PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 77-92
Article title

Anioły biznesu jako niekonwencjonalne źródło finansowania przedsiębiorczości

Title variants
EN
Business angels as an unconventional source of financing enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podmioty gospodarcze, będąc elementem każdego modelu gospodarki, są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania wszystkich systemów ekonomicznych na świecie. Stan gospodarki jest bowiem silnie zależny od dynamicznego rozwoju sektora przedsiębiorczości. Zależność ta zachodzi na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego, może ona jednak przybierać różne nasilenie i charakter. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, powstaje wiele nowych przedsiębiorstw. Główną barierą ich rozwoju jest niewątpliwie brak kapitału. Wdrożenie i realizacja obiecujących pomysłów są bardzo często niemożliwe z powodu braku funduszy. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ocena roli aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorczości. Aniołowie biznesu pełnią bardzo ważną rolę na rynku kapitału ryzyka. Aktywnie oddziałują na zmniejszenie luki kapitałowej występującej w potrzebach przedsiębiorstw, a także zapewniają dostęp do kapitału nowym, innowacyjnym firmom, bez którego nie mogłyby one funkcjonować i rozwijać się. Stanowią więc kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw we wczesnym stadium życia przedsiębiorstwa, stymulując rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego należy tworzyć zachęty fiskalne dla potencjalnych inwestorów i zwiększyć poziom wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Przełoży się to na wzrost realizowanych przez anioły biznesu inwestycji i znaczny wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.
EN
Business entities, which are the element of every economy model, are crucial for functioning of all economical systems in the world. The condition of economy is strongly dependent on development of entrepreneurial sector. That dependence takes place on all stages of economic development, however it can differ in intensity and its nature. In Poland, just as in the whole world, a lot of new companies are being created. Their main development barrier in the early stage surely is lack of capital. Implementation and realization of promising ideas is very often impossible due to funds shortage. That is why the purpose of this article is to evaluate the role of business angels in financing start-ups, in their embryo and early stage of development. Business angels are vital part of venture capital market. They actively affect it by decreasing money scarcity in enterprises’ needs. They provide access to capital for new, innovative firms, without which they could not operate and develop. Business angels are thus the key element in enterprise development at an early age of its life, stimulating growth of small and medium firms’ sector. Therefore, fiscal incentives should be created for potential investors, and the knowledge level in finance and entrepreneurship fields should increase. It will have influence on increase of number of executed investments and significant rise of polish economy innovativeness.
Year
Volume
19
Issue
Pages
77-92
Physical description
Dates
published
2017-01
Contributors
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, Poland, g.golawska@gmail.com
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, Poland, emazurek@zie.pg.gda.pl
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk, Poland, rzeczycka@interia.pl
References
 • N., Wennekers S., Amoros J.E., Global Entrepreneurship Monitor 2011 Extended Report: Entrepreneurship and Entrepreneurial Employees Across the Globe, London 2012.
 • European Business Angels Network, Statistic Compendium EBAN 2014, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2014/09/13.-Statistics-Compendium-2014.pdf.
 • Global Entrepreneurship Monitor 2011– 2014.
 • Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, praca zbiorowa pod red. E. Michalskiego i S. Piochy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
 • Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Piekunko-Mantiuk I., Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 4(6).
 • Porter M.E., Sachs J.D., Mc Arthur J.W., Executive Summary: Competitiveness and Stages of Economic Development, w: The Global Competitiveness Report 2001-2002, M.E. Porter, J.D. Sachs, J.W. Mc Arthur and K. Schwab (red.), Oxford University Press, New York 2002.
 • Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2014.
 • Smus T. R., Finansowanie start-upów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2014, nr 35.
 • Strzelczyk D., Mam pomysł na biznes i potrzebuję kapitału na start, http://startupacademy.pl/pomysl-nabiznes-kapital-na-start/.
 • Symanowitz C., Start-up versus corporate: which one’s for you? http://colettesymanowitz.com/2014/07/09/start-up-versus-corporate-which-onesfor-you/.
 • Tamowicz P., Business angels. Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2007.
 • P.Wieczyński i in., Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce, http://www.finansedlainnowacji.pl/wpcontent/uploads/2012/08/Bariery_w_rozwoju_rynku_aniolow_biznesu_w_Polsce_WEB.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c6af0f0-6b52-4f5d-9aee-1503dee050bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.