PL EN


2013 | 169 | 122-133
Article title

Aspekty organizacyjno-prawne zlecania zadań publicznych na przykładzie domów pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
Organizational and Legal Aspects of Commissioning Public Tasks - an Example of Nursing Homes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article draws attention to growing the importance of cooperation between public administration and non - government organizations in commissioning tasks in the filed of social assistance. The author examines organizational and legal aspects of running nursing homes. Furthermore, she includes the example of the city of Poznan which delegated management of those institutions to religious congregations. The author points to the existing legal mechanisms which allow assigning the social assistance tasks to private entities and she shows benefits of the partnership in the area of social services. The demographic forecasts are basis for conclusions on prospect development of both institutional and non - institutional support directed at the elderly.
Year
Volume
169
Pages
122-133
Physical description
Contributors
References
 • Błaszczyk K.: Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy. Projekt Systemowy: "Profesjonalne kadry - lepsze jutro". ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2012. https://projektrops.wzp.pl.
 • Coulshed V.: Management in Social Work. Macmillan, 1990.
 • Kowalczyk B., Krzyszkowski J.: Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Krajowy Raport Badawczy. W: Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji. Red. R. Szarfenberg. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011. www.wrzos.org.pl.
 • Krzyszkowski J.: Nowe zarządzanie (menedżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej - case studies. Wrzos Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. www.wrzos.org.pl.
 • Lissowski O.: Partnerstwo publiczno-prywatne i świadczenie usług publicznych. Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Poznań 2012.
 • Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Malujda E.: Outsourcing usług publicznych jako forma partnerstwa w realizacji zadań pomocy społecznej. W: Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Red. F. Sitkiewicz, S. Lachiewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2012.
 • Nitecki S.: Współpraca międzysektorowa i zlecanie zadań podmiotom niepublicznym: pożytku publicznego i biznesowych (w ramach różnego rodzaju partnerstw) w sferze pomocy społecznej. Wrzos Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. www.wrzos.org.pl.
 • Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C.: Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych. Red. J. Bober, S. Mazur, B. Turowski, M. Zawicki. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z.: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Szweda-Lewandowska Z.: Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 r. Akta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oecconomica 231. UŁ, Łódź 2009.
 • Tarkowski Z.: Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej. Wydawnictwo Fundacji "ORATOR", Lublin 2000.
 • Olech J.: Zakony żeńskie na rzecz społeczeństwa. Debata o finansach Kościoła z 27 lutego 2012.
 • Witryna internetowa zakonów żeńskich. www.zakony-zenskie.pl.
 • Witryna internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej. www.administracja.mswia.gov.pl, www.ip2.mswia.gov.pl.
 • Komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 marca 2012 r.
 • Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lutego 2012 r.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 14 marca 2004 r. Dz.U. 2008, nr 115, poz. 728 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c5098de-b87f-4094-be78-6daef1be584a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.