Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 41-60

Article title

Problemy, zadania i wyzwania translatoryki

Authors

Title variants

EN
Problems, objectives and challenges of the theory of translation

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article attempts to create a general and, out of necessecity, selective and up-to-date description of translation studies in Poland. The Author starts elaborating on the stages of the complicated development of translation studies with the presentation of facts in which translation studies has its origin. Further, the Autor describes the periodization of translation studies in the light of influence of the facts mentioned above on the development of translation studies in Poland. Selected theoretical models of translation studies as disciplines created mostly by Professor F. Grucza constitute fundamental constructional basis and signifi cant area of comparison reference. F. Grucza distinguished two types of translation studies: theoretical and applied. The former is to create descriptive and explicative knowledge and the latter – applicative knowledge. This division lead de facto to two stages of interpretation of translation reality. General description of translation studies in Poland covers also teaching in translation and interpreting which, next to the primary field of academic research, is a key component of translation studies. This makes translation studies more than just an area of applied linguistics.

Year

Issue

1

Pages

41-60

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • UMCS Lublin

References

 • BERDYCHOWSKA Z. (1982) Język fachowy w nauczaniu języka niemieckiego na studiach germanistycznych. Germanica Wratislaviesia XLIX, Wrocław.
 • BERDYCHOWSKA Z. (1987) Übungsgestaltung im fachübergreifenden Fremdsprachenunterricht auf der Grundlage von fachspezifischen Texten. Skamandros – Germanistisches Jahrbuch – DDR – VR Polen, Warszawa.
 • BERDYCHOWSKA Z. (1990) Zum Stellenwert der Fachtextanalyse im Fremdsprachenunterricht, w: W. Pfeiffer: Deutsch als Fachsprache in der Deutschlehrerausbildung in der Fortbildung. Poznań.
 • BERDYCHOWSKA Z. (2001) Zur Textsortenabhängigkeit der Personaldeixis in Fachtexten, w: A. Kątny: Języki fachowe. Problemy dydaktyki i translacji. Olecko.
 • BERDYCHOWSKA Z. (2002) Redewiedergabe und der personaldeiktische Verweis, w: D. Baudot: Redewiedergabe, Redeerwähnung: Formen und Funktionen des Zitierens und Reformulierens im Text. Tübingen.
 • BERDYCHOWSKA Z. (2004) Ein Satz über den Diskurs, w: F. Grucza, M. Olpińska, H.-J. Schwenk: Konstrukte und Realität in der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie in der Geschichtsforschung und Sozialwissenschaft. Warszawa.
 • BERDYCHOWSKA Z. (2005) Termin w przekładzie, w: Maria Piotrowska (ed.), Konteksty przekładowe, Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków (119-129).
 • BERDYCHOWSKA Z. (2006) Kontrastive Analysen von Fachtexten, w: F. Grucza, H.-J. Schwenk, M. Olpinska, Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre, Warszawa.
 • DĄBSKA-PROKOP U. (2005) Język przekładu w oczach polskich przekładoznawców, w: Maria Piotrowska, Konteksty przekładowe, Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków (183–197).
 • GLIWIŃSKI, T., WEIGT, Z. (1990) Fachdeutsch für Dolmetscher und Übersetzer, Wydawnictwo Energeia,Warszawa.
 • GRUCZA F. (1981) Zagadnienia translatoryki, w: F. Grucza (red.): Glottodydaktyka a translatoryka. UW, Warszawa.
 • GRUCZA F. (1985) Lingwistyka, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka, translatoryka, w: F. Grucza: Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. UW, Warszawa.
