Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10/2015 | 361-372

Article title

Cooperation Between Probation Officers and Other Services in Implementing Prevention and Social Rehabilitation Tasks

Content

Title variants

PL
Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the current legal regulations dealing with the tasks and duties of the court officers as well as the misinterpretation of the actual role of the court officers in the mass media, among the staff working in various institutions and the persons being under the officers’ charge. The authors have described a few most essential differences in the work with an individual and his background, among the professional court officers, social workers and police officers. They have pointed out that understanding the differences within the specific duties as well as undertaking an effective cooperation are the key factors that have an impact on the efficacy of the rehabilitative operations.
PL
W artykule omawiane są aktualne przepisy prawne regulujące zadania i obowiązki kuratorów sądowych, jak również błędne rozumienie roli kuratorów sądowych w środkach masowego przekazu, wśród pracowników innych instytucji oraz podopiecznych kuratorów. Autorzy opisali kilka najistotniejszych różnic w pracy z jednostką oraz jego środowiskiem pomiędzy kuratorami zawodowymi, pracownikami socjalnymi i funkcjonariuszami policji. Podkreślili, że zrozumienie różnic w zakresie obowiązków, jak również podjęcie efektywnej współpracy, to podstawowe czynniki mające wpływ na efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych.

Year

Issue

Pages

361-372

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • District Court in Rybnik
 • District Court in Rybnik

References

 • [1] Gromek K., 2002, Kuratorzy sądowi – komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Lexis Nexis, Warsaw.
 • [2] Jedynak T., Stasiak K., 2010, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Lexis Nexis, Warsaw.
 • [3] Lewoc M., 2001, Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy policji z kuratorską służbą sądową, „Niebieska Linia”, no. 3.
 • [4] Stępniak P., 2008, Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja w świetle rozwiązań prawnych, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Vol. 2, (eds.) Urban B., Stanik J., Warsaw.
 • [5] Witkowska-Paleń A., 2009, O bardziej „ludzki” wymiar pracy socjalnej i resocjalizacyjnej „Pedagogika Katolicka”, no. 4.
 • [6] Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws 1997, No. 88, item 553).
 • [7] Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws 1997, No. 89, item 555).
 • [8] Act of 6 June 1997 – Executive Penal Code (Journal of Laws 1997, No. 90, item 557).
 • [9] Act of 27 July 2001 on court probation officers (Journal of Laws No. 97, item 1071).
 • [10] Act of 26 October 1982 on educating in sobriety and counteracting alcoholism (Journal of Laws 1982, No. 35, item 230).
 • [11] Ordinance of the Minister of Justice of 16 January 2012 on methods of testing for the presence of alcohol, narcotics or psychotropic substances in the body of the convict or perp etrator subject to custody or obliged to stop the use of alcohol or narcotic drugs or psychotropic substances, their documentation and verification (Journal of Laws 2012, item 104).
 • [12] Ordinance of the Minister of Justice of 10 April 2012 on the conditions and manner of conducting tests for the presence of alcohol or other substances used to put the body of a minor into a state of intoxication (Journal of Laws 2012, item 468).
 • [13] Ordinance of the Minister of Justice of 12 June 2003 on the detailed method of exercising powers and duties of probation officers (Journal of Laws 2003, No. 112, item 1064).
 • [14] Procedures of cooperation of the probation service and Police officers with respect to people subject to court judgment in relation to committing criminal acts involving the use of violence or illegal threat of 29 November 2010, http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/aktual/procedury.pdf [access: 07.09.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bc3164e-285d-4cb0-a0f7-2fac3228254f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.