Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 83-102

Article title

ECOLOGICAL CULTURE OF POLES AS A DETERMINANT OF A SECURE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY IN THE 21st CENTURY

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents the author’s outlook on the process of ensuring the ecological safety, with a particular focus on the ecological culture. The author presented his point of view on the correlation between the ecological culture and the change of awareness of the national security. He also states that the aspect, which conditions a secure development of the society are difficulties in sensibilizing Poles to the role of the natural environment in the social and economic development of the country. In this process there was emphasized the role of the public authorities responsible for promoting ecological education of the children, young people and the whole society. The author stressed that the changes of the model of the ecological culture in our society should influence positively the process of shaping the security of the Polish society in the 21st century.

Year

Issue

2

Pages

83-102

Physical description

Dates

published
2016-06-15

References

 • [1.]Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, (ed.) Blok Z., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005.
 • [2.]Garlicki J. R., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2004.
 • [3.]Kęsoń T. J., Kulisz M. Z., Prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem Polski (wybrane zagadnienia), Print: Reprograf, Radom, Warszawa 2015.
 • [4.]Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe”, zeszyt nr 7, Warszawa 1982.
 • [5.]Kulisz M. Z., Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym na szczeblu administracji rządowej, [in:] Społeczeństwo i ekonomia. Dwudziestolecie przemian w państwach bałtyckich 1991-2010, (ed.). Droba R, Zieliński J., Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, p. 327-338.
 • [6.]Kulisz M. Z., Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2013, p. 135-151.
 • [7.]Kulisz M. Z., Współdziałanie administracji publicznej w procesie wdrażania Polityki Ekologicznej Państwa, [in:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, pod red. nauk. Kuć Małgorzata, Węglarz Teresa, Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, p. 257-272.
 • [8.]Pietraś M., Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubin 2000.
 • [9.]Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 • [10.]Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Wydaw. PWE, Warszawa 2012.
 • [11.]Stańczyk J., Kulturowe uwarunkowania oraz wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, [in:] Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, pod red. nauk. Dębowski Jan, Jarmoch Edward, Świderski Andrzeja W., Katedra Filozofii i Socjologii Polityki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
 • [12.]Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 • [13.]Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.
 • [14.]Strategia Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020, Warszawa 2013
 • [15.]System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Polsce COP19, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.
 • [16.]Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1972.
 • [17.]Świętochowska U., Kultura w konfliktach globalnych, [in:] Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, (ed.) Chudobski A., Wydaw. Adam Marszalek, Toruń 1998.
 • [18.]Wądołowska K., Zachowania proekologiczne Polaków, Wydaw. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa marzec 2011, BS/23/2011.
 • [19.]Żółtowski B., Kwiatkowski K., Zagrożone środowisko, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bf7edfb-0e60-45a8-ba63-b7157b468fb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.