 • GRUCZA F. (1990): Zum Forschungsgegenstand und -ziel der Übersetzungswissenschaft, w: R.Arntz, G. Thome (eds.), Übersetzungswissenschaft: Ergebnisse und Perspektiven. Festschrift für Wolfram Wilss zum 65. Geburtstag, Tübingen, (9–18).
 • GRUCZA F. (1993) Interkulturelle Translationskompetenz: ihre Struktur und Natur, w: A. P. Frank, K-J. Maaß, F. Paul, H. Turk: Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Berlin (158–171).
 • GRUCZA F. (1996) Wyodrębnienie się, stan aktualny i perspektywy świata translacji oraz translatoryki, w: J. Snopek, Tłumaczenie: Rzemiosło i sztuka. Warszwa (11–45).
 • GRUCZA F. (1998) Mitteleuropa – Deutsch – Auslandsgermanistik, w: F. Grucza (ed.), Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte – Stand – Ausblicke, Warszawa 1998 (27–44). GRUCZA F. (2006) In- und Auslandsgermanistik: Zur Notwendigkeit ihrer Unterscheidung, w:Deutsch als Fremdsprache 43, 2006/4, (195–207).
 • GRUCZA F. (2007) Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa.
 • GRUCZA F. (2008) Germanistische Translatorik – ihr Gegenstand und ihre Aufgaben, w: F. Grucza, Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik, Euro-Edukacja Warszawa (27–53).
 • GRUCZA S. (2003) Badania z zakresu lingwistyki tekstu specjalistycznego w Polsce, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. KJS UW, Warszawa.
 • GRUCZA S. (2005) Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu, w: Maria Piotrowska, Konteksty przekładowe, Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków (407–417).
 • GRUCZA S. (2008) Lingwistyka języków specjalistycznych, Euro-Edukacja Warszawa. HEINEMANN W., Viehweger D. (1991): Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen. HEINEMANN M., Heinemann W. (2002) Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen.
 • HEINEMANN W. (2005) Textlinguistik vs. Diskurslinguistik, w: M. Wierzbicka, M. Sieradzka, J. Homa: Moderne deutsche Texte. Beirtäge der internationalen Germanistenkonferenz Rzeszów – 2004. Frankfurt/M.
 • HEJWOWSKI K. (1993) Właściwości tłumacza a proces kształcenia tłumaczy, w: Przyczynki do teoriii metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 100–101.
 • HEJWOWSKI K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. PWN Warszawa.
 • ILUK J. (1998) Problemy tłumaczenia nazw medycznych na przykładzie języka polskiego i niemieckiego, w: Glottodidactica XXVI/1998, Poznań.
 • ILUK J. (2000): Problemy tłumaczenia nazw instytucji publicznych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie, w: B.Z. Kielar, T.P. Krzeszowski, J. Lukszyn, T. Namowicz: Problemy komunikacji międzykulturowej, Warszawa.
 • ILUK, J., KUBACKI, A.D. (2003) Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Muster polnischer und deutscher Dokumente für Tranlationsübungen, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • ILUK, J., KUBACKI, A.D. (2006) Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Wydawnictwo Promocja XXI, Warszawa.
 • ILUK J. (2008) Zur Rechtfertigung des Übersetzens/Übertragens im Fremdsprachenunterricht, w: Franciszek Grucza, Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik, Euro-Edukacja War- szawa (61–71).
 • JUREWICZ M. (2001) Erklärungssequenzen in deutsch-polnischen Gesprächen. Eine Studie anhand konsekutiv gedolmetschter Texte. UAM, Poznań – praca doktorska.
 • JUREWICZ M. (2003) Erklärungssequenzen in konsekutiv gedolmetschten Gesprächen, w: Glottodidactica XXIX, Poznań.
 • KĄTNY A. (2001a) Kontakty językowe a słownictwo specjalistyczne, w: A Kątny (2001b). KĄTNY A. (2001b) Języki fachowe. Problemy dydaktyki i translacji. Olecko.
 • KLONOWICZ T. (1994) Putting one’s Heart into Simultaneous Interpretation, w: S. Lambert, B. Moser-Mercer: Bridging the Gap: Empirical research in simultaneous interpretation. Benjamins Amsterdam
 • KIELAR B.Z. (1981) Nauczanie tłumaczenia w zakresie subjęzyka specjalistycznego, w: F. Grucza: Glottodydaktyka a translatoryka. UW, Warszawa.
