PL EN


2015 | 6 | 1 | 53-65
Article title

Konflikt jako etiologia powstawania patologii
 w organizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Conflict as a source etiology pathology 
in organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najmniejszy konflikt powstający w organizacji potrafi wydobyć niemało ludzkiej energii i wysiłku, spowodować różnego rodzaju straty nie tylko materialne, ale również moralne czy społeczne. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, posiadanie przez kadrę zarządzającą chociaż podstawowej wiedzy o źródłach pochodzenia konfliktu, holistycznego przebiegu i sposobach jego rozwiązywania winno być niezbędnym ogniwem dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętność dostrzegania sygnałów konfliktów narastających w środowisku pracy, pozwolić może przełożonemu na trafne zdiagnozowanie ich podłoża i natychmiastową reakcję w kierunku ich wyeliminowania. Poruszona w publikacji tematyka dotyczy między innymi istoty i przedmiotu konfliktu. W pracy zweryfikowano płaszczyzny jego powstawania. Omówiono również proces oddziaływania sytuacji konfliktowych na zachowania ludzkie wewnątrz firmy. Mając na uwadze, iż konflikt powoduje wiele negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, artykuł niniejszy stanowi głos w debacie na temat stopnia jego występowania w organizacji. Głównym celem artykułu jest znalezienie potwierdzenia dla tezy, że konflikt stanowi etiologię problemów w relacjach interpersonalnych w firmie wywołujących tym samym niepożądane zjawiska patologiczne, powodujące dezorganizację w funkcjonowaniu całej struktury organizacyjnej. Aby osiągnąć tak sformułowany cel przeanalizowano istniejącą literaturę przedmiotu, przedstawiono przykłady narastających konfliktów i ich konsekwencje. Autorka na bazie powyższych materiałów podejmuje próbę zidentyfikowania problemu i oceny jego negatywnego wpływu na organizację. W efekcie tych działań posłużono się metodą indywidualnych przypadków.
EN
The slightest conflict resulting in the organization is able to bring quite a lot of human energy and effort, cause all kinds of damage not only material but also moral or social. In a modern economy based on knowledge, possession by management, although the basic knowledge about the sources of the origin of the conflict, holistic course and how to solve should be an essential link for the proper functioning of the company. The ability to recognize the signals of conflicts arising in the workplace, may allow for accurate diagnosis supervisor of the substrate and the immediate reaction towards their elimination. Topics addressed in the publication relates, inter alia, the nature and object of the conflict. The study verified the plane of its creation. It also discusses the process of conflict situations-interactions on human behaviour within the company. Bearing in mind that the conflict causes a lot of negative socio-economic, this article is a contribution to the debate on the degree of its occurrence in the organization. The main aim of this article is to find confirmation of the thesis that the conflict is the etiology of problems in interpersonal relations in the company thereby causing undesirable pathological phenomena, causing disorganization in the functioning of the entire organizational structure. In order to achieve that objective formulated analysed the existing literature on the subject, are examples of the increasing conflicts and their consequences. The author on the basis of the foregoing attempts to identify the problem and assess its negative impact on the organization. As a result of these activities were used by individual cases.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
53-65
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d509905-7c40-4a27-8c6a-d2eca08f384d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.