Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3-4 | 151-206

Article title

Polsce i Polakom: Idea Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Content

Title variants

EN
For Poland and Poles: the idea of the Congress of Canadians of Polish Origin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kongres Polonii Kanadyjskiej powstał w roku 1944 i przyjął trzy zasadnicze cele działalności: 1. integracja Polaków mieszkających w Kanadzie i dbanie o kulturę narodową; 2. walka o suwerenność Polski po II wojnie światowej; 3. praca na rzecz nowej ojczyzny Kanady. Zadania te były realizowane od początku istnienia Kongresu, ale zmieniał się ich priorytet. W okresie 1944 – 1989 dominowały polityczne cele działania, spośród których na plan pierwszy wysuwało się odzyskanie przez Polskę suwerenności. Po 1989 roku zasadniczy cel został zmodyfikowany i polityczna orientacja w działalności Kongresu powoli przemieniała się w orientację kulturalno-edukacyjną, czyli integrację Polaków mieszkających w Kanadzie w oparciu o kulturę narodową. Działania te wiązały się z uświadomieniem i dążeniem do zajęcia przez Polaków dobrego miejsca w wielokulturowym społeczeństwie Kanady. Przez cały okres działalności Kongres był aktywny także na rzecz dobra Kanady, zabiegał o właściwe relacje z władzami i przedstawicielami grup etnicznych, które żyją na terytorium Kanady.
EN
The Congress of Canadians of Polish Origin was founded in 1944 and accepted the following three goals of their activity: 1. integration of Poles in Canada aimed at cultivating the national culture; 2. fight for Poland’s sovereignty after World War 2; 3. actions for the good and unity of Canada as a foster mother country. These tasks were realized from the very moment of establishing the Congress, although the priorities changed. In the first period (1944–1989) there dominated a political current, whose delineating element was the concern about Poland’s regaining sovereignty. The year 1989 saw a very clear modification of the goals pursued by the Congress: the politics-oriented direction was slowly disappearing to make room for the cultural-educational current, where the priority was integration of Canadian of Polish origin on the ground of the common culture. This was accompanied by the awareness of the concern about the vital place which Poland was entitled to occupy in the multicultural Canadian society. Through-out the whole period of its activity the Congress showed a great concern over the prosperity and good of Canada, at the same time taking care of proper relations with the Canadian authorities and representatives of ethnic groups inhabiting the territory of Canada.

Journal

Year

Issue

3-4

Pages

151-206

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Uniwersytet Śląski

References

 • Kapiszewski A., Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Biblioteka Polonijna 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społe-czeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice 2005
 • Lembeck A., Wyzwoleni, ale nie wolni. Warszawa 2007
 • Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeń-stwach ponowoczesnych. Tłum. M. Bucholc. Warszawa 2008
 • Pastusiak L., Kraje bliskie a jednak odległe. Polska-Kanada 1945–1961. Toruń 2002
 • Reczyńska A., The origin and the beginnings of Canadian Polish Congress. W: Half a Century of Canadian Polish Congress. Eds. E. Sołtys, R. Kogler. Toronto 2004
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków 2007
 • Śliz A., Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Opole 2009
 • Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Tłum. M. Łuka-siewicz. Warszawa 2008
 • Brzeziński T., Oblicze Polonii Kanadyjskiej, „Związkowiec” [To-ronto] 1972 z 4 IV
 • Słowo wstępne, „Kongres Polonii Kanadyjskiej 1984–1986” [To-ronto] 1986
 • „Związkowiec”, 12 września 1948, [Toronto] 1948 z 12 września
 • Protokół z Walnego Zjazdu Kongresu, Winnipeg 1970
 • Sprawozdanie z działalności Związku Ziem Wschodnich w okresie 1958–1962, Toronto
 • Protokół z XXII Walnego Zjazdu Kongresu, Thunder Bay 1972
 • Pismo do członków Zarządu Głównego Kongresu, 2 grudnia 1994, Toronto
 • Uchwała VXIII Walnego Zjazdu Kongresu, Montreal 1964
 • Uchwała VII Walnego Zjazdu Kongresu, Brantford, ON 1955
 • *Wszystkie dokumenty pochodzą z archiwum Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto
 • Centralna Komisja Imigracyjna KPK. „Canadian Polish Congress 1986–1988” [Toronto] 1989
 • „Canadian Polish Congress 1988–1990”. [Toronto] 1991
 • „Canadian Polish Congress 1986–1988”. [Toronto] 1989
 • Sprawozdanie Komitetu Pomocy Uchodźcom za rok 1992, Okręg Kongresu Manitoba
 • Conference of Solidarity Support Organizations in North America, 7 maja 1987, Toronto
 • Komunikat specjalny. „Canadian Polish Congress 1984–1986” [To-ronto] 1987
 • Komunikat specjalny Kongresu z 28 stycznia 1985 roku. „Canadian Polish Congress 1984–1986” [Toronto] 1987
 • Komunikat w sprawie pomocy Polsce, 15 maja 1986, Toronto
 • Treść apelu do Polonii, 13 marca 1995, Toronto
 • „Canadian Polish Congress 1988–1990” [Toronto] 1991
 • Pismo Polish Trade Commission, 14 maja 1992, Toronto
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Technologicznej Współpracy z Polską, luty 1990 – wrzesień 1994, Toronto
 • Zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Toronto, 15 październi-ka 1991, Toronto
 • “Canadian Polish Congress 1994–1996” [Toronto] 1997
 • Pismo Kongresu do Ministry of the Attorney General, 16 maja 1991, Toronto
 • List do Kongresu Polonii Kanadyjskiej od ZNP w Kanadzie Gmina 7, 6 marca 1994, Oshawa
 • Nowi członkowie w NATO, „Głos Polski” [Toronto] 2001 z 23–24 X
 • List okólny nr 3/1995; The Risks of Extending NATO, 2 czerwca 1995, Toronto
 • Sprawozdanie Starszego Wiceprezesa Zarządu Głównego Kongresu w Ottawie za okres 8 marca – 12 kwietnia 1999, Ottawa
 • Pismo Zarządu Głównego Kongresu-Okręg Toronto do redaktora „Związkowca”, 9 grudnia 1993, Toronto
 • Treść pisma Kongresu, 28 maja 1992, Toronto

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c8fd349-d1c2-46fb-9d35-f4f4a2df8e50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.