PL EN


2014 | 14/2 | 33-45
Article title

Konstytucja RP wyznacznikiem wolności prasy

Content
Title variants
EN
Constitution RP determinant of freedom of the press
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi wyznacznik wolności prasy i wypowiedzi, które są zagwarantowane przede wszystkim przez art. 14 i 54 Konstytucji. Wolność prasy jest gwarantem realizacji wolności wypowiedzi, czyli wyrażania swoich poglądów, a także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ponadto dodatkową gwarancję wskazanych wartości zapewnia treść art. 8 Konstytucji RP, który stanowi, iż przepisy ustawy zasadniczej są stosowane bezpośrednio, co daje możliwość zainteresowanym poszukiwania ewentualnej ochrony bez pośrednictwa norm ustawowych. Ochronie prawnej zgodnie z przepisami Konstytucji RP podlegają tylko te zachowania jednostki, które nie naruszają wolności i praw innych osób. Oczywiście regulacja ta nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ prawodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczeń praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie, jednak nie mogą one naruszać ich istoty (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Podstawy uzasadniające wprowadzenie ograniczeń we wskazanym zakresie wyznaczone są również regulacjami prawa międzynarodowego, które zostały ratyfikowane przez RP.
/e Polish Constitution of 2 April 1997. is a measure of freedom of the press and expression, which are guaranteed primarily by Article 14 and 54 of the Constitution. Freedom of the press is the guarantor of the implementation of freedom of speech, or of expressing their views, as well as the acquisition and dissemination of information. Furthermore, an additional guarantee of the indicated value provides the text of Article 8 of the Constitution, which states that the provisions of the Constitution are directly applicable, which gives you interested, the search for possible protection without the mediation of statutory norms. Legal protection under the provisions of the Constitution applies only to individual behavior that does not violate the rights and freedoms of others. Of course, this regulation is not absolute, because the legislature allows the possibility of introducing restrictions on the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, but they can not violate their nature (Article 31. 3 of the Constitution). Grounds justifying restrictions in the indicated range are also designated regulations of international law that have been ratified by the RP.
Year
Volume
Pages
33-45
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach., dariuszbielenin@wp.pl
References
 • Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1989.
 • Bartoszcze R., Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Kraków 1995.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1998.
 • Borucki M., Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005.
 • Chmaj M. (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • Dobosz I., Prawo prasowe, Warszawa 2006.
 • Frankiewicz A., Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 • Hołysz K., Interpretacja praw człowieka w publikacjach Anny Michalskiej, POLIHYMNIA, Lublin 2002.
 • Jagielski M., Gwarancje praw i wolności w projektach nowej polskiej konstytucji, „Prawa człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1995, nr 10.
 • Kuźniar R., Prawa człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2006.
 • Locke J., Dwa traktaty o rządzie. Traktat drugi, Warszawa 1992.
 • Nowak M., Trzy generacje praw człowieka ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych raz w świetle ich genezy, [w:] B. Banaszak (red.), Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, Wrocław 1993.
 • Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka, Warszawa 1976.
 • Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998.
 • Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.
 • Sarnecki J., Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005.
 • Skrzydło W., Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998.
 • Skrzydło W. (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997.
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Szot L., Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, Wrocław 2003.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978.
 • Tatarkiewicz W., Historia %lozo%i, t. II, Warszawa 1968.
 • Wiśniewski L., Wolność słowa i druku, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka, model prawny, Wrocław 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d479c74-b834-4de3-a871-465dd620d4cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.