 • KIELAR B. (1988): Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (1991) Problemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych, w: F. Grucza: Teoretyczne podstawy terminologii. Ossolineum,Wrocław, Warszawa, Kraków.
 • KIELAR B.Z. (1993) Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i ekwiwalentnym teks- tem przekładu, w: F. Grucza: Przyczynki do teorii i metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy. UW Warszawa.
 • KIELAR B.Z., Bartoszewicz L., Lewandowski J. (1994): Polska szkoła lingwistyki Stosowanej, Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (1996) Kierunki rozwoju translatoryki w okresie 1970–1995, „Lingua Legis” 4 (20–27).
 • KIELAR B.Z. (2000) O tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w: B.Z. Kielar, T.P. Krzeszowski, J. Lukszyn, T. Namowicz: Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, glottodydak- tyka, translatoryka. Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (2002) Języki specjalistyczne a translatoryka, w: J. Lewandowski: Języki specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki. UW, Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (2003) TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • KIELAR B.Z. (2003): Zarys translatoryki, Warszawa.
 • KOPCZYŃSKI A. (1976) Kilka uwag metodologicznych na temat studiów nad ustnym tłumaczeniem konsekutywnym, w: F. Grucza: Lingwistyka stosowana i glottodydaktyka. UW, Warszawa.
 • KOPCZYŃSKI A. (1980) Conference interpreting: some linguistic and communicative problems. UAM, Poznań.
 • KOŹBIAŁ J. (2003) Übersetzungsforschung und Integration, w: F. Grucza: Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik. Warszawa.
 • KRYSZTOFIAK M. (1999) Przekład literacki a translatologia. UAM Poznań.
 • KRZESZOWSKI T. (1988) Wstęp i przekład: George Lakoff, Mark Jonson, Metafory w naszym życiu, PWN Warszawa (5–18).
 • KUBACKI A. (2004): Niemieckie derywaty z –ung jako składnik grupy wyrazowej i ich odpowiedniki w języku polskim. UŚ – praca doktorska.
 • KUBACKI A.D., WOWRO I. (2006) Europejskie modele ustanawiania tłumaczy przysięgłych oraz kryteria dopuszczające do wykonywania zawodu w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej Tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Barcik i Ryszarda Barcika, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko Biała (228–240).
 • KUBACKI A. (2007) Kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce, w: W dialogu języków i kultur. Konferencja naukowa. Lingwistyczna Szkoła Wyższa 15–16 stycznia 2007 r., Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa (237–249).
 • KUBACKI A. (2008) Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim, w: Nauczanie języków obcych w szkole wyższej: tradycja – teraźniejszość – perspektywy. Materiały pokonferencyjne Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, (po recenzji wydawniczej).
 • LIPCZUK R., LEIBFRIED, E., NERLICKI K., FEUCHERT S. (2001) Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, Wydawnictwo Giga, Szczecin.
 • LIPIŃSKI K. (2004) Mity przekładoznawstwa. Kraków.
 • LEWANDOWSKI J. (1992) Informator: Instytut Lingwistyki Stosowanej 1972–1992, Warszawa.
 • LEWANDOWSKI J. (1994) Scientystyczny model badań naukowych prowadzonych przez ILS w latach 1972–1992, w: Kielar B.Z., Bartoszewicz L., Lewandowski J., red., (35–44). LEWANDOWSKI J. (1996) Bibliografia przekładoznawstwa polskiego za lata 1955–1977, „Lingua Legis” 3.
 • LUKSZYN J. (2003) Parametry analizy tekstów specjalistycznych, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • ŁABNO-FALĘCKA E. (1995) Phraseologie und Übersetzen. Lang Frankfurt/M.
 • MAŁGORZEWICZ A. (2003) Prozessorientierte Dolmetschdidaktik. ATUT Wrocław.
