Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 18–22

Article title

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EN
A FEW COMMENTS ABOUT REMUNERATION OF YOUNG WORKERS EMPLOYED FOR VOCATIONAL TRAINING

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu są rozważania nad kwestiami związanymi z wynagradzaniem pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Problematyka ta jest złożona i wielowątkowa, choć pomijana w teorii i praktyce. Autorka postawiła sobie za cel przede wszystkim zwrócenie uwagi na sytuację młodocianych, podając w wątpliwość aktualnie obowiązujące stawki wynagradzania tej kategorii podmiotów świadczących pracę, które w znacznym stopniu odbiegają od standardów międzynarodowych. Analizy prowadzone są w kontekście godności człowieka pracy, wynagrodzenia godziwego, wartości ekonomicznej, jakości i ilości pracy oraz doświadczenia i kwalifikacji, które mogą być przesłankami odmiennego niż w przypadku pracowników dorosłych kształtowania wynagrodzenia młodocianych.
EN
The article deals with issues related to the remuneration of young workers employed for vocational training. This issue is complex and multithread, but in theory and in practice it is skipped. First of all the author set herself a goal to draw attention to the situation of youthful, questioning the current rates of salaries for this category of providers, which differ significantly from international standards. The analyzes are carried out in the context of human dignity, fair salary, economic value, quality and quantity of work, experience and qualifications which may be cause to different from the adult workers shaping remuneration for youth workers.

Year

Volume

44

Issue

Pages

18–22

Physical description

Contributors

 • doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Baran K.W., red. (2016), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dyczewski L. (1994), Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Goździewicz G. (1977), Problematyka prawna nauki zawodu w uspołecznionych zakładach pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jacukowicz Z. (1994), Płaca godziwa – wymóg Europejskiej Karty Społecznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.
 • Jaśkowski K., Maniewska E., red. (2016), Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom I, LEX a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
 • Laborem exercens (1995), encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Liszcz T. (2015), Praca nie jest towarem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, vol. LXII, s. 115–127.
 • Nowak M. (2014), Wynagrodzenie za pracę, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Salwa Z. (1996), Dostosowanie prawa polskiego w zakresie pracy kobiet i młodocianych do prawa Rady Europy, w: L. Flo­rek (red.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, IPiSS, Warszawa, s. 193–227.
 • Skoczyński J. (1997), Prawo do godziwego wynagrodzenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.
 • Stadniczeńko L. (2000), Urzeczywistnianie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transforma­cji, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Wagner B. (1996), Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6.
 • Włodarczyk M. (1990), Zatrudnianie młodocianych według kodeksu pracy, w: Z. Salwa (red.), Przesłanki reformy prawa pracy, cz. II, IPiSS, Warszawa, s. 155–170.
 • Wratny J. (2017), Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3.
 • Wujczyk M. (2017), Opinia w zakresie oceny zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej przygotowana na zlecenie Rady Dialogu Społecznego, materiał otrzymany podczas seminarium „Strategia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?”, 21.04.2017 r., Wydział Prawa i Administracji UAM.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bc198ab-ae47-439f-9267-3334e64e9ae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.