PL EN


2019 | 8 | 162-179
Article title

Dostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koninie

Content
Title variants
EN
Pedestrian and individual transport accessibility of Turek and Konin parks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule za cel przyjęto ocenę dostępności pieszej oraz transportem indywidualnym parków zlokalizowanych w granicach Turku i Konina. Na analizowanych obszarach zinwentaryzowano 11 parków w tym pięć w Turku a sześć w Koninie. Wynikiem analiz było przedstawienie powierzchni zabudowy mieszkaniowej w izochronach 0–5 minut, 5–10 minut oraz 10–15 minut od parków. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). Powyższe dane wskazują, że lepszą dostępnością pieszą jak i transportem indywidualnym, dla mieszkańców, charakteryzują się parki w Turku, na co wpływ ma fakt, że jest to miasto pięciokrotnie mniejsze pod względem powierzchni niż Konin, zaś liczba i powierzchnia parków w obu przypadkach jest porównywalna. Analizy te są niezwykle istotne, ponieważ dostępność terenów zieleni dla mieszkańców stanowi jeden ze wskaźników jakości środowiska miejskiego.
EN
The aim of this article is to evaluate the accessibility on foot and by individual transport of parks located in Turek and Konin. The analysed area comprises 11 parks: five in Turek and six in Konin. The analysis enabled the presentation of the housing area within isochrones 0–5 minutes, 5–10 minutes and 10–15 minutes from the parks. To achieve this purpose, data from the Topographic Objects Data Base were used. It was found that the parks in Turek are more easily accessible for pedestrians and individual transport than those in Konin, which is largely due to the fact that Turek is a city five times smaller than Konin, while the size of park area in both cases is similar. It is important to conduct this type of analysis because accessibility of green areas to inhabitants is one of the indicators of urban environment quality.
Year
Volume
8
Pages
162-179
Physical description
Contributors
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bochenek A., Jasiński T., Zastosowanie algorytmu Woronoja do określenia dostępności terenów zieleni w wybranych, dużych miastach Europy, [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2015, s. 17–27.
 • Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3, s. 30.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Dostępność łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego, „Przegląd Komunikacyjny” 2018, nr 2, s. 9–16.
 • Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Pedestrian accessibility to parks in Łódź, „Studia Miejskie” 2017, nr 27, s. 39–50.
 • Borowska-Stefańska, M., Wojtczak, M., Zagospodarowanie parków w Turku i Koninie – studium porównawcze, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 119–133.
 • Chojecka A., Zieleń miejska jako wielofunkcyjna przestrzeń publiczna na przykładzie Parku Śląskiego, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN”, 2013, t. IX/2, s. 10.
 • Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 14, s. 157–167.
 • Durecka I., Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Praca doktorska, maszynopis. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Global Green Space Report, 2013, s. 7, http://www.greenspacereport.com/pdf/Husqvarna_Global_Green_Space_Report_2013.pdf [dostęp: 5.05.2019].
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Silka P., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2010, z. 241, 163 s.
 • Korwel-Lejkowska B., Topa E., Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2017, nr 37, s. 63–75.
 • Malczyk T., Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Nysa 2005.
 • Prądzyńska D., Śmielak Ł., Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku, „Słupskie Prace Geograficzne” 2009, nr 6, s. 207–214.
 • Śleszyński, Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficznych” 2014, nr 86(2), s. 171–215.
 • Sobczyńska K., Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach współczesnego Poznania, Praca doktorska, Poznań 2014, s. 13.
 • Szczepańska M., Maćkiewicz B., Dziewiatowska A., Tereny zieleni a ceny nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu, „Biuletyn KPZK PAN” 2017, z, 266, s. 144.
 • Trzaskowska E., Adamiec P., Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych, „Problemy Rozwoju Miast” 2015, R. XII, z. III, s. 13–21.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134).
 • Wiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.
 • Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2006, s. 80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d9c4ea7-c3d4-4db9-b542-12ac3b7611f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.