PL EN


2017 | 2(68) | 88-118
Article title

Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w zakresie podatku od środków transportowych

Content
Title variants
EN
The differences in fiscal results of municipal tax policies concerning vehicle tax
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule uwaga skoncentrowana została na podatku od środków transportowych, interesującym nie tyle ze względu na jego wydajność, ile dużą mobilność bazy podatkowej. Celem było rozpoznanie zróżnicowania fiskalnych skutków decyzji z zakresu władztwa podatkowego gmin z punktu widzenia takich kryteriów, jak typ gminy i kategoria podatnika. Pogłębione badania, do których wykorzystano analizę korelacyjną, klasyczny test niezależności Pearsona i korelację rho Spearmana, umożliwiły pozytywne zweryfikowanie hipotez. Otóż polityka podatkowa gmin wpływała na wysokość dochodów z tego podatku, ale jej skutki były w poszczególnych jednostkach w okresie bieżącym i późniejszych zróżnicowane. Ponadto władztwo podatkowe gmin w przypadku podatku od środków transportowych dotyczyło w szczególności obniżenia górnych stawek podatkowych. Dla gmin, w których zależności były najbardziej widoczne, zaprezentowano również modele ekonometryczne ilustrujące skutki polityki podatkowej w stosunku do niektórych kategorii podatników podatku od środków transportowych.
EN
The article concentrates on vehicle tax, which is interesting not only due to its efficiency, but also high mobility of the tax base. The study aims to examine the correlation between fiscal results and municipal policies, from the perspective of such criteria as the type of municipality and taxpayer category. The study is based on correlation analysis, in which Pearson’s independence test and Spearman’s rho coefficient are used. The results confirm that the tested correlations do exist. Municipal tax policy influences tax revenues of the studied tax, though the results in each unit are different between the current and later periods. Moreover, in the case of vehicle tax, municipal authorities’ main action was to lower the upper tax rates. For municipalities in which these relations were the most visible, econometric models were built. These illustrate the effects of tax policy in relation to certain taxpayer categories.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
References
 • Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., 2016, „Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce”,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, t. 50, nr 1, s. 327–337.
 • Dowgier R., Pahl B., Popławski M., 2006, Podatek od środków transportowych. 141 pytań i odpowiedzi, orzecznictwo, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, ustawa, akty wykonawcze, skorowidz, Warszawa: Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC.
 • Dziuba J., 2014, „Dochody z podatku od środków transportowych w miastach na prawach powiatu w kontekście zasady samodzielności finansowej”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 198/1, s. 135–143.
 • Dziuba J., 2016, „Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego”,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, t. 50, nr 1, s. 351–360.
 • Felis P., 2012, Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Felis P., 2015, Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Filipiak B., 2015, „Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76, t. 1, s. 221–230.
 • Guziejewska B., 2007, „Wybrane aspekty decentralizacji władztwa podatkowego”, w: J. Ostaszewski (red.),O nowy ład podatkowy w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Hanusz A. (red. nauk.) i in., 2015, Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Janczukowicz K., 2015, Podatki majątkowe w praktyce, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Liber.
 • Kozuń-Cieślak G., 2009, „Decentralizacja władzy i zasady delegowania kompetencji – podejście teoretyczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 36, s. 180–186.
 • Łukomska J., Swianiewicz P., 2015, Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Warszawa: Municipium.
 • Morawski W. (red.), 2013,Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Owsiak S., 2006, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przygodzka R., 2014, „Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40, t. 4, s. 334–343.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., 2011, „Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 118–139.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d653b0d-2472-462e-b9d7-50306a5ab3ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.