Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 113-118

Article title

Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej na przykładzie województwa pomorskiego

Title variants

EN
Innovative Centers — Pomorskie Region Case Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Innowacyjność jest bardzo ważnym elementem współczesnej gospodarki, która rozwija się dzięki inwestycjom w badania i rozwój, a także na bazie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Obecnie w Polsce pojawia się coraz więcej instytucji, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców w dążeniu do innowacyjności. Celem publikacji jest ukazanie specyfiki ośrodków innowacji na przykładzie instytucji funkcjonujących w Trójmieście (woj. pomorskie). Metodą zastosowaną w pracy były badania ankietowe, a narzędziem badawczym — kwestionariusz ankietowy. Przyjętą hipotezę zakładającą, iż ośrodki te stymulują działania innowacyjne przedsiębiorców i osób inicjujących aktywność biznesową, zweryfikowano pozytywnie. Uzyskane wyniki wskazują, iż najistotniejszym czynnikiem jest dogodna lokalizacja oraz możliwość nawiązania nowych, wartościowych kontaktów biznesowych. Tak korzystne i zauważalne opinie wśród pracowników ośrodków udowadniają, że spełniają one swoją rolę i są w stanie stymulować polską gospodarkę, która dzięki rozwojowi nauki i techniki staje się coraz bardziej konkurencyjna.
EN
At present innovation is a very important element of modern economy that is developing thanks to investment in research and development and also on the basis of technology transfer and commercialization of knowledge. Currently there are more and more institutions in Poland aimed at supporting entrepreneurs in pursuit of innovation. The purpose of the publication is to show the innovation centers on the example of institutions operating in the Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot). The hypothesis that these centers stimulate the innovative activities of entrepreneurs and business initiates has been confirmed. The method used in the work was survey and a research tool — questionnaire survey. The results show that the most important factor is the convenient location and the possibility of establishing new, valuable business contacts. Such favorable and noticeable opinions among the staff of the centers prove that they fulfill their role and are able to stimulate the Polish economy, becoming more and more competitive thanks to the development of science and technology.

Contributors

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Software Development Academy (SDA Sp. z o.o.), Gdynia

References

  • Bąkowski A., Mażewska M. (red.) (2014): Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości ). Raport z badania 2014. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Golejewska A. (2017): Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, t. 31, nr 2, s. 39–55.
  • Gust-Bardon N.I., Niedzielski P. (2016): Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. doświadczenia Polski i Uni Europejskiej. Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. 932, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Hisrich R.D., Peters M.P. (1989): Entrepreneurship. Starting, Developing, and Managing a New Enterprise. Homewood, IL, BPI, Irwin.
  • Królikowska K. (2017): Funkcjonowanie ośrodków innowacji w świetle koncepcji CSR oraz zrównoważonego rozwoju. praca magisterska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
  • Matusiak K.B. (2006): Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje. Praca habilitacyjna, Uniwersytet Łódzki, Łódź–Radom, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
  • Nowakowska A. (red.) (2009): Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Biblioteka Mateusz Poradecki.
  • Staszków M. (2013): Parki naukowo-technologiczne — miejsce wsparcia innowacyjnego biznesu. [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter i W. Michalczyk (red.): Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Tom 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 315, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c00bed6-4a75-4b70-bf9c-51f64b3c3d54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.