PL EN


2011 | 28 | 159-171
Article title

Znaczenie kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of penalties in the process of educating and shaping the personality of the child in the family and school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji podjęto próbę ukazania znaczenia kary w życiu dziecka, a dokładniej w procesie wychowania i formowania się jego ludzkiej osobowości w rodzinie i w szkole. Kara stosowana w domu i w szkole stanowi ważny element wychowawczy, znacząco wpływa na kształtowanie się ludzkiej osobowości. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy są tymi, którzy oddziałują na kształtowanie się właściwych postaw moralnych dziecka. Ich szczególną troską i obowiązkiem jest takie przygotowanie do życia najmłodszych, aby poznawszy prawo i obyczaje służyli Bogu i społeczeństwu. Niniejsze studium umożliwia rozeznanie jak kara wpływa na wychowanie, na kształtowanie osobowości dziecka, co wnosi do jego duszy, psychiki, jakie pozostawia ślady nie tylko po psychologicznej i duchowej stronie życia, ale również w ciele. Wreszcie czy warto stosować takie czy inne rodzaje kar, które w swym założeniu mają przynieść oczekiwany skutek. Kara bowiem umiejętnie stosowana sprzyja osiągnięciu dojrzałej osobowości. W pracy wskazany został także aspekt nagradzania, który przynosi znacznie lepsze rezultaty niż stosowanie kary niekiedy z zupełnie błahego powodu. Całość studium ukazuje ważność systemu karania na obecne i przyszłe życie dziecka.
EN
This paper attempts to show the importance of punishment in a child’s life, and more specifically in the educational process and the formation of the human personality in the family and at school. The penalty used at home and at school is an important educational element, enhances significantly the development of human personality. Parents, teachers, educators are those who influence the development of the appropriate moral attitudes of the child. Their particular concern and duty is to prepare the youngest ones for life, so that having learned the law and customs they could serve God and society. This study provides insight how punishment affects education, shaping the child’s personality, which brings into his soul, psyche, and leaves marks not only on the psychological and spiritual side of life, but also on the body. Finally, if it is worth using this or other type of penalty which in their assumption are to bring the expected result. For punishment skillfully used favors in reaching mature personality. The work also indicates the aspect of the reward which gives much better results than the use of punishment for some trivial reason at times. The whole study shows the importance of system of punishment in the present and future life of the child.
Year
Issue
28
Pages
159-171
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Kraków
References
 • Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2005, s. 32‒34.
 • Bula M., Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 47‒60.
 • Chmiel J., Trudne miejsca w Biblii, Kraków 2009.
 • Dziewiecki M., Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków 2006.
 • Hennelowa J., Rodzina wobec szkoły jako instytucji wychowania, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 241‒252.
 • Hennelowa J., Role wychowawcze rodziców, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 61‒98.
 • Hurlock E. B., Rozwój dziecka, Warszawa 1961.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.
 • Jasionek S., Wychowanie moralne, Kraków 2004.
 • Jundziłł I., Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa 1986.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kluz M., Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego, „Śląskie Studia Historyczno‑Teologiczne” 2007, nr 2, s. 364‒374.
 • Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, Rzym 1983.
 • Kornas‑Biela D., Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, w: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2005, s. 119‒164.
 • Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Kraków 1985.
 • Majka J., Wychowanie personalistyczne wychowaniem chrześcijańskim, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 15‒30.
 • Malcher G., Wychowanie do miłości – rodzina szkołą miłości, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 175‒192.
 • Mietzel G., Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.
 • Mika S., Społeczne podstawy zachowania, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1969, s. 154‒166.
 • Pabis W. E., Wychowanie dzieci i młodzieży do dojrzałego życia i miłości, „Studia nad Rodziną” 1997, nr 1, s. 74‒88.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Rzym 1995.
 • Przetacznik‑Gierowska M., Makiełło‑Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985.
 • Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Warszawa 1983.
 • Rybicki R., Kara i nagroda w procesie wychowawczym, w: Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, red. R. Rybicki, Częstochowa 1997, s. 79‒89.
 • Sękowska Z., Współzależność wychowania i rozwoju dziecka, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 31‒46.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, s. 313‒323.
 • Spencer H., Wychowanie moralne, w: O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, red. Bartnicka K., Szybiak I., Warszawa 2002, s. 138‒155.
 • Tarnowski J., Tele‑Salomon radzi, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ce77c65-c637-44d2-b801-303e7066a4ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.