PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 228-240
Article title

Системы высшего образования Украины и Польши: тенденции реформирования

Content
Title variants
PL
Systemy szkolnictwa wyższego Ukrainy i Polski: tendencje reformowania
EN
Higher Education Systems of Ukraine and Poland: Reforming Tendencies
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
RU
В статье обсуждаются проблемы состояния и процесса реформирования сферы образования в Украине и Польше, способы совершенствования системы высшего образовния и подготовки педагогических кадров для неё. Представляются накопленная информация о реформе высшего образования в Польше и Украине в течение последних 25 лет, а также новые тренды и инновации в системе высшего образования. Указаны основные принципы реформы сектора образования в Украине с точки зрения будущей интеграции с Европейским пространством высшего образования.
PL
Omówiono problemy warunków i procesu reformowania w sferze edukacji na Ukrainie i w Polsce, sposoby doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego oraz przygotowania kadr pedagogicznych dla niego. Ukazano informacje na temat reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie w ostatnich 25 latach, jak również nowe trendy i innowacje w szkolnictwie wyższym. Przedstawiono podstawowe zasady reformy sektora edukacji na Ukrainie w kontekście jej przyszłej integracji z Europejską Przestrzenią Szkolnictwa Wyższego.
EN
The problems of condition and the reformation process in the sphere of education in Ukraine and in Poland, the ways of improvement of higher education system, and preparation of the pedagogical staff to it are being observed. Compile information on higher education reform in Poland and Ukraine for the last 25 years as well as new trends and innovations in higher education are presented. The basic principles of reform of the education sector in Ukraine due to the prospect of integration into the European educational area are discussed.
Contributors
 • Институт дистанционного обучения Открытого международного университета развития человека «Украина»
References
 • Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., Балл Г.О. [та ін.], за ред. акад. В. Г. Кременя (2010), Біла книга національної освіти України; НАПН України, Київ.
 • Гжибовский С. (2010), Высшее образование в Польше в последние 20 лет, Знание и сила, № 5.
 • Делор Ж., Аль-Муфти И. и др. (1996), Образование: сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within), Издательство ЮНЕСКО, Россия, Москва.
 • Закон України Про вищу освіту (2015), Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 • Майборода В.С. (2010), Розвиток університетської науки в Польщі: історичний аспект, Проблеми освіти: наук. зб. Вип. 63, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Київ.
 • Майборода В.С. (2011), Особливості розвитку вищої освіти Польщі на початку ХХІ століття, Наук. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Вип. 65.
 • Освіта. «Україна 21 ст.» (1993), http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
 • Павловский К. (2005), Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд, Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, Київ.
 • Суліма Є. (2013), Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти. Вища шк., № 7, Київ.
 • Харченко А.В. (2004), Тенденции развития высшего (университетского) образования в Польше (1990-2003 гг.). Аналитический обзор состояния и международных тенденций развития систем образования, № 9.
 • Convention on the recognition of qualifications concerning higher education in the European region (1997), Lisbon, Режим доступу: http://www.ehea.info/Uploads/qualification/Lisbon_Recognition_Convention.pdf
 • Encyklopedia pedagogiczna (1997), pod redakcją Wojciecha Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Kraśniewski A. (2004), Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MENiS, Warszawa.
 • Kruszewski Z. (2004), Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje społeczno-edukacyjne, Płock.
 • Raport Polska 2030 Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, режим доступу: http://www.polska2030.pl
 • Szczepanik E. (2006), Szkolnictwo wyższe i edukacja kadr menedżerskich w Polsce, Comandor, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. О szkolnictwie wyzszym, Nr 65, poz. 385.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Nr 164, poz. 1365.
 • Weiler J.H.H., Belg I., Peterson B. (Eds.) (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cf4996f-88c0-40cb-b1fb-25cc08256cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.