PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Changes of levels of rent and risk in the activity of rural farms in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Lease of agricultural land is a form of the land use. It enables to create or increase a farm, without having to pay capital-expenditure related to the purchase of land. In exchange for the land lease, the tenant agrees to pay a rent, which is a constant burden on its budget and can affect the economic situation of the farm. Changes in the value of rent result in, to a large extent, deficit of land in some areas of Poland, increase of prices and demand for agricultural land. The aim of the study was to analyse the determinants and dynamics of changes in the rates of agricultural rents. The source material for the study were data on the agricultural land market in Poland in 2000-2011 published by the IERiGŻ and GUS.
PL
Dzierżawa rolnicza stanowi jeden ze sposobów użytkowania gruntów. Umożliwia utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, bez konieczności ponoszenia kapitałochłonnych nakładów związanych z zakupem ziemi. W zamian za możliwość dzierżawienia gruntów, dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz, który stanowi stałe obciążenie jego budżetu i może wpływać na sytuację ekonomiczną gospodarstwa rolnego. Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego wynikają w dużej mierze z deficytu ziemi w niektórych rejonach Polski, wzrostu cen i popytu na ziemię rolniczą. Celem badań była analiza uwarunkowań i dynamiki zmian stawek czynszów dzierżawnych w rolnictwie. Źródłem materiałów do badań były dane publikowane przez IERiGŻ oraz dane GUS.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • http://ec.europa.eu/agriculture/agrista.
 • Jarka S., 2010. Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW – Ekon. Org. Gosp. Żywn. 84, 47-53.
 • Jerzak M.A., 2006. Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej. W: Ekonomiczna uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen w zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie. Red. M.A. Jerzak, A. Czyżewski. Wyd. AR, Poznań, 101-118.
 • Preś J., 2007. Zarządzanie ryzykiem pogodowym. CeDeWu, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rynek ziemi rolniczej: stan i perspektywy. 2004-2011. Analizy Rynkowe. IERiGŻ, ANR, MRWiR, Warszawa.
 • Tańska-Hus B., 2009. Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków. Wyd. UWP, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny. 1964. Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tekst jedn. 2007. Dz. U. Nr 231, poz. 1700, ze zm.
 • Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Wawrzyniak B.M., 2004. Kierunki ewolucji struktury agrarnej w Polsce w świetle Spisów Rolnych z 1996 i 2002 roku. Acta Oecon. 3(1), 125-132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cfa1a4a-d34c-403a-93d3-4d16de7e7152
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.