PL EN


2016 | 3(20) | 36-53
Article title

Wolontariat wśród osób niepełnosprawnych jako przykład zachowania prospołecznego

Content
Title variants
EN
Volunteering for people with disabilities as an example of pro-social behavior
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wśród osób niepełnosprawnych są też takie, które potrzebują dodatkowej, odpowiedniej pomocy, ponieważ problemem jest dla nich samodzielne wykonywanie pewnych zadań. Wsparcie mogą im wówczas zapewnić wolontariusze, czyli osoby, które niosą pomoc potrzebującym, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych. Zadania wolontariusza zależą przede wszystkim od tego, w jakim stanie znajduje się człowiek, któremu ma on zapewnić pomoc. Celem artykułu jest przedstawienie wolontariatu wśród osób niepełnosprawnych jako przykładu zachowania prospołecznego. Priorytetowe zagadnienia dotyczą zarysowania teorii wyjaśniających zachowania prospołeczne. Zaprezentowane tu zostały sytuacyjne oraz środowiskowe determinanty pomagania.
EN
Among people with disabilities are also those who need extra, appropriate assistance, because the problem is for them alone to perform certain tasks. The support they may then provide volunteers or people who are assisting the needy, not drawing from any financial benefits. Volunteer tasks depend primarily on what condition is the man to whom they provide assistance. The aim of the article is to present voluntary work among people with disabilities as an example of pro-social behavior. Priority issues include scratch theories pro-social behavior. Presented here are situational and environmental determinants of help.
Year
Issue
Pages
36-53
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach
References
 • Adler A., Sens życia, Warszawa, PWN, 1939
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań, WydawnictwoZysk i Spółka, 1997
 • Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, przekład Bianga M., Gdańsk,Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
 • Czerniewska M., Dolata E., Osobowościowe uwarunkowania systemów wartości, „PsychologiaRozwojowa” 2005, Nr 10(2)
 • Gałkowski T., Rola systemu wartości w procesie psychicznego i społecznego rozwojujednostki, [w:] System wartości i zdrowie psychiczne, red. Hołyst B., Warszawa,Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1990
 • Jarymowicz M., O godzeniu wody z ogniem: związki kolektywizmu z indywidualizmem,[w:] O dwóch typach altruizmu, red. Wojciszke B., Karyłowski J., Warszawa,Polska Akademia Nauk, 1982
 • Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1982
 • Kotlarska-Michalska A., Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospołecznych,[w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, red.Kromolicka B., Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2005
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa, PWN, 1986
 • Krebs D. L., Altruizm a preferencje wartości, „Roczniki Filozoficzne” 1970, Nr 43(4)
 • Myers D. G., Psychologia społeczna, Poznań, Wydawnictwo Zysk i Spółka, 2003
 • Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, Warszawa, PWN, 1992
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, red. Strelau J., Gdańsk, Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, 2005, t. III
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, red. Jarymowicz M., Warszawa-Łódź,Wydawnictwa Naukowe PWN, 1999
 • System wartości a zdrowie psychiczne, red. Hołyst B., Warszawa, Polskie TowarzystwoHigieny Psychicznej, 1990
 • Szuster A., Orientacje prospołeczne a preferowane wartości (w kategoryzacji ShalomaSchwartza), [w:] Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, red. LewickaM., Grzelak J., Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
 • Szymołon J., Postawy prospołeczne a religijność, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. V
 • Ślęzak E. [za: Rodgers], Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, „Euro-limes” 2004, Nr 1(4), on-line, http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1%284%292004/es_limes1%284%29.pdf, [dostęp z dnia: 16.02.2014]
 • Śliwak J., Altruizm i pojęcia pokrewne, [w:] Studia z psychologii w KUL, red. FrancuzP., Oleś P., Otrębski W., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1998
 • Śliwak J., Osobowość altruistyczna, Lublin, RW KUL, 2001
 • Tucholska S., Poziom empatii a obraz siebie, „Roczniki Filozoficzne” 1994, Nr 42(4)
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa, WydawnictwoNaukowe Scholar, 2002, t. VIII
 • www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3962788/prospoleczne-zachowania.html, [dostępz dnia: 19.04.2014]
 • www.wolontariat.ngo.pl, [dostęp z dnia: 16.09.2011]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cb61aac-4ae6-472b-aaba-dab3b289b009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.