PL EN


2013 | 2(8) | 57-75
Article title

System for the dissemination of innovative technological solutions at an R&D institute

Authors
Content
Title variants
PL
System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The changes in the global market and the emphasis on the commercialization of R&D results, boost competitiveness and decide on the necessity to implement a marketing approach towards the organization and management of the business activity, including that of research institutions, which being treated as a unique kind of enterprises, make the results of their research commercially available. An important factor supporting effective commercialisation of research results is a proper preparation and execution of promotion activities, which based on the rules of marketing, increase the likelihood of success of implementation of innovative solutions on the market. The dissemination activities comprise all activities aimed at raising the interest of the public (i. e. users, enterprises, institutions) in the results of R&D works, and focused on presenting the possibilities and benefits of their practical application. In order for the innovations to be diffused, target markets need to be specified, media most relevant for a given sector of the market need to be selected together with the most effective ways of reaching out to the target groups identified in the market segmentation process, and an effective marketing campaign needs to be launched. The system for the dissemination of innovative solutions developed and implemented at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom (Poland) (ITeE – PIB), supports the management of R&D results and stimulates networking between the Institute and entities involved in the practical implementation of innovations. It also enables the execution of system tasks concerning promotion of innovative product and process technologies developed at the ITeE – PIB. As a result of its application, business projects, which improve the technology commercialization process resulting in new products or technologies being brought to the market, are proposed.
PL
Zachodzące zmiany na rynku globalnym, nacisk na komercjalizację wyników B+R, wzmagają konkurencyjność i wymuszają wdrażanie marketingowego sposobu kierowania działalnością również jednostek naukowo-badawczych, które traktowane jako swoiste przedsiębiorstwa, oferują na zasadach komercyjnych wyniki zrealizowanych badań naukowych. Istotnym wsparciem dla skutecznej realizacji procesu komercjalizacji wyników B+R jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań, które oparte na regułach marketingu podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia rynkowego. Na działania upowszechniania składają się wszelkie czynności zmierzające do zainteresowania odpowiednich osób, przedsiębiorstw lub instytucji wynikami prac B+R, przedstawienia możliwości ich wykorzystania oraz korzyści jakie niesie ich aplikacja w gospodarce. Upowszechnianie wymaga wskazania rynku docelowego, sformułowania właściwego przekazu dla danego segmentu rynku, wybrania najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do zidentyfikowanych w procesie segmentacji grup potencjalnych odbiorców czy efektywnego zrealizowania zamierzonych działań marketingowych. Opracowany i wdrożony z powodzeniem w Instytucie Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytucie Badawczym, z siedzibą w Radomiu systemu działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań, wspomaga zarządzanie wynikami prac B+R, wpływa na rozwój współpracy pomiędzy Instytutem a podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji. Ponadto umożliwia on prowadzenie systemowych działań związanych z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych powstających w ITeE — PIB. W efekcie jego stosowania tworzone i rozwijane są projekty o charakterze biznesowym, usprawniające proces komercjalizacji rozwiązań technologicznych, skutkujące dostarczeniem nowego produktu, nowej technologii na rynek.
Publisher
Year
Issue
Pages
57-75
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
References
 • Cooper, R.G., Stage-gate systems — A New Tool for Managing New Products, Business Horizons, 33 (3), 1990, http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(90) 90040-I, 10.11.2013
 • Cooper R.G., The dimensions of industrial new product success and failure, Journalof Marketing, 43 (3), 1997
 • Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
 • Kline S.J., Rosenberg S., An Overview on Innovation [in:] The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, ed. R. Landau, N. Rosenberg, National Academy Press, Washington 1986
 • Kotler P., Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, Poznań 2005
 • Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B., Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych, Problemy Eksploatacji 1/2010 (76), Radom 2010
 • Mamaghani A., Azad I., Multiple Criteria Decision Making Technique in New Product Development Management, Journal of Management Research, 4 (3), 2012, http://dx.doi.org/10.5296/jmr.v4i3.1753, 10.11.2013
 • Mazurkiewicz A., Poteralska B., System of complex technology assessment, Problemy Eksploatacji, nr 4/2012 (87), Radom 2012
 • Mello S., Customer — centric product definition. Key to Great Product Development, PDC Boston 2002
 • Mu J., Peng G., Tan Y., New product development in Chinese enterprise key successes factors managerial prospective, International Journal of Emerging Marketing, 2 (2), 2007, http://dx.doi.org/10.1108/17468800710739216
 • Sojkin B., Zarządzanie produktem w usługach badawczych [w:] Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010
 • Walasik M., Model technology platform for cooperation of research centres with the business sector, Transactions of the Institute of Aviation number 227, Warsaw 2012
 • http://www.innowacje.gov.pl, 11.11.2013
 • http://www.katalog.itee.radom.pl, 12.11.2013
 • http://www.web.gov.pl/g2/big/2012_10/de9507cc3c98fd1ef6cab798622a3e88.pdf, 10.11.2013. 21 marketing instytucji naukowych i badawczych
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d77f89c-adb8-4d87-bd61-6ad64ee7c459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.