PL EN


2018 | 2(104) |
Article title

Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania

Content
Title variants
EN
Noise as a imission into neighbor's property and the right to quiet inhabitance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto analizę praktycznego i aktualnego zarówno w Polsce jak i zagranicą problemu immisji sąsiedzkich oraz sposobów zwalczania uciążliwych zachowań osób zamieszkujących lokale lub nieruchomości sąsiednie a wkraczających w nieuprawniony sposób w swego rodzaju „mir” domowy. Problematykę immisji sąsiedzkich przedstawiono na przykładzie hałasu. W opracowaniu pominięto inne rodzaje immisji, z uwagi na to, że w dzisiejszej dobie uciążliwy hałas wydaje się być najbardziej powszechnym rodzajem zakłóceń prawa sąsiedzkiego. Prawo do spokojnego zamieszkiwania potraktowano jako typowy rodzaj dobra osobistego podlegającego ochronie cywilno-prawnej. Celem artykułu jest analiza problemu immisji sąsiedzkich hałasu oraz zaproponowanie efektywnych i legalnych zarazem metod walki z tym rodzajem immisji. W artykule skupiono się na obowiązujących w zakresie prawa sąsiedzkiego regulacjach prawa cywilnego i prawa wykroczeń. W wyniku ustaleń badawczych przedstawiono kilka uwag natury de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, których realizacja powinna skutecznie chronić prawo do spokojnego zamieszkiwania. Syntetycznie przedstawiając wyniki badawcze należy stwierdzić, że w praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem walki z immisjami hałasu powinno być wytworzenie odpowiednich dobrych obyczajów sąsiedzkich oraz efektywne wykorzystanie istniejących uprawnień legitymowanych służb takich jak Policja lub Straż Miejska.
EN
The article analyzes the current problem of immision onto the neighbour’s property in Poland and abroad, as well as ways to combat the onerous behavior of people living in premises or neighboring properties and entering into the home order in an unauthorized way. The problem of neighbors immission is presented on the example of noise. Other types of immission have been omitted in the study, due to the fact that in today's world noise seems to be the most common type of disturbance of neighborly law. The right to peaceful inhabitancy was treated as a typical type of personal good which is subject to civil law. The aim of the article is therefore to analyze the problem of immission of neighbor’s noise and to propose effective and legal methods of combating this type of immission. The article focuses on the civil law and the law of offences in the field of neighborly law. As a result of the research findings, several comments of the nature of de lege lata and the demands of de lege ferenda were presented, the implementation of which should effectively protect neighborly law. Synthetically presenting the research results, it should be stated that in practice, the only effective solution to the fight against noise immissions should be the creation of appropriate good neighborhood customs and effective use of existing rights of legitimate services such as the Police or Municipal Police.
Keywords
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • Baran, B. (2012). Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości. 2. Wydanie, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Budyn-Kulik, M., Kozłowska-Kalisz, P., Kulik, M., Mozgawa, M. (red.). (2007). Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Lex a Woltres Kluwer business.
 • Cohen, R.I. (1968). Nuisance: A Proprietary Delict. McGill Law Journal, 14, 124-148.
 • Czerwińska-Koral, K. (2014),.Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Roczniki Administracji i Prawa. Tom II, Rok XIV.
 • Katner, W. (1981). Ukształtowanie legitymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności, Palestra 25/5 (281).
 • Kodex Napoleona z przypisami, Xsiąg trzy. (1811 r.). tł. K. Szaniawski, Warszawa: Drukarnia Xsięży Pijarów.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Lanckoroński, B., (2010). Ochrona własności nieruchomości przed immisjami pośrednimi a ochrona dóbr osobistych – wybrane zagadnienia, Studia Iuridica 2010, t. 52, WPiAUW.
 • Mattei, U. (2000). Basic Principles of Property Law. A Comparative Legal and Economic Introduction. Westport: Greenwood Publishing Group Inc.
 • Pietraszewski, M. (2013). Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych, w: Księga Pamiątkowa. Mateusz Cisek, Zygmunt Masternak, Marek Zagrosik, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Renaut, M. H. (2004). Histoire du droit de la propriété, Elipses. [w:] Kurlej, M., Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego, Roczniki Administracji i Prawa, Rok. XI (2011).
 • Rudnicki, S., Rudnicki, G., Rudnicka, J., Gudowski, J. (red.). (2016). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szpunar, O., Wantuch, T. (2018). Osiedle Fatimskie tylko dla katolików, Chcesz tu zamieszkać daj świadectwo wiary, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23291424,osiedle-fatimskie-tylko-dla-katolikow-chcesz-tu-zamieszkac.html?disableRedirects=true. (18.07.2018).
 • Ustaw.a z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1360).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017, poz. 1904).
 • Wyrok NSA z dnia 13 października 2003 r. (Sygn. akt IV SA 456/2002).
 • Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r. (sygn. akt. III KRN 189/92).
 • Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2018 r. (Sygn. akt IV KK 475/17).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cc38ef4-ebf6-4fd9-bcd0-dd77b7089430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.