 • OLPIŃSKA M. (2003) Struktura podręcznika „Tłumaczenie tekstów specjalistycznych„, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • ORŁOWSKI H. (1987) Die doppelte Nabelschnur fremdsprachlicher Germanistik, w: A. Wierlacher (ed.), Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. Monachium (113–124).
 • PIEŃKOS, J. (1993) Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa.
 • MARCHWIŃSKI J. (2003) Determinanty ekwiwalencji przekładowej tekstów specjalistycznych, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • PISARSKA A.I., TOMASZKIEWICZ B. (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze. UAM, Poznań.
 • PŁUSA P. (2000) Kształcenie tłumaczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 127).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 129).
 • REISS K., Vermeer H.-J. (1984, 1991) Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Max Nie- meyer Verlag, Tübingen.
 • SCHATTE Cz. (2001) Język reklamy a języki fachowe, w: A. Kątny: Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji. Olecko.
 • SZUBERT R. (1998) Zur Fachsprache der Juristik, w: Orbis linguarum 8/1998. Wrocław (139–146).
 • SZUBERT R. (2004) Wie verständigt man sich vor Gericht?, w: Kommunikation für Europa. Sprachkontakte-Sprachkulturen-Sprachenlernen. Szczecin (165-171).
 • SZUBERT R. (2008) Rechtssprache als Gegenstand der Übersetzungsdidaktik, w: Franciszek Gruc- za, Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik, Euro-Edukacja Warszawa (222-238).
 • TABAKOWSKA E. (2001) Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Universitas, Kraków.
 • TOMASZKIEWICZ T. (2006) Przekład audiowizualny. PWN Warszawa.
 • TOMASZKIEWICZ T. (2008) Dokąd zmierza współczesna translatoryka?, w: K. Myczko, B. Skowronek, W. Zabrocki, Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań, (313–325).
 • URBANEK D. (2004) Pęknięte lustro: Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa.
 • WAWRZYNIAK Z. (2002) Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia, w: J. Koźbiał: Recepcja. Transfer. Przekład. Warszawa.
 • WAWRZYNIAK Z. (2004) Textwissenschaft als Transdisziplin, w: A. Dębski, K. Lipiński: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwisenschaft. UJ Kraków (325–333)
 • WAWRZYNIAK Z. (2006) Textbildungsprinzipien, w: Franciszek Grucza, Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12.–14.Mai 2006, Toruń, Euro-Edukacja, Warszawa (31–41).
 • WEIGT Z. (2000): Pragmatyczno-językowe aspekty powszechnej informacji medycznej na przykładzie polskich i niemieckich ulotek do lekarstw, w: K. Michalewski: Regulacyjna funkcja tekstów.Łódź.
 • WEIGT Z. (2001) Języki fachowe w pragmatyce zajęć tłumaczeniowych, w: A. Kątny (ed.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji, Olecko (129–138).
 • WEIGT Z. (2002) Ausgewählte Probleme bei der Interpretation und Übersetzung deutscher und polnischer Fachtexte, w: Translation and Meaning. Maastricht.
 • WEIGT Z. (2002): Fachkommunikative Komponenten im Übersetzungsunterricht für Germanistik- studenten, w: Literature and Linguistics. Literatur und Linguistik. Częstochowa.
 • WEIGT Z. (2004) Język specjalistyczny – dydaktyka – słownik, w: F. Grucza: Języki specjalistyczne 4. Warszawa.
 • WEIGT Z. (2006) Fachtexte als Gegenstand der Didaktik, w: Franciszek Grucza, Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12–14.Mai 2006, Toruń, Euro-Edukacja, Warszawa (166–174).
 • WILLE L. (2001) Język fachowy w dydaktyce translacji na przykładzie języka sportowego, w: A. Kątny (ed.), Języki fachowe, problemy dydaktyki i translacji, Olecko. WILLE L. (2003) Semantische Figuren in der Übersetzung. Tectum Marburg.
 • ZMARZER W. (2003) Typologia tekstów specjalistycznych, w: B.Z. Kielar, S. Grucza: Lingwistycz- na identyfikacja tekstów specjalistycznych. UW, Warszawa.
