wszystkie narody, włączał ludzi w Mistyczne Ciało Chrystusa poprzez chrzest i uobecniał nieustannie Ofiarę, która jest pamiątką Jego śmierci i zmartwychwstania. Europa potrzebuje nowej ewangelizacji w związku z ogromnymi zmianami polityczno-społecznymi w ostatnich dekadach. Nowa ewangelizacja zakłada przepowiadania tajemnicy Chrystusa na podstawie świadectwa jedności Kościoła oraz szeroko pojęty dialog (ekumeniczny, międzyreligijny, kulturowy, społeczny). Służba Ewangelii nadziei powinna przejawiać się w posłudze miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących pod względem materialnym i duchowym. Kościół w Europie, służąc społeczeństwu, musi wiernie głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, broniąc cywilizacji życia i wskazując na najgłębsze wartości wypływające z Dekalogu.
EN
The Mission of the Church in Europe today, as in all times and in all places, is the proclamation of the Gospel of hope, which has been given by Jesus Christ. This part specifies the identity of the Church and its vocation to teach all Nations, involve people in the Mystical Body of Christ trough baptism and make constantly present Eucharistic Sacrifice, which is a reminder of His Death and Resurrection. Europe needs a new evangelization in connection with huge political and social changes in recent decades. The new evangelization presupposes the preaching of the mystery of Christ based on the testimony of the unity of the Church and widely understood dialog (ecumenical, inter-religious, cultural, social). Serving the Gospel of hope should be manifested in the ministry of mercy to the most needy in terms of material and spiritual. The Church in Europe, serving the public, must faithfully proclaim the truth about marriage and the family, defending the civilization of life and pointing to the deepest values of the Decalogue.

Journal

Year

Issue

Pages

147-160

Physical description

Dates

published
2018-05-31

References

 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do Korpusu Dyplomatycznego (12.01.1985), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1 (1985).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.
 • Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Rzym 1995.
 • Jan Paweł II, Przemówienie na III Światowym Spotkaniu Rodzin z okazji ich Jubileuszu (14.10.2000), „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1 (2001).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 2003.
 • Paweł VI, List z 13 stycznia 1970 r.: Tomos agapis, Rzym–Istambuł 1971.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.
 • II Sobór Watykański, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, Rzym 1965.
 • II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb69d53-5b5d-41e4-bb51-dba2d18a5331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.