PL EN


2016 | 4(21) | 7-32
Article title

Rekomendacje dla Polski na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Content
Title variants
Recommendations for Poland based on international experiences. Implementation of Art. 27 of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca i zatrudnienie są istotnymi czynnikami w prowadzeniu niezależnego życia przez osoby niepełnosprawne. Mogą one w ten sposób uzyskiwać własne zarobki. Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) musi być przestrzegany jako istotny element strategii praw człowieka w każdym państwie na świecie, w Europie, a zatem i w Polsce. Zainspirowanie świata biznesu do zapewnienia włączającej pracy zarobkowej dla osób niepełnosprawnych stanowi wyzwanie dla większości państw. Każde z nich może skorzystać z rozwiązań prawnych między różnymi systemami oraz z wymiany dobrych praktyk. Art 32 Konwencji przewiduje właśnie tego rodzaju międzynarodową współpracę. Organizacje międzynarodowe zaczęły już gromadzić globalne wskaźniki implementacji Art. 27 Konwencji. Organizacja Rehabilitation International (RI, www.riglobal.org) z siedzibą w Nowym Jorku opublikowała „złote reguły pracy zarobkowej”, a RI Europe zaproponowała zasady rehabilitacji (Art. 26) w odniesieniu do Art. 27. Ich autor jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Pracy i Zatrudnienia oraz Członkiem Zarządu RI. Oprócz tych działań Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) z siedzibą w Genewie (www. issa.org) dostarcza swoim członkom – instytucjom ubezpieczeń społecznych z całego świata, odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną, renty, zasiłki dla bezrobotnych i za wypadki przy pracy, wytyczne dotyczące powrotu do pracy. Autor niniejszego artykułu był przewodniczącym grupy roboczej ds. tych wytycznych. Poniższe zalecenia oparte są właśnie na wspomnianych międzynarodowych standardach, a także na wynikach polsko-niemieckiego projektu wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji zawodowej z 2013 r. Niemieckie Społeczne Ubezpieczenie Wypadkowe (DGUV) z siedzibą w Berlinie oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowały podjęcie współpracy z ZUS, KRUS i PFRON. Autor niniejszego artykułu działał jako lider projektu po stronie niemieckiej. Ten artykuł skupia się bardziej na skutecznych strategiach 8 © Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr IV/2016(21) Friedrich Mehrhoff i programach powrotu do pracy (ang. return to work – RTW) w sensie jej utrzymania. Konieczne jest znalezienie lub utworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, kiedy zawiodą działania prewencyjne mające na celu utrzymanie dotychczasowego miejsca pracy. Po kilku uwagach ogólnych (2) przyjęte międzynarodowe czynniki sukcesu RTW zostaną podsumowane w odniesieniu do Polski (3), a następnie pojawią się propozycje planu działania przez instytucje zabezpieczenia społecznego (4). Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi badań naukowych (5).
EN
Work and employment for persons with disabilities (pwd) provide an essential fundament for an independent living of human beings. They can earn their own money. Art. 27 of the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) must be respected as an important part of the human right strategy in each country worldwide, in Europe and also in Poland. To encourage the business world to provide inclusive and paid-work for pwd cause challenges for most of the states. Each of them can profit from a dialogue among various jurisdictions and from an exchange of good practices. Art 32 CRPD stipulates this kind of international cooperation. International organizations already started to collect global indicators for implementing Art. 27. Rehabilitation International (RI) situated in New York (www.riglobal.org) published “golden rules for paid-work” or RI Europe consented key-notes for Rehabilitation (Art. 26) with the specific link to Art. 27. The author is the Vice-Chair of the RI Work and Employment Commission and member of the RI Executive Board. In addition to these activities the International Association of Social Security (ISSA) situated in Geneva (www.issa.org) provides Guidelines on Return to Work for their members, who comprise social security institutions responsible for health care, pension, unemployment and work accidents around the world. The author of this article was the head of the working group for these guidelines. The following recommendations are based on these international standards as well as on the results of a Polish-German-project on early Intervention in vocational rehabilitation in 2013. The German Social Accident Insurance (DGUV) in Berlin and The Labor Ministry in Poland initiated this collaboration together with ZUS/KRUS and PFRON. The author of this article acted as projectleader on the German side. This article focusses more on successful strategies and programs on Return to Work (RTW) in the sense of job-retention. Only if prevention fails, to maintain existing work-places, it is necessary to find or create new work-places for pwd. After some general remarks (2) the international accepted success-factors of RTW will be summarized with a specific link to Poland (3) followed by the proposal of starting an action-plan in social security institutions (4). The article ends with an outlook on topics for research (5).
Year
Issue
Pages
7-32
Physical description
Dates
published
2016-12-29
Contributors
  • German Social Accident Insurers (DGUV)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c825348-72fe-4893-9590-0b68c7853ca3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.