PL EN


2015 | 4(42) | 15-20
Article title

Między starym a nowym paradygmatem: wyzwania dla polskich regionów w latach 2014–2020

Authors
Title variants
EN
Between Old and New Paradigm: Challenges for Polish Regions 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst analizuje przemiany polityki spójności i skutki, jakie to pociąga za sobą dla polskich regionów. Zakłada, że Unia Europejska ani polityka spójności nie przestaną istnieć. Główna teza mówi, iż od 2010 trwają nieskuteczne próby przejścia od starego do nowego paradygmatu w polityce spójności, wprowadzenia bardziej horyzontalnego podejścia, obwarowań dostępu do środków, zasady partnerstwa i wielopoziomowego rządzenia (zarządzania) (eng. multilevel governance). Dopiero okres 2014–2020 zapowiada istotne zmiany, które jednak mogą napotkać przeszkody w dużym stopniu płynące z ograniczeń wiedzy o gospodarce i rozwoju oraz wyuczonych doświadczeń poakcesyjnych. W efekcie mamy do czynienia raczej z umiejętnością wydawania pieniędzy europejskich, niż osiąganiem dzięki nim celów rozwoju. Metoda bazuje głównie na studiach literaturowych i dokumentach krajowych i unijnych. Artykuł analizuje kierunki, charakter i przyczyny zmian, skutki dla Polski i jej regionów oraz formułuje wnioski i zagrożenia.
EN
This text is devoted to cohesion policy changes and consequences it has for the Polish regions. It assumes that neither European Union nor cohesion policy will cease to exist. Main hypothesis says that since 2010 the unsuccessful attempts to move from old to new paradigm (introduction of more horizontal approach, conditionality, principle of partnership and multilevel governance, MLG ) have taken place, but in vain. It is the programming period 2014–2020 that seriously introduces changes, which may meet threats to a large extent stemming from knowledge about economy and development’ limitations and from lessons learned after accession. As a result we can see high skills to European funds disbursement rather than development objectives attaining. Article analyses directions, character and causes of changes, results for Poland and its regions and formulates conclusions.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bachtler J., Mendez C., Wishlade F. (2013): EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. Farnham, Surrey, England; Burlington, Vermont, Ashgate Publishing Limited.
 • Camagni R. (red.) (1991): Innovation Networks. Spatial Perspectives. London – New York, Belhaven Press.
 • Castells M. (2007): Społeczeństwo sieci. M. Marody (tłum.), Wiek informacji. Ekonomia, społeczeństwo i kultura/Manuel Castells, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cooke P. (2002): Knowledge Economies. Clusters, Learning and Cooperative Advantage. Routledge studies in international business and the world economy, t. 26, London – New York, Routledge.
 • Crescenzi R., Rodriguez-Pose A. (2012): Infrastructure and Regional Growth in the European Union. „Papers in Regional Science”, nr 91 (3), s. 487–513.
 • Florida R.L. (2004): The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York, Basic Books.
 • Gorzelak G. (2007): Rozwój-region-polityka. [w] G. Gorzelak i A. Tucholska (red.): Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Informacji i Promocji.
 • Gorzelak G. (2014): Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju — wstępne analizy. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (57), s. 5–25.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (2014): Koniunktura w Polsce lokalnej 2013. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (58), s. 5–24.
 • Huntington S.P., Harrison L.E. (red.) (2003): Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań, Zysk i S-ka.
 • Keating M., Loughlin J., Deschouwer K. (2003): Culture, Institutions, and Economic Development. A Study of Eight European Regions. Cheltenham, UK – Northampton, MA, Edward Elgar Pub.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S. (2013): Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kozak M. (2014): 10 lat polityki spójności w Polsce. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4 (58), s. 25–50.
 • Molle W. (2007): European Cohesion Policy. Regions and cities, London – New York, Routledge.
 • Porter M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. New York, Free Press.
 • Putnam R.D. (1995): Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. J. Szacki (tłum.), Demokracja. Filozofia i praktyka, Kraków-Warszawa, „Znak”; Fundacja im. Stefana Batorego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cbd659a-7cef-4112-9d09-8144071e8806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.