Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 159-170

Article title

OCHRONA PRAW DZIECKA W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE SCHENGEN

Content

Title variants

EN
PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE CONTEXT OF SAFETY IN SCHENGEN

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the rights of children in the Schengen Area. Child Trafficking is a major threat nowadays. The abolition of border control at internal borders may cause such situations. According to with the above, it is necessary to properly ensure an appropriate security system and proper border checks at external borders. The article presents the rights of children in the Schengen Area.

Year

Issue

1

Pages

159-170

Physical description

Contributors

 • Military University of Technology in Warsaw (Poland)

References

 • Brzozowska, P. Coraz więcej Polek wybiera cudzoziemca za męża. Psycholog wyjaśnia skąd takie zainteresowanie, https://kobieta.wp.pl/coraz-wiecej-polek-wybiera-cudzoziemca-na-meza-psycholog-wyjasnia-skad-takie-zainteresowanie-6338471376435329a/ (25.09.2020).
 • Bulandra, A. (2005). System orzekania o zastosowaniu środków detencyjnych względem cudzoziemców w świetle standardów demokratycznego państwa prawa.
 • In: Bulandra A., i inni. (ed.), Aktualne zagadnienia dotyczące detencji cudzoziemców. Kraków: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć.
 • Czyż, E. (2002). Co należy wiedzieć, zanim się zacznie mówić o prawach dziecka… In: Koszowska K., i inni. (ed.), Prawa człowieka, poradnik nauczyciela. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12.06.2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji.
 • Doliwa – Klepacka, A., Dubowski, T. (2011). Tymczasowe przywracanie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Schengen jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych – doświadczenia wybranych krajów. In: Zdanowicz M., i inni. (ed.), Przyjazna granica – rok do euro 2012. Kętrzyn: Centrum Szkolenia SG.
 • https://www.policja.pl/.
 • https://www.strazgraniczna.pl/
 • Karpińska, M. (2014). Udostępnienie informacji dotyczących czynności operacyjno – rozpoznawczych prowadzonych przez Policję i straż Graniczną. In: Topolewski S.,
 • i inni. (ed.), Informacje niejawne i dane osobowe w systemie bezpieczeństwa państwa. Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego.
 • Koba, L., Nowicki, M. (2002). Prawa i wolności człowieka. In: Koszowska K., i inni. (ed.), Prawa człowieka, poradnik nauczyciela. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964 r., Dz.U.1964 nr 9 poz. 59.
 • Komenda Główna Policji, Międzynarodowy Dzień Dziecka https://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31370,Miedzynarodowy-Dzien-Praw-Dziecka.html/ (27.09.2020).
 • Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r., Dz.U.1977 nr 78 poz.483.
 • Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14.06.1985 r. między rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republik Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na granicach.
 • Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa: Difin.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Konwencja Haska dot. uprowadzenia dzieci, https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-haska-dot-uprowadzenia-dziecka/t((25.09.2020.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczy Schengen) ze zm.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji.
 • Rzecznik Praw Dziecka, https://brpd.gov.pl/czym-zajmuje-sie-rzecznik-praw-dziecka/ (25.09.2020).
 • Stadniczeńko, S. L. (2015). Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka
 • i obywatela, In: Stadniczeńko S.L., (ed.) Konwencja o prawach dziecka, Warszawa.
 • Stojecka-Zuber, R., Ostrowska, M., Aftyka, L. (2018). Bezpieczeństwo dziecka (na przykładzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy, 2, 165-180.
 • Suduł, R. (2016). Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa w przepływie osób
 • i towarów w wymiarze praktycznym na przykładzie wschodniej granicy.
 • In: Kosińska A., i inni. (ed.). Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • w trans granicznym przepływie osób i towarów. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania
 • i Administracji.
 • Ustawa z dnia 24.08.2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, Dz.U.2007 nr 165
 • poz. 1170.
 • Wiśniewski, B., Piątek, Z., (2009). Współczesny wymiar funkcjonowania policji. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Wojtowicz, D. Zaginięcia dzieci w Polsce. Jak Duzy jest to problem i ile zaginionych nie udaje się niestety odnaleźć? https://natemat.pl/278943,zaginione-dzieci-w-polsce-jak-wygladaja-statystyki-zaginiec#/ (25.09.2020). Z
 • Zarządzenie 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06.2018 r., Dz. Urz. 2018.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb7926b-e2c0-4914-ae14-af396e0b9d54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.