PL EN


2015 | 5 | 29-37
Article title

Nadzór nad równowagą makroekonomiczną w Unii Europejskiej z punktu widzenia gospodarki polskiej

Content
Title variants
EN
Supervision of Macroeconomic Balance in the European Union from the Point of View of the Polish Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z efektów kryzysu finansowego i gospodarczego, jaki dotknął kraje Unii Europejskiej po 2007 r., było wprowadzenie rozwiązań uła-twiających szybkie i skuteczne diagnozowanie i rozwiązywanie proble-mów oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Rozwiązania te zostały zawarte przede wszystkim w aktach prawnych składających się na tzw. sześciopak (pięć rozporządzeń i dyrektywa). Ostatni kryzys go-spodarczy udowodnił bowiem, że system kontroli fiskalnej określony w pakcie stabilności i wzrostu, pozbawiony elementów kontroli nad in-nymi politykami gospodarczymi państw UE, jest niewystarczającą ochroną przed rozlewaniem się i pogłębianiem zjawisk kryzysowych. System egzekwowania paktu stabilności i wzrostu również okazał się nie w pełni skuteczny. Zatem, oprócz aktów prawnych wprowadzających zmiany w pakcie stabilności i wzrostu, wdrożono także nową procedurę kontroli nad nadmiernymi zakłóceniami równowagi makroekonomicznej, której celem jest wzmocniony nadzór nad politykami gospodarczymi państw członkowskich UE. Artykuł ma na celu przedstawienie systemu nadzoru nad równowagą makroekonomiczną oraz sposobu jego realizacji w krótkim okresie jego obowiązywania. Szczególny nacisk położony został na uwzględnienie perspektywy polskiej – zarówno poprzez ocenę samego systemu przez pryzmat interesu narodowego, jak i realizacji systemu w Polsce.
EN
The aim of the article is to present and briefly characterise the system of macroeconomic balance procedure in the European Union, as well as the instruments and mechanisms of its implementation in the short period of time since its establishment. Special attention is put on the Polish economy’s perspective: mainly by analysis of instruments of macroeco-nomic balance protection within the framework of Polish economic inter-ests. In addition, results of MIP’s implementation in Poland will be pre-sented and conclusions drawn on the compatibility of mechanism’s in-struments and Polish economy’s challenges.
Year
Issue
5
Pages
29-37
Physical description
Dates
published
2015-09-2015-10
Contributors
  • Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, SGH Warszawa , eszcze@sgh.waw.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c7ba9c4-229b-4471-98f9-ca175b13e313
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.