PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 233-242
Article title

„Bike S Szczeciński Rower Miejski” jako przedsięwzięcie prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców

Content
Title variants
EN
“Bike_S Szczecin City Bike” as a Project Leading to an Increased Quality of Citizens’ Life
RU
«Bike_S, Щецинский городской велосипед» как мероприятие, направленное на повышение качества жизни населения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem badań było uzyskanie informacji od Prezesa NiOL Spółki z o.o. na temat rozwoju systemu rowerowego w Szczecinie oraz jego wpływu na jakość życia mieszkańców. Metodą wybraną do badań była metoda sondażu diagnostycznego, techniką − wywiad. Uzyskane dane posłużyły do charakterystyki rozwoju systemu rowerowego w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców. System Bike_S został uruchomiony w sierpniu 2014 roku w odpowiedzi na wnioski mieszkańców Szczecina, którzy obserwując powstawanie podobnych systemów w innych miastach chcieli korzystać z takiego rozwiązania również w Szczecinie. Pierwszy etap budowy systemu zakładał 33 stacje, na których można było korzystać łącznie z 342 rowerów. Obecnie system składa się z 82 stacji rozlokowanych zarówno na lewobrzeżnej, jak i prawobrzeżnej części miasta, a do dyspozycji użytkowników oddano ponad 700 rowerów. Z uwagi na podwojenie liczby stacji rowerowych oraz rowerów wzrosła również dzienna liczba wypożyczeń rowerów, a liczba zarejestrowanych użytkowników sięga prawie 30 000.
EN
The aim of the study was to obtain information from the President of the Company NiOL on the development of the cycling system in Szczecin and its impact on the quality of citizens’ life. The method chosen for the study was the method of diagnostic survey while the technique - an interview. The obtained data were used to characterise the development of the cycling system in Szczecin, with a particular emphasis on the impact on improving the quality of citizens’ life. The Bike_S system was launched in August 2014 in response to requests of Szczecin citizens who, observing the emergence of similar systems in other cities, wanted to use such a solution also in Szczecin. The first phase of construction of the system included a performance of 33 stations where one could use a total of 342 bicycles. The system currently consists of 82 stations located both on the left bank and the right bank part of the city, and there are available for use more than 700 bikes. Because of the doubling of the number of stations and bicycles, the daily number of rentals also increased and the amount of registered users now reaches almost 30 000.
RU
Цель изучения заключалась в получении информации от председателя NiOL, ООО, о развитии велосипедной системы в Щецине, а также о ее влиянии на качество жизни населения города. Методом, избранным для исследований, был диагностический зондаж, техникой же – интервью. Получен- ные данные послужили для характеристики развития велосипедной системы в Щецине, с особым учетом влияния на повышение качества жизни жителей. Система Bike_S начала действие в августе 2014 г. в ответ на предложения жителей Щецина, которые, наблюдая возникновение похожих систем в других городах, хотели пользоваться таким решением также в своем городе. Первый этап формирования системы предполагал наличие 33 стоянок, на которых можно было пользоваться в общей сложности 342 велосипедами. В настоящее время система состоит из 82 стоянок, расположенных как в левобережной, так и правобережной части города, а в распоряжение пользователей переданы свыше 700 велосипедов. Ввиду удвоения числа велосипедных стоянок и велосипедов возрос также ежедневный прокат велосипедов, число же зарегистрированных пользователей достигает почти 30 000.
Year
Pages
233-242
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Badyda A. (2010), Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Nauka”, nr 4.
 • Badyda A., Kraszewski A. (2010), Transport publiczny – zagrożenie czy szansa dla środowiska, „Transport miejski i regionalny”, nr 07-08.
 • Brzustewicz P. (2013), Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju, „Zarządzanie XL, Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zeszyt nr 413.
 • Gładysz J., Grzesiak A., Nieradko-Iwanicka B., Borzęcki A. (2010), Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia i spodziewaną długość życia ludzi, „Problemy Higieny Epidemiologii”, nr 91(2).
 • Juda-Rezler K., Manczarski P. (2010), Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i gospodarką odpadami komunalnymi, „Nauka”, nr 4.
 • Klimkiewicz K. (2013), Wykorzystanie systemu Veturilo w transporcie miejskim w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie”, nr 60.
 • Liszka A. (2013), Ruch rowerowy jako integralna część ekologicznego transportu miejskiego – polityka rowerowa miasta Poznania na tle najlepszych praktyk europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie”, nr 60.
 • Myszkowski M. (2008), Rower publiczny dla Warszawy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Doradztwa i Komunikacji, Warszawa.
 • Pawłowski L. (2011), Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska”, nr 13.
 • http://www.who.int/en/ [dostęp: 30.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c405e58-f42a-431c-ae61-a5247519eb31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.