Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2(33) | 193-209

Article title

Kryzys władzy w Kościele i kolegialność

Content

Title variants

EN
A crisis of authority in the Church and the collegiality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnym Kościele mamy niewątpliwie do czynienia z kryzysem władzy. W Kościele już dość dawno realistycznie zdano sobie sprawę z tego faktu, co wyraźnie potwierdziły debata II Soboru Watykańskiego oraz wypowiedzi dotyczące tej delikatnej materii. Dokumenty soborowe w wielu miejscach podejmują to trudne zagadnienie, chociaż nie wyprowadzono z nich jeszcze całościowego i odnowionego rozumienia władzy i jej sprawowania w Kościele. Mając na uwadze właściwe głoszenie Ewangelii, musimy zagadnienia władzy w ogóle, a władzy świętej i duchowej w szczególności, podjąć w sposób zdecydowany i otwarty, zgadzając się w punkcie wyjścia na wprowadzenie koniecznych uaktualnień. W tym miejscu zwracamy uwagę na fakt, że zwłaszcza wprowadzone w nauczaniu soborowym zagadnienie kolegialności jawi się jako ważna, a nawet kluczowa próba odpowiedzi na kryzys władzy. Proponujemy niektóre uwagi na ten temat, a zwłaszcza podkreślamy konsekwencje, jakie wynikają z tego pojęcia dla rozumienia współodpowiedzialności za Kościół, która jawi się jako fundamentalne przesłanie II Soboru Watykańskiego. Kościół jest przede wszystkim Kościołem Jezusa Chrystusa, ale troska o niego jest powierzona wszystkim wierzącym.
EN
The modern Church is undoubtedly troubled by a crisis of authority. This actual problem has been noticed quite long ago, which was clearly acknowledged by the session of the Second Vatican Council and the statements made there concerning this delicate issue. The conciliar documents touch upon this difficult matter at numerous points, although there has been no holistic and renewed conclusion drawn yet dealing with the issue of the authority and its exercise in the Church. Having regard to the appropriate preaching of the Gospel, we have to discuss the question of authority in general and the question of the holy and spiritual authority in particular, in an open and decisive way agreeing from the start to certain necessary actualisations. Here we point out that the idea of collegiality introduced in conciliar teaching manifests itself especially as an important or even key attempt to answer to the crisis of authority. We propound certain ideas dealing with the notion, but mostly we emphasise the consequences which stem from this idea for the understanding of joint responsibility for the Church, which appears to be the fundamental message of the Second Vatican Council. The Church belongs to Jesus Christ, however all the believers are summoned to take care of it.

Journal

Year

Issue

Pages

193-209

Physical description

Dates

published
2017-12-01

References

 • Augustyn, Sermo 340: PL 38, 1482-1484.
 • Balthasar H. U. von, Antyrzymski resentyment. Papiestwo i Kościół, tł. W. Szymona, Poznań–Warszawa 2004.
 • Balthasar H. U. von, Duch chrześcijański, tł. Z. Włodkowa, Paris 1976.
 • Benedykt XV, Motu proprio Dei providentis, Rzym 1917, „Acta Apostolicae Sedis” 9 (1917), s. 529-531.
 • Bujak J. (red.), Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI, Warszawa 2013 (Rozprawy i studia biblijne 33).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Rzym 1995.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio, Rzym 1992, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. i tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 470-483.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia, Rzym 2016.
 • Królikowski J., Wolność, władza i wspólnota w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego, „Studia Socialia Cracoviensia” 6 (2014) nr 2, s. 149-161.
 • Lehmann K., L’azione ecclesiale, Milano 1987.
 • Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Rzym 1964.
 • Pouchet R., Basile le Grand et son univers d’amis d’après sa correspondance, une strategie de communion, Rome 1992 (Studia Ehpemeridis „Augustinianum” 36).
 • Scheffczyk L., Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das autentische Konzil, Siegburg 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bc8f6bd-bec2-4369-8cbd-c27803b9cb13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.