 • ŻMUDZKI J. (1991) Zum Problem der bilingualen Äquivalenz lexikalischer Einheiten, UMCS Lublin.
 • ŻMUDZKI J. (1991) O przedmiocie translacji inaczej, w: Zb. Muszyński (ed.), Język, znaczenie, rozu- mienie, relatywizm, Warszawa (105–117).
 • ŻMUDZKI J. (1998), w: F. Grucza (ed.), Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke, Warszawa 1998 (487–499);
 • ŻMUDZKI J. (1998) Konsekutivdolmetschen – Handlungen, Operationen, Strategien. P. Lang, Paris, London, Berlin, New York.
 • ŻMUDZKI J. (2004) Blattdolmetschen als eine bekannte und verkannte Sondersorte der Translation, w: A. Dębski, K. Lipiński: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschat. UJ Kraków, (353–363).
 • ŻMUDZKI J. (2004): Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe – Etablierung eines Katego- rie-Begriffs, w: I. Bartoszewicz, M. Hałub und A. Jurasz: Werte und Wertungen. Sprach-, litera- tur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomic- zek zum 60. Geburtstag. Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, (320–330).
 • ŻMUDZKI J. (2005) Transferprozesse und Typen beim Vollzug des Konsekutivdolmetschens, w: G. Antos, S. Wichter: Transferwissenschaft. Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem, Peter Lang Verlag, Berlin, New York, Wien, Zürich, (251–264).
 • ŻMUDZKI J. (2005) Ekspansja specjalistycznych tekstów docelowych w tłumaczeniu konsekutywnym, w: Maria Piotrowska, Konteksty przekładowe, Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, (349–358).
 • ŻMUDZKI J. (2006) Texte als Gegenstände der translatorischen Forschung und Lehre, w: Franci- szek Grucza, Texte Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 12.–14.Mai 2006, Toruń, Euro-Edukacja, Warsza- wa 2006, (41–61).
 • ŻMUDZKI J. (2007) Das Fremde in der Translation, w: Bohdan Maksymčuk, Hartmut Eggert, Ilmea von der Lühe, Kulturräume und Erinnerungsorte aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Sicht, Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw (107–128).
 • ŻMUDZKI J. (2007) Translacja w dydaktyce języka obcego na przykładzie ćwiczeń tłumaczeniowych w polskich podręcznikach do nauki języka niemieckiego – próba odtabuizowania, w: Henryk Kardela, Tomasz Zygmunt: Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego. Chełm 2007 (25–35).
 • ŻMUDZKI J. (2008) Ein holistisches Modell des Konsekutivdolmetschens, w: B. Lewandowska--Tomszczyk, M. Thelen, Translation and Meaning, Part 8, Maastricht/Łódź – Duo Colloquium (175–183).
 • ŻMUDZKI J. (2008) Intermedialität in der Translation, w: Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Perpektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera, UAM Wydawnictwo Naukowe, Poznań (333–345).
 • ŻMUDZKI J. (2008) Das Problem des Übersetzens im Deutschunterricht. Fortsetzung einer Diskus- sion, w: Jolanta Janoszczyk, Lucyna Krzysiak, Jerzy Żmudzki: Deutsch lernen und Lehren mit Lehrwerken. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. UMCS Lublin (99–115).
 • ŻMUDZKI J. (2008) Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Realität und Anspruch, w: Franciszek Grucza, Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik, Euro-Edu- kacja Warszawa (71–96).
 • ŻMUDZKI J. (2008) Zum Stand der Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinstituten. Ein Arbeitsbericht, w: GlottodidacticaVol 36. 2008, (153–172).
 • ŻMUDZKI J. (2009) Text(e) in der Translationsperspektive – einige ausgewählte Aspekte, w: Marta Czyżewska, Waldemar Czachur, Od słowa do tekstu. Zmiana paradygmatów w językoznawstwie, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (39–45).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c9ea572-4b07-405c-b61a-05c0666a8a70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.