PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską

Authors
Content
Title variants
EN
Agriculture of the Podlaskie voivodeship after integration to the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with the changes in the agriculture of the Podlaskie voivodeship between 2002-2010. During the period of time chosen for the analysis the number of agricultural holdings decreased by 13.4%, while the average area of arable land in the agricultural holdings increased to 10.29 ha (in the holdings above 1 ha – 14.77 ha). 86.6% of the holdings were involved only in agricultural activity, and 2.4% in activity other than agricultural activity, but directly linked with the agricultural holding. Almost a half of the holdings (46.7%) stated that agricultural activity was their main source of income. There were 2033 ecological holdings functioning in 2010. The holdings became better equipped in terms of machines and agricultural devices. There were also positive changes in farmers’ education level and vocational preparation.
PL
W pracy przedstawiono zmiany w rolnictwie województwa podlaskiego w latach 2002-2010. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczbę gospodarstw rolnych o 13,4%, przy wzroście średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach do 10,29 ha (w gospodarstwach powyżej 1 ha – 14,77 ha). Działalność wyłącznie rolniczą prowadziło 86,6% gospodarstw, a 2,4% działalność inną niż rolnicza, ale bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym. Prawie połowa gospodarstw (46,7%) jako główne źródło dochodu wskazała działalność rolniczą. W 2010 roku funkcjonowało 2033 gospodarstw ekologicznych. Poprawiło się wyposażenie gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze. Korzystne zmiany nastąpiły w poziomie wykształcenia i przygotowania zawodowego rolników. Z punktu widzenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej gospodarstw są to zmiany pozytywne.
Contributors
References
 • Baum R., Wielicki W., 2007. Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Roln. 1, 19-32.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2010. 2012 a. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. PSR 2010. 2012 b. US, Białystok.
 • Jalinik M., 2012. Instytucje i organizacje wpływające na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim. Rocz. Nauk. SERiA 14, 2, 59-64.
 • Józwiak W., 2009. Konkurencyjność polskich gospodarstw. Nowe Życie Gospodarcze 23, 5-7.
 • Kołoszko-Chomentowska Z., 2011. Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa (na przykładzie woj. podlaskiego). Ekonomia i Środowisko (39), 134-142.
 • Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem, woj. podlaskie. PSR 2002. 2003. US, Białystok.
 • Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2010. System płatności bezpośrednich w dawnych krajach Unii Europejskiej (UE-15) w porównaniu do nowych państw członkowskich (NUE-12). Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3, 170-180.
 • Pawlak J., 2012. Wyposażenie rolnictwa polskiego w sprzęt stosowany w chowie bydła w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2010. Probl. Inż. Roln. 2(76), 17-26.
 • Poczta W., 2008. Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszymokresie akcesji – lata 2004-2006). Program wieloletni IERiGŻ. Raport 90, 57-82.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. IJHARS, Warszawa. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://ijhar-s.gov.pl.
 • Raport z wyników. PSR 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Raport z wyników województwa podlaskiego. PSR 2010. 2011. US w Białymstoku, Białystok.
 • Rocznik Statystyczny Województw. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2005. Dz U. UE L277 z 21.10.2005.
 • Tomczak F., 2006. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 • Ziętara W., 2008. Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cdee643-a9a7-4639-bb00-736b604d3510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.